La pago estas kreita aŭtomate por testi kaj kompari la maŝinan tradukadon kompare al originalaj profesiaj homaj tradukoj. Ĝi helpu analizi la proceso de tradukado. Originalaj tekstoj devenas de pago pri artikolaro de Claude Piron. Mi kelkfoje adaptis ete la fontan tekston kaj ankaŭ homan tradukon, por kunordigi dispartigon je paragrafoj, kaj forigi evidentajn skriberarojn.
Fonto Maŝina Traduko Profesia Homa Traduko
CLAUDE PIRON  {CLAUDE} PIRON CLAUDE PIRON
2052 2052 2052. Nach der Sprachenrevolution: Ein Blick in die Zukunft
Gesinjoroj en la Juĝantaro, Herren im {Juĝantaro}, Meine Damen und Herren Geschworene,
Vi aŭdis la atestojn. La pruvan faktaron mi ne resumos, tio estus tempoperdo. Ĝi estas per si mem pli ol elokventa. Sed mi volas atentigi vin pri unu punkto, nome, kiel ofte la atestantoj uzis la vorton kvazaŭ : "Ili agis kvazaŭ ne ekzistus alternativo", "kvazaŭ ne estus kontrolendaj faktoj", "kvazaŭ nia propono estus ridinda", "kvazaŭ la koncerna lingvo ne ekzistus", ktp ktp. La revenado de tiu vorto emfazas, kiel persiste la akuzitoj neglektis la realon. Ili supozate apartenas al la politika, ekonomia, kultura, universitata aŭ socia elito de la mondo, ili havis postenojn kun grandegaj prestiĝo kaj respondecoj, iliaj decidoj efikis sur la vivojn de ĉiuj loĝantoj de nia planedo, tamen ili agis sen sento pri respondeco, kvazaŭ etuloj infanĝardenaj. Kaj nun - vi aŭdis ilin - ili provas defendi sin dirante: "Ni ne sciis", "Ni ne povis imagi, ke tiel estas". Du hörtest die Zeugnis. Den {pruvan} Tatbestand werde ich nicht wiederholen, das ein Verlust von Zeit wäre. Es ist mit sich selbst mehr als redegewandt. Aber ich will dich über einem Punkt verweisen, nämlich, wie oft die Zeugen das Wort sozusagen: "Sie tuten sozusagen würden eine Alternative nicht existieren", "es gibt sozusagen notwendige einer Kontrolle Tatsachen nicht", "sozusagen unser Antrag wäre lächerlich", "sozusagen die betreffende Sprache würde nicht existieren" verwendeten, ktp usw. Der {revenado} dieses Wortes betont, wie anhaltend die Angeklagter die Wirklichkeit vernachlässigten. Sie gehören vermutend der politischen, wirtschaftlich, kulturell, Universitäts~ oder sozial Auswahl der Welt, hatten sie Amt mit enormen einem Ansehen und Verantwortungen, wirkten ihre Entscheidungen auf die Leben aller Bewohner unseres Planeten, tuten sie dennoch ohne einen Sinn über Verantwortung, sozusagen {infanĝardenaj} Zwerge. Und jetzt - du hörtest sie - sie probieren sich indem man sagt zu behaupten: "Wir wußten nicht", "Wir konnten uns nicht vorstellen, dass so ist". Sie haben die Zeugen gehört. Ich werde Ihre Zeit nicht damit verschwenden, die vorgetragenen Beweise zusammenzufassen. Sie sprechen für sich selbst. Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen interessanten Punkt lenken: wie oft benutzten die Zeugen den Ausdruck "als ob": "Sie handelten, als ob es keine Alternative gäbe", "als ob es keine Tatsachen gäbe, die zu prüfen wären", "als ob unser Vorschlag lächerlich gewesen sei", "als ob jene Sprache nicht existiert hätte", und so weiter und so fort. Die Wiederholung dieses Ausdruckes betont nachdrücklich, wie beharrlich die Angeklagten die Wirklichkeit ignoriert haben. Sie gehörten vermeintlich zu der politischen, ökonomischen, kulturellen, akademischen oder sozialen Elite der Welt, sie besetzten Positionen von immensem Prestige und immenser Verantwortlichkeit, ihre Entscheidungen hatten Einfluss auf das Leben aller Bewohner unseres Planeten, dennoch erwiesen sie sich als so verantwortungslos wie kleine Kinder. Und jetzt - Sie haben sie gehört - verteidigen sie sich: "Wir haben es nicht gewusst", "Wir haben es nicht erkannt".
Kiel eblis tia nescio? Ĉu ili neniam vidis vojaĝantojn en malagrabla situacio pro nepovo komprenigi sin de la loka loĝantaro? Ĉu ili ne rimarkis, ke la investo de nia tutmonda socio en lingvoinstruadon estas giganta, sed la rezultoj mizeraj? Kiam ili partoprenis en internacia kunsido, ĉu ili ne konsciis, ke sidas interpretistoj en la budoj, ke la voĉo aŭdata ne estas tiu de la parolanto, ke la samtempa uzo de tiom da lingvoj nepre kostas multege? Ĉu ili ne sciis, ke tra la tuta mondo, milionoj kaj milionoj da geknaboj streĉas sian cerbon provante regi la anglan, lingvon, kiu montriĝas tiel eskapema, ke, mezume, post sep jaroj da instruado kun kvar horoj ĉiusemajne, el cent lernintoj nur unu kapablas efike uzi ĝin? Ĉu ili ne legis en la gazetaro pri la aviadiloj, kiuj pereis pro lingva nekomuniko inter kontrolturo kaj piloto? Iuj el ili havas la anglan kiel gepatran lingvon. Ĉu neniam ili sentis sin superaj al la fremdlingvanoj, kun kiuj ili parolis, kaj ĉu neniam ili demandis sin, ĉu tio estas normala kaj justa? Aliaj ne estas denaske anglalingvaj. Ĉu ili neniam sentis sin malsuperaj al siaj kolegoj el anglalingvujo? Ĉu ili neniam sentis ĝenon, en diskuto, ĉar la necesaj vortoj ne venis al ili en la menson, dum la aliaj povis ekspluati ĉiujn riĉaĵojn de sia gepatra lingvo? Kiel eblas vivi en nia socio kaj ne rimarki, ke lingvoproblemo ekzistas? Wie war so eine Unkenntnis möglich? Sahen sie nie Reisende in einer unangenehmer Situation wegen einer nichten Macht sich der örtlicher Bevölkerung verständlich machen? Bemerkten sie nicht, dass die Investition unserer weltweiten Gesellschaft in eine Ausbildung einer Sprache gigantisch ist, aber die elenden Ergebnis? Als sie in einer internationaler Sitzung teilnehmeten, ob sie sich nicht waren bewusst, dass Dolmetscher in den Hütten sitzen, dass die gehörte Rede der des Sprechers nicht ist, dass die gleichzeitige Verwendung soviel Sprachen durchaus massenhaft kostet? Wußten sie nicht, dass durch die ganze Welt, milion und milion Jungen sein Gehirn probierend die englischen zu regieren anspannen, eine Sprache, die sich so {eskapema} herausstellt, dass, {mezume}, nach sieben Jahren eine Ausbildung mit vier Stunden wöchentlich, aus einshundert früher lernenden können nur eins drastisch es verwenden? Lasen sie in der Presse über den Flugzeugen nicht, die wegen eines sprachlichen nichten Berichten zwischen {kontrolturo} und einem Piloten verfielen? Jemand aus ihnen haben die englisch wie eine elterliche Sprache. Fühlten sie nie sich zu den {fremdlingvanoj} überlegen, mit den sie sprachen, und ob nie sie sich fragten, ob das üblich und gerecht ist? Andere sind angeboren nicht {anglalingvaj}. Fühlten sie nie sich zu seinen Kollegen aus {anglalingvujo} minder? Fühlten sie nie einen Zwangen, in einer Diskussion, weil die notwendigen Wörter zu ihnen in den Verstand nicht kamen, während der anderen alle Besitze seiner elterlichen Sprache abbauen konnte? Wie es zu leben in unserer Gesellschaft und nicht zu bemerken möglich ist, dass ein Problem eines Sprache existiert? Warum haben sie es nicht gewusst? Haben sie es nicht miterlebt, dass Reisende in peinliche Situationen gerieten, weil sie keine Möglichkeiten hatten, mit den Einheimischen zu kommunizieren? Haben Sie nicht gesehen, dass die Investitionen unserer globalen Gesellschaft in Sprachunterricht astronomisch hoch waren und die Ergebnisse miserabel? War Ihnen, wenn sie an internationalen Treffen teilnahmen, nicht bewusst, dass Dolmetscher in den Kabinen saßen, dass die Stimme, die sie in ihren Kopfhörern hörten, nicht die des Redners war, dass der simultane Gebrauch so vieler Sprachen eine Menge Geld kosten musste? Haben sie nicht gewusst, dass überall auf der Welt Abermillionen junger Leute ihr Hirn strapazierten in dem Bestreben, Englisch zu lernen, eine Sprache, die nachgewiesenermaßen so schwer zu erfassen ist, dass im Schnitt nach sieben Jahren mit vier Wochenstunden Unterricht nur ein Prozent der Studenten über brauchbare Kenntnisse verfügten? Haben sie in den Zeitungen nicht von dem Flugzeug gelesen, das aufgrund der Sprachprobleme zwischen dem Piloten und dem Kontrollturm abstürzte? Für einige von ihnen ist Englisch die Muttersprache. Haben sie sich niemals gegenüber Ausländern, mit denen sie gesprochen haben, überlegen gefühlt, und haben sie sich niemals selber gefragt, ob dies normal oder gerecht ist? Für einige von ihnen ist Englisch nicht die Muttersprache. Haben sie sich niemals ihren Kollegen aus englischsprachigen Ländern unterlegen gefühlt? Waren sie in Diskussionen niemals verärgert, weil ihnen die Wörter, die sie brauchten, nicht einfielen, während ihre Partner alle Ressourcen ihrer Muttersprache ins Feld führen konnten? Wie kann man in unserer Gesellschaft leben und nicht erkennen, dass es auf der Welt ein Sprachenproblem gibt?
Ni supozu ion neeblan kaj imagu, ke ili sukcesis vivi internacian vivon neniam renkontante la negativajn aspektojn de la lingva realo. Je sia nivelo en la socio, ĉu ili povis kompetente plenumi mondoskalajn respondecojn ne sciante, kiel komunikado funkcias? Estis ilia devo scii, des pli, ĉar ili havis la monon kaj la oficistaron necesan por kolekti informojn, por organizi esplorojn se necese. La kialo, pro kiu ili ne sciis, estas, ke la temo ne interesis ilin. Kaj ĝi ne interesis ilin pro manko de kompatemo : ili ne kapablis kunvibri kun sufero; kunsento kun homfrato en ili ne pulsis. Kun skandala indiferenteco ili ignoris la sorton de sennombraj rifuĝintoj kaj gastlaboristoj, ĉe kiuj la neeblo sin komprenigi, manke de komuna lingvo, estis fonto de maljusteco kaj psikologia mizero, eĉ de morto. Vi aŭdis la atestantojn. La kazo de la germana hospitalo, kie 50 elcentoj el la pacientoj mortis post grefto nur pro tio, ke, manke de komuna lingvo kun la medicina kaj flega personaro, ili ne komprenis la instrukciojn, ne facile forgeseblos. Tiajn realaĵojn ili ignoris. Se fremdlandanon la polico traktis maljuste tial, ke li ne sukcesis komprenigi sin, tio ne ĝenis ilin. Se direktoro de entrepreno ne sukcesis ricevi por sia kompanio gravan kontrakton simple, ĉar lia nivelo en la angla ne estis adekvata por la traktado, kial tio perturbus ilin? Se mono ege necesa por ĉiaspecaj sociaj celoj estis abunde enĵetata en nekredeble malŝparan sistemon de lingva komunikado, pri tio ili fajfis. Kaj tamen! Ĉu ne estis unu el iliaj respondecoj homece elekti, kion fari el la mono imposte ricevita de la civitanoj? Wir sollten unmögliches etwas vermuten stellt und uns vor, dass sie ein internationales Leben nie treffend die negativen Äspekt der sprachlichen Wirklichkeit zu leben gelangen. Um seine Höhe in der Gesellschaft, ob sie zuständig {mondoskalajn} Verantwortungen nicht wissend leisten konnten, wie eine Kommunikation funktioniert? Ihre Pflicht zu wissen, desto mehr war, weil sie notwendiges das Geld und die Behörde um Information zu sammeln hatten, für gestalten Erforschungen wenn notwendigerweise. Der Grund, wegen des sie nicht wußten, ist, dass das Thema sie nicht interessierte. Und es interessierte sie wegen eines Fehlers einer Barmherzigkeit nicht: sie könnten {kunvibri} mit einem Leiden nicht; ein Mitgefühl mit einem Mitmenschen schlug in ihnen nicht. Mit ärgerlich anstößiger Gleichgültigkeit ignorierten sie das Schicksal unzählige früher flüchtende und {gastlaboristoj}, bei den die Unmöglichkeit sich machen verständlich, mangels einer gemeinsamen Sprache gibt es, eine Herkunft Unrecht und psychologischen einer Not, sogar von einem Tod. Du hörtest die Zeugen. Der Fall des deutschen Armenkrankenhauses, wo 50 Prozents aus den Patienten nach einem pfropfen nur wegen dessen starben, dass, mangels gemeinsamen einer Sprache mit dem Arznei~em und {flega} Personal, sie die Anweisungen nicht verstehten werden es, nicht in Leichter Weise zu vergessen möglich. Solche Wirklichkeiten ignorierten sie. Wenn einen Mitglied von Ausland die Polizei ungerechterweise also behandelte, dass er sich nicht verständlich zu machen gelang, das sie nicht störte. Wenn ein Leiter eines Unternehmenes einen für seine Gesellschaft wichtigen Vertrag einfältig nicht zu erhalten gelang, weil seine Höhe in der englischen nicht entsprechend für den Umgang war, warum das sie stören würde? Wenn sehr notwendiges für {ĉiaspecaj} soziale Ziele Geld in unglaublich {malŝparan} ein System einer sprachlichen Kommunikation reichlich geworfen wurde, darüber sie pfiffen. Und dennoch! Gibt es einer aus ihren Verantwortungen menschlich zu wählen nicht, was machen aus dem Geld {imposte} erhalten von den Bürgern? Eine skandalöse Gleichgültigkeit. Lassen Sie uns das Unmögliche annehmen und uns vorstellen, dass sie es schafften, ein internationales Leben zu leben, ohne auf die negativen Aspekte der sprachlichen Realitäten zu stoßen. Konnten sie auf ihrer gesellschaftlichen Ebene ihre globale Verantwortlichkeit wirklich kompetent geltend machen ohne zu wissen, wie Kommunikation funktioniert? Es war ihre Pflicht, es zu wissen, um so mehr, als sie das Geld hatten und das Personal, das zum Sammeln von Informationen und Organisieren der Forschung nötig war. Der Grund, aus dem sie nichts wussten, ist, dass es sie nicht interessierte, und es interessierte sie nicht, weil sie kein Mitleid hatten. Mit einer beängstigenden Gleichgültigkeit ignorierten sie die Zwangslage einer enormen Zahl von Flüchtlingen und Gastarbeitern, für die die Unmöglichkeit, sich adäquat auszudrücken - aufgrund des Fehlens einer gemeinsamen Sprache - eine Quelle von Ungerechtigkeit, psychologischen Elends und sogar Tod war. Sie haben die Zeugen gehört. Es wird schwierig sein, den Fall des deutschen Krankenhauses zu vergessen, in dem 50% der organtransplantierten Patienten starben, weil sie - aufgrund des Fehlens einer gemeinsamen Sprache mit dem Krankenhauspersonal - einfach die Anweisungen nicht verstanden, die ihnen bezüglich ihrer Pflege gegeben worden waren. Sie ignorierten solche Realitäten. Wenn ein Ausländer von der Polizei ungerecht behandelt behandelt wurde, weil er sich nicht verständlich machen konnte, hat es sie nicht gestört. Wenn ein leitender Angestellter einen wichtigen Vertrag verlor, weil seine Englischkenntnisse nicht dem in der Verhandlung gefragten Niveau entsprachen, warum sollte sie so etwas beunruhigen? Dass Geld, das schlechterdings für alle möglichen sozialen Bedürfnisse gebraucht wurde, verschwenderisch für ein unglaublich kompliziertes und teures System sprachlicher Kommunikation ausgegeben wurde, war ihnen völlig gleichgültig. Jedoch: Lag es nicht in ihrer Verantwortlichkeit, auf humane Weise auszuwählen, was mit dem Geld des Steuerzahlers geschehen sollte?
Mi elektu nur unu ekzemplon inter la multegaj, kiujn mi povus citi. Dum la akuzitoj havis la potencon, multaj afrikaj infanoj mortis pro enkorpa senakviĝo; tiu manko de korpaj likvaĵoj estis tiel ekstrema, ke la etuloj ne povis produkti larmojn, kiam ili devus plori. Kuraci unu infanon kostis nur kvin usonajn cendojn. Sed ne troveblis la mono por savi la geknabojn elmetitajn al tiu hororo. Ĉu ne strange, ke samtempe Eŭropa Unio ĉiutage elspezis milionon da eŭroj por traduki sian ĉiutagan elfluon de tri milionoj da vortoj? Kiam la akuzitoj estis informitaj pri tutmondaj tragedioj, ekzemple pri vasta malsatego, kun ŝajna kompato ili skuis la kapon bedaŭre pri la manko de monrimedoj, sed tion ili faris, sen senti ion misan, en tiuj organizaĵoj mem, kiuj tradukis milionojn da vortoj je kosto de po 2 dolaroj por vorto. Kia elito tio estas? Ĉu ne evidentas al la plej simpla menso, ke tio, kion oni elspezas por unu celo, ne plu disponeblas por alia? Kaj ke, rezulte, difini taŭgajn prioritatojn estas plej serioza morala devo? Malgraŭ tio, en ĉiuj internaciaj organizoj, kaj da ili ekzistas multege, ili neniam hezitis atribui gigantajn monsumojn al la lingvaj servoj. Cetere, neniam venis en ilian kapon la ideo efektivigi objektivan studon pri tio, kiom la multfacetaj lingvaj problemoj kostas al la tutmonda socio kaj kiamaniere solvi ilin. Ĉu la socio povus esti, lingve, pli bone organizita? Jen demando, kiun ili neniam starigis al si. "Ni faris tion, kio eblis. Ne estis alia solvo", ili asertas. Ich sollte ein nur eins Beispiel zwischen dem sehr vielern wählen, die ich nennen könnte. Während der Angeklagter hatten die Macht, starben viele afrikanische Kinder wegen {enkorpa} {senakviĝo}; dieser Fehler körperliche Flüssigkeiten war so extrem, dass die Zwerge Tränen nicht produzieren konnten, wann sie weinen müssen würden. Ein Kind zu behandeln kostete nur fünf US-amerikanische Cente. Aber war möglich zu finden das Geld um die Jungen ausgelegt zu diesem Entsetzen zu retten nicht. Nicht merkwürdigerweise, dass ein zugleich Europäischer Bund alltäglich milion Euros um seinen alltäglichen Ausfluss drei milion Wörter zu übersetzen ausgab? Als die Angeklagter informiert über weltweiten Tragödien wurden, zum Beispiel über einem weitgehendem Bärenhunger, mit einem scheinbaren Mitleid schüttelten sie den Kopf bedauerlicherweise über dem Fehler {monrimedoj}, aber das sie in diesen Verein selbst machten, ohne fühlen fehlgehendes etwas,, die milion Wörter um ein Kosten von je 2 Dollars für ein Wort übersetzten. Welche Auswahl ist das? Ist offenbar zu dem einfältigsten Verstand nicht, dass das, was man für ein Ziel ausgebt, nicht mehr zu verfügen für einen anderen möglich ist? Es und dass, {rezulte}, geeignete Vorrangs zu definieren eine gesetztste moralische Pflicht gibt? Trotz dessen, in allen internationalen Organisationen, und sie existieren massenhaft, zögerten sie nie gigantischen {monsumojn} zu den sprachlichen Diensten beizulegen. Außerdem, nie in ihren Kopf die Idee zu verwirklichen objektives ein Studium über dem, wieviel die vielschichtigen sprachlichen Probleme zu der weltweiten Gesellschaft kosten, und auf welche Weise sie zu lösen kam. Könnte die Gesellschaft, sprachlich, besser gestaltet werden? Da eine Frage, die sie nie zu sich erstellten. "Wir machten das, was möglich war. es gibt eine andere Lösung Nicht", sie behaupten. Lassen Sie mich nur ein Beispiel von vielen, die angeführt werden könnten, auswählen: Während sie die Macht ausübten, starben viele afrikanische Kinder an Austrocknung, einer so schrecklichen Austrocknung, dass ein Kind keine Tränen mehr produzieren konnte, wenn es weinte. Obwohl zwölf Cent ausgereicht hätten, ein Kind zu retten, waren sie unfähig die Mittel aufzutreiben, um die Kinder, die diesem Alptraum ausgeliefert waren, zu schützen. Dennoch wurden gleichzeitig jeden Tag in der Europäischen Union mehr als eine Million Dollar für die Übersetzung der täglichen anfallenden Menge von 3.150.000 Wörtern ausgegeben! Wenn man ihnen von dramatischen globalen Problemen wie Hunger berichtete, schüttelten sie scheinbar mitleidig ihre Köpfe über die Knappheit der Mitte, aber sie taten es, ohne die Diskrepanz zu empfinden, in genau den Organisationen, die Millionen von Wörtern zum Preis von zwei US-Dollar pro Wort übersetzten. Was für eine Elite ist das? Ist es nicht selbst für den Einfältigsten offensichtlich, dass das, was für einen bestimmten Zweck ausgegeben wird, für einen anderen nicht verfügbar ist? Und dass als Konsequenz daraus die Festlegung angemessener Prioritäten eine schwerwiegende moralische Pflicht ist? Und trotzdem zögerten sie in sämtlichen internationalen Organisationen - und Gott weiß, wie viele es davon gibt - niemals, riesige Geldmenge für Sprachdienste vorzusehen. Tatsächlich kam es ihnen niemals in den Sinn, eine objektive Studie in Angriff zu nehmen über die der Gesellschaft aufgrund wegen der vielfältigen sprachlichen Probleme entstehenden Kosten und die möglichen Lösungen. Wäre auf dem Gebiet der sprachlichen Kommunikation keine bessere Organisation möglich gewesen? Diese Frage haben sie sich nie gestellt. "Wir taten, was getan werden konnte, es gab keine andere Möglichkeit", behaupten sie.
Ne estis alia solvo, ĉu vere? Sed Esperanto ekzistis! Ĝi estis uzata jam unu jarcenton. Al tiuj, kiuj montriĝis sufiĉe saĝaj por alpreni ĝin, ĝi jam havigis mirindan komunikadon sen devigi investi eĉ unu groŝon en lingvajn servojn, sen diskrimini inter la popoloj, post modera temp- kaj pen-investo (estis jam sciate, ke ses monatoj da Esperanto kondukis al komuniknivelo egala al tiu, kiu postulas ses jarojn por la angla). Sed por la eminentaj membroj de nia "elito", tiu alternativo, tiu maniero solvi la lingvoproblemon kun plej favora rilato inter kosto kaj efiko, simple ne ekzistis. Kiam iu atentigis ilin pri ĝi - kaj tio ofte okazis: la pruvoj kuŝas en via dosiero - ili sisteme kontraŭmetis serion da argumentoj, ĉiam la samaj, ĉiam forĵetaj, neniam kontrolinte ties validecon. Es gibt eine andere Lösung nicht, ob wirklich? Aber Esperanto existierte! Es wurde ein schon eins Jahrhundert verwendet. Zu dem anzunehmen, die sich um es genug klug herausstellten, gab es schon eine wunderbare Kommunikation ohne einen sogar eins Groschen in sprachliche Dienste zu zwingen anlegen, ohne {diskrimini} zwischen den Bevölkerungen, nach gemäßigt {temp-} und {pen-investo} (es war schon wissend, dass sechs Monate Esperanto zu gleichen {komuniknivelo} zu dem leiteten, der sechs Jahre für den englischen verlangt). Aber für die hochen Seiten unsere "Auswahl", diese Alternative, diese Art lösen das Problem eines Sprache mit einem günstigsten Verhältnis zwischen einem Kosten und einer Wirkung, nicht einfältig existierte. Als jemand sie über ihm verwies - und das gescha oft: die Beweis liegen in deiner Datei - sie systematisch eine Folge Ärgumente, immer der gleichen, immer {forĵetaj}, nie früher prüfend dessen Gültigkeit entgegenstellten. Eine Lösung gab es schon lange. Keine andere Möglichkeit? Esperanto existierte! Es war seit mehr als einem Jahrhundert in Gebrauch. Denjenigen, die klug genug gewesen waren, es für sich anzunehmen, ermöglichte es bereits großartige Kommunikationsmöglichkeiten ohne die Notwendigkeit, einen einzigen Cent in Sprachdienste zu investieren, ohne Diskriminierung unter den Völkern, nach einem zumutbaren kleinen Aufwand an Zeit und Mühe (es war bereits bekannt, dass sechs Monate Esperantolernen zu einem Kommunikationsniveau führen, wie es nach sechsjährigem Englischlernen erreicht werden kann.) Aber für die bedeutenden Mitglieder unserer "Elite" gab es diese Alternative, die kostengünstige Lösung des Sprachproblems, einfach nicht. Wenn ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt wurde - und das geschah, sie haben die Beweise gesehen - erhoben sie systematisch eine Reihe von Einwänden, ohne deren Gültigkeit zu prüfen.
"Esperanto ne funkcias", ili diris, dum estis facile ĉeesti internacian kunvenon aŭ kongreson esperantlingvan kaj malkovri, ke tiu lingva komunikilo funkcias multe pli bone ol iu ajn el la rivalaj sistemoj, ĉu la angla, ĉu samtempa interpretado, ĉu io alia. "Ĝi estas artefarita", ili diris, rifuzante, kiam invitite, rigardi infanojn ludi kaj ridi en Esperanto kun tia esprimspontaneco, ke ilia diro tuj riveliĝus antaŭjuĝa, kaj trovante nenion strangan en la fakto paroli en mikrofonon kaj aŭskulti per aŭdiloj voĉon alian ol tiun de la parolanto, kio, vi agnoskos, ne imponas kiel maniero nature komuniki. "Ĝi ne havas kulturon", ili asertis, neniam leginte linion el Esperanto-poemo, sciante nenion pri la disvolviĝo de esperanta teatro aŭ literaturo, neniam aŭdinte sciencan prelegon tiulingvan. "Ĝi estas rigida kaj esprimmalriĉa", ili ripetadis, neniam submetinte ĝin al lingvistika analizo, kio devigus ilin konkludi, ke ĝi estas pli fleksebla kaj esprimriĉa, dank'al la plena libereco kombini elementojn, ol multaj prestiĝaj lingvoj. "Ĝi ne estas vivanta lingvo", ili argumentis, sciante nenion pri la medio, kiu ĉiutage uzas ĝin, kaj neniam sin demandante, kiuj estas la kriterioj de lingva vivo kaj ĉu Esperanto respondas al ili aŭ ne. "Estus bedaŭrinde se la popoloj devus rezigni la propran lingvon por alpreni novan kiel ĉi tiun", ili diris, ne interesate pri tio, ke Esperanto neniam celis anstataŭi la aliajn lingvojn, sed estis simple praktika rimedo superi la lingvobarilojn, same kiel la latina en mezepoka Eŭropo, kaj ignorante la raportojn pri la morto de lingvoj - mortis unu lingvo ĉiusemajne en la jaroj 2000-aj - kaŭzata de la detrua efiko de kelkaj t.n. "grandaj" lingvoj, precipe la angla, kiun multaj socilingvistoj nomis "murdema lingvo". "Esperanto funktioniert nicht", sagten sie waren es, während in Leichter Weise {esperantlingvan} eine internationale Tagung oder eine Tagung dabei zu sein und entdecken, dass dieses sprachliche Kommunikationsmittel viel besser als irgendwer aus den {rivalaj} Systems funktioniert, ob der englische, ob eine gleichzeitige Erklärung, ob etwas anderes. "Es wird künstlich", sie sagten, verweigernd, wann einladend, betrachten Kinder spielen und lachen in Esperanto mit so einem {esprimspontaneco}, dass ihre Worte gleich mit Vorurteilen behaftet {riveliĝus}, und findend seltsames nichts in der Tatsache sprechen in ein Mikrofon und mit Hörern eine Rede einen anderen als den des Sprechers zuhören, was, wirst du anerkennen, imponierst wie eine Art natürlich nicht zu kommunizieren. "Es hat keine Kultur", sie behaupteten, nie früher lesend eine Linie aus einem Gedicht von Esperanto, wissend nichts über der Entwicklung eines esperantischen Theaters oder einer Literatur, nie früher hörend einen wissenschaftlichen {tiulingvan} Vortrag. "Es ist hart und {esprimmalriĉa}", sie {ripetadis}, nie früher bezwingend es zu linguistischer einer Analyse, was sie zu schließen zwingen würde, dass es als viele ansehliche Sprachen flexibeler und reich um Ausdruck ist, dank der völliger Freiheit verbinden chemisch Elemente,. "Es ist eine belebte Sprache nicht", sie bewiesen, wissend nichts über der Umwelt, die alltäglich es verwendet, und nie sich fragend, die die Kriteriums eines sprachlichen Lebens sind, und ob Esperanto ihnen beantwortet oder nein. "es Wäre leider wenn die Bevölkerungen auf die eigene Sprache um neu wie den annehmen verzichten müssen würden", sie sagten, nicht interessierend darüber, dass Esperanto nie die anderen Sprachen zu ersetzen richtete, aber es gibt einfältig praktischer ein Weg die Sperren einer Sprache zu überbieten, ebenso wie der lateinische in mittelalterlichem Europa, und ignorierend die Berichten über dem Tod von Sprachen - starb eine Sprache wöchentlich in den Jahren 2000 - begründete von der zerstörerischen Wirkung von einigen sg. "großen" Sprachen, vor allem der englische, das vielen {socilingvistoj} "eine {murdema} Sprache" nennten. "Esperanto funktioniert nicht", sagten sie, während es so einfach war, es bei internationalen Treffen und Kongressen zu benutzen und festzustellen, dass es viel besser funktionierte als jedes konkurrierende System wie Englisch oder Simultanübersetzung. "Es ist künstlich", sagten sie, aber sie weigerten sich, als sie eingeladen wurden, Kindern zuzuschauen, die auf Esperanto mit einer Spontaneität des Ausdrucks lachten und spielten, die ihr Vorurteil einfach widerlegt hätte, hatten aber keine Skrupel, in ein Mikrophon zu sprechen und einer anderen Stimme als der des Vortragenden zuzuhören, was, wie Sie mir zustimmen werden, wirklich kein eindrucksvolles Beispiel für natürliche Kommunikation ist. "Es hat keine Kultur", behaupteten sie, obwohl sie niemals ein Wort esperantosprachiger Dichtung gelesen hatten, obwohl sie nichts über die Entwicklung esperantosprachigen Theaters oder Esperanto-Literatur wussten, obwohl sie niemals an einer wissenschaftlichen Vorlesung in dieser Sprache teilgenommen hatten. "Es ist starr und inhaltslos", wiederholten sie, ohne es jemals einer vergleichenden linguistischen Analyse zu unterziehen, die sie zu der Folgerung gezwungen hätte, dass es wegen seiner agglutinierenden Struktur flexibler und ausdrucksreicher als viele renommierte Sprachen ist. "Es ist keine lebende Sprache", protestierten sie, ohne etwas über das Milieu zu wissen, wo es im täglichen Einsatz war, und ohne sich selbst zu fragen, was die Kriterien für Leben bei einer Sprache sind und wie Esperanto diese erfüllte. "Es wäre eine Schande, wenn Menschen ihre eigene Sprache zugunsten von Esperanto aufgeben würden", sagten sie, leichtfertig darüber hinweggehend, dass Esperanto niemals die Absicht hatte, andere Sprachen zu ersetzen, sondern nur eine praktische Methode war, sprachliche Barrieren zu überwinden, so wie Latein im Mittelalter in Europa, und Berichte über das Sterben von Sprachen - eine Sprache pro Woche in den 2000'er Jahren - ignorierend, das durch die erdrückende Wirkung verschiedener Hauptsprachen, besonders des Englischen, das von vielen Soziolinguisten als "Killersprache" bezeichnet wurde, hervorgerufen wurde.
Ne havus sencon pli insisti pri tiuj antaŭjuĝoj. Vi scias, kion ili valoras. Dudek kvin jarojn post kiam ekribelis la civitanoj, kaj la lingva revolucio okazis, vi ĉie vidas, kiom la mondo evoluis al pli bona vivejo. Vi povas vojaĝi tra la tuta mondo kaj nenie sperti komunikproblemon. La internaciaj organizaĵoj ne plu devas alfronti la astronomiajn kostojn de siaj lingvaj servoj, tiel ke gigantaj monrimedoj iĝis disponeblaj por seriozaj, substancaj projektoj. Junuloj ĉie en la mondo, post la baza Esperanto-kurso, studas lingvojn elektitajn laŭ la propra gusto aŭ intereso, kio akcelas la pensmanieran diversecon de nia tutmonda socio -faktoron de reciproka ide-fekundigo - samtempe favorante aŭtentan reciprokan komprenon. La multaj negativaj efikoj de la monopolo de la angla lingvo sur la kulturan vivon de multaj popoloj - en la plimulto el la lernejoj de la mondo estis praktike neeble studi alian fremdan lingvon ol la anglan - pli kaj pli malaperas. Rifuĝintoj kaj gastlaboristoj nun estas komprenataj, kien ajn ili iras. Fakuloj partoprenantaj en internaciaj diskutoj estas elektitaj surbaze de faka kompetenteco, kaj ne plu de sia kapablo uzi la anglan, kiu ekskludis multajn, ĉar, kiel vi scias, multaj homoj talentaj pri matematiko kaj teĥniko nur pene sukcesas lerni lingvojn. En Usono, Britio kaj aliaj landoj anglalingvaj, studentoj malkovras eksterajn kulturojn laŭ nova angulo, kaj la devo lerni alian lingvon, rigoran sed facilan kaj psikologie tre kontentigan, havas pozitivan efikon al ilia malfermiĝo al la mondo kaj al ilia disvolviĝo intelekta kaj kultura. En Barato (Hindio), la konflikto inter kontraŭuloj kaj por-uloj de la angla, kaj de la hindia, ĉesis ekzisti, kaj la saman sorton trafis lingvaj streĉiĝoj en Belgio, Kamerunio, Niĝerio kaj multaj aliaj landoj. Keine Bedeutung hättest mehr über diesen Vorurteils zu bestehen. Du weist, was sie gelten. Zwanzig fünf Jahre nach wann entbrennten die Bürger, und die sprachliche Revolution gescha, siehst du überall, wieviel die Welt sich zu besseren {vivejo} entwickelte. Du kannst Reisen durch die ganze Welt und nirgendwo {komunikproblemon} erfahren. Die internationalen Verein müssen nicht mehr die astronomischen Kosten seiner sprachlichen Dienste gegenüberstehen, so dass gigantischen {monrimedoj} vorhanden für gesetzte, Grund~ Projekt wurden. Jügendlicherer lernen überall in der Welt, nach dem Grundkurs von Esperanto, Sprachen ausgewählt laut dem eigenen Geschmack oder einem Interesse, was die {pensmanieran} Vielfalt unserer weltweiten Gesellschaft beschleunigt - einen Faktor gegenseitigen {ide-fekundigo} - zugleich begünstigend ein echtes gegenseitiges Begriff. Die vielen negativen Wirkungen des Monopols der englischen Sprache auf das kulturelle Leben viele Bevölkerungen - es war in der Mehrheit aus den Schulen der Welt praktisch unmöglich eine andere fremde Sprache zu lernen als der englischen - mehr und mehr verschwindet. Früher flüchtende und {gastlaboristoj} werden jetzt versteht, irgendwohin sie gehen. Fachmann teilnehmend in internationalen Diskussionen wird auf der Grundlage fachlicher Kompetenz ausgewählt, und nicht mehr von seinem Vermögen verwenden der englischen, das vieler ausschloss, weil, wie du weist, viele talentierte Menschen über einer Mathematik und einer Technik nur mühsam Sprachen zu lernen gelingen. In USA, Großbritannien und anderen {anglalingvaj} Staaten, Studenten entdecken außerhalbe Kulturen laut einer neuer Ecke, und die Pflicht andere eine Sprache zu lernen, hart aber einfach und psychologisch sehr befriedigend, hat eine eigentliche Wirkung zu ihrem aufgehen zu der Welt und zu ihrer intellektueller und kulturell Entwicklung. In Indien (Indien), dem Streit zwischen Gegnern und löcherig Männern der englische, und vom {hindia}, hörte zu existieren auf, und das gleiche Schicksal trefften sprachliche Anstrengungen in Belgien, einem Kamerun, Nigeria und vielen anderen Staaten. Eine Sprachrevolution. Es gibt keinen Grund, länger bei diesen Vorurteilen zu verweilen. Sie wissen, welcher Art sie sind. Fünfundzwanzig Jahre, nachdem die Bürger rebellierten und die linguistische Revolution stattfand, sehen Sie überall, wie sehr sich die Welt zum Besseren gewandelt hat. Sie können ohne Sprachschwierigkeiten in der ganzen Welt herumreisen. Internationalen Organisationen bleiben die unglaublichen Kosten für ihre Sprachdienste erspart, so dass große Geldmengen für wesentliche Projekte verfügbar wurden. Überall auf der Welt lernen junge Leute, nach einem Esperanto-Grundkurs, alle möglichen anderen Sprachen, für die sie sich interessieren, was die intellektuelle Mannigfaltigkeit unserer globalen Gesellschaft erweitert - ein bedeutender Faktor fruchtbaren Gedankenaustausch - wobei echtes gegenseitiges Verständnis gefördert wird. Die vielen negativen Auswirkungen des Monopols des Englischen auf das kulturelle Leben vieler Menschen - es gab seinerzeit in der Schule so gut wie keine Alternative - verschwinden nach und nach. Flüchtlinge und ausländische Arbeitnehmer werden jetzt verstanden, wohin auch immer sie gehen. Experten, die an internationalen Diskussionen teilnehmen, werden wegen ihrer Fachkenntnisse und nicht länger wegen ihrer Englischkenntnisse ausgewählt, wodurch viele ausgeschlossen wurden, da, wie Sie wissen, viele Menschen mit einer mathematischen oder technischen Begabung Schwierigkeiten mit Sprachen haben. In den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern entdecken Studenten andere Kulturen aus einer neuen Perspektive, und die Notwendigkeit, eine andere, exakte aber einfache und psychologisch sehr befriedigende Sprache zu lernen, hat wohltuende Auswirkungen auf ihre Aufgeschlossenheit gegebenüber der Welt und gegenüber intellektuellen und kulturellen Entwicklungen. In Indien ist der Konflikt zwischen rivalisierenden Verfechtern von Englisch, Hindi und anderen Sprachen abgeflaut, ebenso wie die linguistischen Spannungen in Beligen, Kamerun, Nigeria und vielen anderen Ländern.
Vere, la homaro ŝuldas multegon al tiuj kiuj efektivigis premadon sur la ŝtatojn por ke ili organizu kunordigitan instruadon de Esperanto tra la tuta mondo. Sed ĝi havas apartan dankoŝuldon al la ŝtataj oficistoj, kiuj persisteme klopodis por ke alpreniĝu la unua Deklaracio oficiale restariganta la veron pri Esperanto. Pro ĝi nia internacia lingvo unuafoje vidiĝis laŭ ĝusta perspektivo. Kiam la publiko ekkonsciis, ke dum jardekoj oni trompis ĝin, jen ekfuroris la lingvo, pro kio ĝi rapide disvastiĝis eĉ antaŭ ol ĝia ĝenerala instruado estis organizita. Wirklich, die Menschheit schuldet eine Unmasse zu dem die einen Druck auf die Staät verwirklichten, dass sie zugeordnete eine Ausbildung von Esperanto durch die ganze Welt gestalten. Aber es hat besonderse eine Schuld einer Dankes zu den staatlichen Beamteren, die ausdauernd sich bemühten, dass die erste Erklärung offiziell wieder erstehen lassend die Wahrheit über Esperanto {alpreniĝu}. Wegen seiner erschien unsere internationale Sprache erstmals laut einer rechter Aussicht. Als das Publikum bewusst wurde, dass während Jährzehnter man es betrog, {ekfuroris} die Sprache, warum es sich schnell sogar vor als seine allgemeine Ausbildung ausbreitete, da war gestaltet. In der Tat hat die Menschheit jenen viel zu verdanken, die Druck auf die Regierungen ausgeübt haben, überall auf der Welt einen koordinierten Esperantounterricht zu organisieren. Aber sie hat auch eine gewisse Dankesschuld gegenüber den Regierungsfunktionären, deren nichtnachlassende Anstrengungen die Annahme der ursprünglichen Deklaration sicherstellten, die die Wahrheit über die Sprache offiziell wiederherstellte. Zum ersten Mal wurde sie aus einer angemessen Perspektive betrachtet. Als die Öffentlichkeit erkannte, dass sie jahrzehntelang betrogen worden war, begann der heute berühmte "Esperanto Goldrausch", so dass sich die Sprache sogar schon verbreitete, bevor der allgemeine Unterricht organisiert war.
Se mi trovis utila citi kelkajn el la grandegaj avantaĝoj, kiujn ni ĉiuj nun ĝuas pro la ŝanĝo de sinteno rilate Esperanton, mia celo estis akcenti la respondecon de la akuzitoj pri la fakto, ke ĝi okazis tiel malfrue. Jam en 1920, la Ligo de Nacioj plenumis objektivan esploron pri la afero kaj rekomendis al la ŝtatoj ĉie organizi la instruadon de Esperanto, por ke ĝi povu fariĝi ĉies dua lingvo. Tion la Ligo perceptis kiel la plej bonan manieron efektivigi plaĉan internacian komunikadon egalecan, samtempe garantiante la pluvivon kaj prosperon de ĉiuj lingvoj kaj kulturoj. Sed la raporton de la Ligo ili ignoris. La bonaj kvalitoj de Esperanto ĉiam estis videblaj al ĉiu ajn purintenca kaj intelekte honesta. Jam en la jaroj 1930-aj la Esperanto-literaturo kaj la uzo de la lingvo en internaciaj renkontiĝoj estis tiel disvolvitaj, ke nei ĝian homan kaj kulturan valoron eblis nur, se oni rezignis sian honestecon, sian devon objektivi. Nu, dum multaj jardekoj la "elito" tiujn rezignis. Kiam iu faris proponon kun la celo akceli la uzon de Esperanto, la anoj de tiu t.n. elito reagis tute malestime kaj sen bazi sian respondon sur objektivaj konsideroj. Neniam ili havis la ideon, ke siajn asertojn ili devus pruvi. Ke Esperanto valoras nenion, tion ili taksis evidenta. Jen kial ili kondamnindas. Ĉi tiu proceso devas utili kiel ekzemplo montranta al la popoloj de la mondo, ke la manko je demokrata sinteno, la forĵeto de objektiveco, la rifuzo kontroli la faktojn, la decido malakcepti proponon antaŭ ol studi ĝin, la indiferenteco rilate al suferado kaj la neglekto de prioritatoj bazitaj sur etikaj konsideroj ne povas resti senpunaj. Wenn ich nützlich einigen aus den enormen Vorteilen zu nennen fand, die alle wir jetzt wegen des Wechsels eines Verhalten hinsichtlich Esperanto genießen, mein Ziel war die Verantwortung der Angeklagter über der Tatsache zu akzentuieren, dass es so spät gescha. Schon in 1920, der Bund von Nationen leistete objektive eine Erforschung über dem Werk und empfahl zu den Staätn überall die Ausbildung von Esperanto zu gestalten, dass es allens zweite Sprache werden kann. Das spürte der Bund als die beste Art eine angenehme internationale gleichartige zu verwirklichen, zugleich garantierend das fortleben und einen Wohlstanden aller Sprachen und Kulturen. Kommunikation Aber den Berichten des Bunden ignorierten sie. Die guten Werte von Esperanto waren immer zu irgendjedem {purintenca} sichtbar und intellektuell ehrlich. Schon wurden 1930 die eine Literatur von Esperanto und die Verwendung der Sprache in den Jahren in internationalen Treffen so entwicket, dass seinen menschlichen und kulturell Wert zu verleugnen nur möglich war, wenn man auf seine Ehrlichkeit objektiv verzichtete, seine Pflicht sein. Nun, während viele Jährzehnter verzichtete die "Auswahl" auf den. Als jemand einen Antrag mit dem Ziel die Verwendung von Esperanto zu beschleunigen machte, reagierten die Mitglieder des sg. eine Auswahl gänzlich verächtlich und ohne gründen seine Antwort auf objektiven Berücksichtigungen. Nie hatten sie die Idee, dass seine Behauptungen sie beweisen müssen würden. Dass Esperanto nichts gilt, das sie offenbar schätzten. Da warum sie ablehnen wert sind. Dieser Prozeß muss dienen als ein Beispiel anzeigend zu den Bevölkerungen von der Welt, dass der Fehler um {demokrata} ein Verhalten, das fortwerfen von Objektivität, die Ablehnung die Tatsachen prüfen, die Entscheidung verweigern einen Antrag vor als lernen es, die Gleichgültigkeit nicht hinsichtlich zu einem Leidensweg und der Fahrlässigkeit von Vorrangs gegründet auf moralischen Berücksichtigungen straflos bleiben kann. Eine schwerwiegende Verantwortung. Wenn ich einige Zeit darauf verwandte, Sie an den immensen Nutzen zu erinnern, den wir alle heute aus der Änderung der Einstellung gegenüber Esperanto ziehen, so deshalb, um zu verdeutlichen, dass die Angeklagten dafür verantwortlich sind, dass dies so spät geschah. Schon 1920 führte der Völkerbund eine sachliche Studie über dieser Angelegenheit durch und empfahl den Regierungen, überall den Esperantounterricht zu organisieren, so dass Esperanto zur zweiten Sprache für jedermann werden könne. Dies wurde als das beste Mittel auf dem Weg zu einer angenehmen internationalen Kommunikation auf gleichberechtigter Basis empfunden, das zugleich das Überleben und Gedeihen aller Sprachen und Kulturen garantieren würde. Aber den Regierungen gelang es, den Bericht des Völkerbundes zu ignorieren. Die wahren Qualitäten von Esperanto waren für jeden Menschen guten Glaubens immer sichtbar. Schon 1930 war die Esperantoliteratur und der Gebrauch der Sprache auf internationalen Kongressen so gut entwickelt, dass eine Negierung ihrer menschlichen und kulturellen Werte nur bei Verzicht auf Rechtschaffenheit und die Pflicht zur Objektivität möglich war. Nun, viele Jahrzehnte lang verzichtete die "Elite" darauf. Die Antwort dieser Leute auf Vorschläge, die zum Ziel hatten, zum Gebrauch von Esperanto zu ermuntern war voller Verachtung und bar jeder objektiven Basis. Zu keiner Zeit versuchten sie ihre Sache zu beweisen. Dass Esperanto nichts wert war, galt als sicher. Und darum sollten sie verurteilt werden. Dieses Verfahren sollte als Beispiel dienen, das den Völkern der Welt zeigt, dass der Mangel an demokratischen Prinzipien, die Preisgabe von Objektivität, die Verweigerung, Tatsachen zu prüfen, die Entscheidung, eine Idee zu verwerfen, ohne sie überhaupt in Betracht zu ziehen, die Gleichgültigkeit gegenüber Leid und die Weigerung, Prioritäten aufgrund ethischer Betrachtungen zu setzen, nicht unbestraft davonkommt.
Socio havas rajtojn. La rajto komuniki estas rajto, kiun oni prenu serioze, same kiel la rajto je egala traktado. Kiam la akuzitoj regis la socian vivon, ili manipulis la publikopinion en tre subtila maniero, enŝovante en la mensojn serion da misprezentoj, kiuj grandparte kontribuis al tio, ke neŭtrala internacia lingvo ensociiĝis tiel malfrue. Al ĉiuj vi, nuntempe, estas evidente, ke personoj metitaj en malsuperan situacion, ĉar ili ne povis esprimi sin en fremda lingvo, estis viktimoj de la monda komuniksistemo. Sed la t.n. elito igis rigardi tiujn viktimojn kulpaj. Kulpaj pri nestudemo, mallaboremo aŭ malsupera cerbonivelo. "Se ili ne kapablas komuniki, pri tio kulpas ili; estis ilia devo lerni lingvojn", ili subdiris, neniam demandante sin, ĉu regi alian nacian lingvon estas eble por ĉiuj, kaj ĉu ne ekzistas pli taŭga alternativo al la tiama monda lingva ordo, aŭ, pli ĝuste, malordo. Eine Gesellschaft hat Recht. Das Recht zu kommunizieren ist ein Recht, das man gesetzt nehmen sollte, ebenso wie das Recht auf einen gleichen Umgang. Als die Angeklagter das soziale Leben regierten, bedienten sie die allgemeine Meinung in einer sehr schwieriger Art, hineinschiebend in die Verstande eine Folge verdrehen, die größtenteils zu dem beitrugen, dass eine unabhängige internationale Sprache so spät {ensociiĝis}. Es gibt zu jedem du, zur Zeit, offenbar, dass gestellte in eine mindere Situation Personen, weil sie sich in einer fremder Sprache nicht ausdrücken konnten gibt es, Opfer des weltweiten {komuniksistemo}. Aber der sg. machte eine Auswahl diese Opfer schuldig zu betrachten. Schuldig über {nestudemo}, einer Faulheit oder minderer einer Höhe einer Gehirns. "Wenn sie nicht kommunizieren können, darüber sie schuldig sind; war ihre Pflicht Sprachen zu lernen", sie {subdiris}, nie fragend sich, ob beherrschen eine andere Landessprache vielleicht für jeden ist, und ob eine geeignetere Alternative zu dem damaligen weltweiten sprachlichen Sinn, oder, mehr geradeer existiert, eine Unordnung. Die Gesellschaft hat Rechte. Das Recht, zu kommunizieren, ist ein Recht, das ernst genommen werden muss, genauso wie das Recht auf Gleichbehandlung. Als die Angeklagten die Gesellschaft beherrschten, manipulierten sie die Meinungen auf sehr subtile Weise, indem sie den Leuten eine Zahl von Entstellungen in den Kopf setzten, die schuld daran sind, dass eine neutrale internationale Sprache so spät angenommen wurde. Es ist für Sie alle heute offensichtlich, die wegen ihrer Unfähigkeit, sich in einer fremden Spache auszudrücken, in eine Unterlegenheitsposition gebracht wurden, Opfer des Weltkommunikationssystems waren. Aber die sogenannte Elite schaffte es, dass diese Opfer sich schuldig fühlten. Schuldig der Faulheit, der Unfähigkeit, ihr Gehirn ordentlich zu benutzen. "Wenn sie sich nicht verständigen können, ist es ihr Fehler, sie hätten Sprachen lernen sollen", sagten sie, ohne sich zu fragen, ob es allen möglich war, eine andere nationale Sprache zu beherrschen und ob es nicht eine gerechtere Alternative zu ihrer linguistischen Weltordnung, oder besser, Unordnung, gegeben hätte.
Gesinjoroj, nenio povas senkulpigi la akuzitojn. Herren, nichts die Angeklagter rechtfertigen kann. Sie sind schuldig. Meine Damen und Herren, die Angeklagten haben keine Entschuldigung.
Ili vivas en jarcento, kiam en juro kiel en scienco neniu konkludo estas alprenita antaŭ ol la faktoj estis kontrolitaj. Spite al tiu principo ili neniam integris la faktojn pri Esperanto en sian rezonadon, el kiu ili ripete konkludis, ke ne havas sencon serĉi pli bonan sistemon de interpopola komunikado ol la ĥaosan kaj malegalan reĝimon, kiu ĉie regis. Sie leben in einem Jahrhundert, wann in einem Recht wie in einer Wissenschaft kein Schluss vor als angenommen wird die Tatsachen wurden geprüft. Trotz zu diesem Prinzip ergänzten sie nie die Tatsachen über Esperanto in seine Folgerung, aus der sie wiederholt schlossen, dass eine Bedeutung besseres ein System einer Volk untereinanderen Kommunikation nicht zu suchen als den chaotischen und ungleich Betrieb haben, der überall regierte. Sie leben in einem Jahrhundert, in dem im Rechtswesen wie in der Wissenschaft keine Behauptung aufgestellt wird, bevor nicht die Tatsachen ermittelt wurden. Sie aber haben wiederholt behauptet, dass es sinnlos sei, nach einem besseren System für die internationale Kommunikation zu suchen, ohne jemals die Tatsachen über Esperanto in Betracht gezogen zu haben.
Ili vivas en jarcento, kiam, se pluraj ebloj prezentiĝas, oni komparas ilin, por povi elekti la proponon, kiu havas plej multe da avantaĝoj kaj plej malmulte da malavantaĝoj. Vi vidis tiujn homojn. Demandite, kiam ili komparis, en la praktiko, laŭ serio da antaŭdifinitaj kriterioj, la diversajn sistemojn de internacia komunikado, inkluzive de Esperanto, ili honteme koncentris la rigardon al siaj ŝuoj. "Pri tio ni simple ne pensis", murmuris unu. Sed ili konfesis, ke, en aliaj kampoj, kiam ili devis utiligi la monon de la impostpagantoj aŭ de la akciuloj, ili lanĉis alvokon por ofertoj aŭ proponoj, aŭ alimaniere konsideris gamon da ebloj por kompari ilin kaj elekti la plej bonan. Sie leben in einem Jahrhundert, wann, wenn mehre Möglichkeiten gefügig machen, vergleicht man sie, für können wählen den Antrag, der am meisten Vorteilen und am wenigsten Nachteil hat. Du sahst diese Menschen. Fragend, als sie laut einer Folge im voraus bestimmte Kriteriums, die verschiedenen Systems einer internationalen Kommunikation, einschließlich von Esperanto verglichen, in der Praxis,, konzentrierten sie schamhaft den Blick zu seinen Schuhen. "Darüber dachten wir nicht einfältig", rieselte einer. Aber sie nahmen an, dass, in anderen Landn, als sie das Geld von den Steuerzahlern oder der Aktionär nutzen mußten, starteten sie einen Anruf für Angebot oder Anträge, oder anders betrachtete sie und wählen der besten eine Tonleiter Möglichkeiten um zu vergleichen. Sie leben in einem Jahrhundert, in dem zwischen mehreren vorhandenen Wahlmöglichkeiten Vergleiche gezogen werden, so dass diejenigen, die die Entscheidung zu treffen haben, die Option mit den meisten Vorteilen und den wenigsten Nachteilen auswählen können. Sie haben sie gehört. Gefragt, wann sie, im Feld, auf der Basis fest definierter Kriterien, die verschiedenen Systeme internationaler Kommunikation einschließlich Esperanto verglichen haben, blickten sie belämmert zu Boden. "Wir haben einfach nicht daran gedacht", murmelte einer von ihnen. Aber sie haben zugegeben, dass sie, wenn sie in anderen Bereichen das Geld der Steuerzahler oder Anteilseigner ausgegeben haben, Vorschläge angehört oder auf andere Art verschiedene Möglichkeiten geprüft hätten, um die die beste zu wählen.
Ili vivas en jarcento, kiam diskrimino estas kontraŭleĝa. Sed ilia sinteno rilate la homojn, kiuj provis konsciigi ilin pri la potencialo de Esperanto, kaj pri ĝia realo, konstante estis diskrimina; ili tuj forsendis tiujn homojn sen aŭskulti ilin, sen legi kaj taŭge konsideri iliajn dokumentojn. Tiel okazis notinde, kiel vi malkovris aŭdante la atestantojn, ĉe Eŭropa Unio, sed multajn aliajn ekzemplojn oni povus prezenti al vi. Ne. Neniu senkulpiga fakto ekzistas favore al ili. Eĉ nun estas dube, ĉu ili konscias la amplekson de la frustroj, de la senutila energi-elspezo, de la perdoj, de la neakceptebla malŝparemo, de la suferoj, kiujn kaŭzis ilia vola ignoro al la lingvaj realaĵoj. Ĉiujn negativajn aspektojn de la lingva fuŝorganizo, kiujn eviti estis tiel facile, kiel pruvas nia nuna vivmaniero, ili rigardis neeviteblaj, same kiel sklaveco estis dum jarcentoj rigardata kiel io normala, tiagrade, ke eĉ sklavoj aliris ĝin kiel neeviteblan aspekton de la vivo. Dum multaj jardekoj, la sennombraj viktimoj de la internacia lingva neordo estis mense manipulataj por ke ili kredu, ke al la situacio ne ekzistas alternativo. Tio estas nepardonebla, konsidere al la intelekta nivelo de la respondeculoj, same kiel al ilia jura, scienca aŭ politika trejniĝo, kiu nepre edukis ilin pri la neceso objektivi kaj la faktojn kontroli. Sie leben in einem Jahrhundert, wann eine Diskriminierung illegal ist. Aber ihr Verhalten hinsichtlich die Menschen zu machen, die bewusst sie über dem Potential von Esperanto probierten, und über seiner Wirklichkeit, es war immer {diskrimina}; sie schickten gleich diese Menschen ohne sie zuhören weg, ohne lesen und geeignet betrachten ihre Dökumente. So gescha wert eines Kennzeichens, wie du hörend die Zeugen entdecktest, bei einem Europäischem Bunden, aber viele andere Beispiele könnte man dir vorstellen. Nein. Keine Tatsache ohne eine Anschuldigung existiert günstig zu ihnen. Es ist sogar jetzt fraglich, ob sie sich des Bereiches der enttäuschen, vom nutzlosen {energi-elspezo}, von den Verlustn, von der {neakceptebla} Sparsamkeit andersrum, von den Leiden bewusst sind, die ihr willentliches ignorieren zu den sprachlichen Wirklichkeiten begründete. Alle negativen Äspekt des sprachlichen {fuŝorganizo}, die meiden so in Leichter Weise war, wie unser gegenwärtige {vivmaniero} beweist, betrachteten sie unausbleiblich waren es, ebenso wie Sklaverei während Jahrhunderts angesehen wie etwas übliches, in so einem Grad, dass sogar Sklaven es als unausbleiblichen einen Aspekt des Lebens herantraten. Während viele Jährzehnter, die unzähligen Opfer des internationalen sprachlichen nichten Sinns wurden geistig bedient dass sie glauben, dass zu der Situation eine Alternative nicht existiert. Das ist ebenso wie zu ihrer rechtlicher, wissenschaftlich oder politisch Prüfungsvorbereitung zu sein, die durchaus sie über der Notwendigkeit objektiv bildete, und die Tatsachen zu prüfen nicht erlässlich, in Anbetracht dessen zu der intellektuellen Höhe der Verantwortlicher,. Sie leben in einem Jahrhundert, in dem man erwartet, dass Diskriminierung verbannt wird. Aber ihre Einstellung gegenüber Menschen, die versuchten, ihnen die Möglichkeiten - und die Realität - von Esperanto bewusst zu machen, war fortwährend diskriminierend: jene Leute wurden abgewiesen, ohne angehört worden zu sein, ohne dass ihre Dokumente gelesen und ordnungsgemäß berücksichtigt worden wären. Dies war, wie sie beim Anhören der Aussagen feststellen konnten, insbesondere in der Europäischen Union der Fall, aber es hätten viele andere Beispiele beigebracht werden können. Nein, sie haben keine Entschuldigung. Es ist selbst jetzt noch zweifelhaft, dass sie das Ausmaß der Frustrationen, des Aufwandes an Energie, der Niederlagen, des Leidens, der menschlich inakzeptablen Verschwendungssucht erkennen, das ihre vorsätzliche Ignoranz der sprachlichen Realitäten hervorgerufen hat. Alle diese negativen Aspekte, die so leicht zu vermeiden waren, wie es unser heutiges Leben zeigt, wurden für unvermeidlich betrachtet, ebenso wie Sklaverei jahrhundertelang als selbstverständlich betrachtet wurde, so dass sogar Sklaven sie für eine unentrinnbare Lebenswirklichkeit hielten. Jahrzehntelang wurden die unzähligen Opfer der internationalen sprachlichen Unordnung dahingehend manipuliert zu glauben, dass es keine Alternative gäbe. Dies ist unentschuldbar, in Anbetracht sowohl des intellektuellen Niveaus der verantwortlichen Personen wie auch ihrer juristischen, wissenschaftlichen oder politischen Ausbildung, die ihnen dennoch die Notwendigkeit von Objektivität und Verifizierung nicht klarmachen konnte.
Gesinjoroj en la Juĝantaro, vi ŝuldas al justeco, kaj ankaŭ al la venontaj generacioj, senhezitan, plej klarvortan deklaron, ke tiuj homoj estas kulpaj. La prezidanto de la tribunalo nun instrukcios vin pri Herren im {Juĝantaro}, du schuldest zu Justiz, und auch zu den zukünftigen Generationen, ohne einen Zögern, meist {klarvortan} Erklärung, dass diese Menschen schuldig sind. Der Präsident des Gerichtshofes wird dich jetzt über anleiten Meine Damen und Herren Geschworene, sie schulden es der Gerechtigkeit und den zukünftigen Generationen, sie ohne jeden Zweifel schuldig zu sprechen. Das Gericht...