Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowiny w wydaniu 0.85

Novaĵoj en eldono 0.85

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

En eldono 0.85 de programo Esperantilo perferktigita estis unue la maŝina tradukado. La ordono de vortoj en anglaj tradukoj devas estis korekta nun por ĉiuj tipoj de frazoj. La plej grandaj plibonigoj nun okazis por germana lingvo, ĉefa por frazoj kun helpaj verboj (povi, devi, …). Mi ankaŭ aligis kelkajn novajn statistikajn analizojn, kiuj estas bazitaj sur frekventeco (ofteco) de vortoj. La plej granda teknika novaĵo estas tradukado de tutaj frazpartoj. En tiu momento Esperantilo regas por pola kaj germana lingvo ne nur tradukado de unuopaj vortoj sed ankaŭ tutaj frazpartoj.
Nun eblas tradukoj, ĉe kiuj du esperantaj vortoj estas tradukitaj al unu nacia. Ankaŭ tradukado de kelkaj frazeologioj estas ebla.

Vi estas prava. = Masz rację.
Mi perdis la vojon. = Zabłądziłem.
Mi uzas senkostan mastruman sistemon. = Ich verwende ein kostenloses Betriebssystem.

Tiu funkcio estas nun eble ne perfekta, kaj evidente estos plibonigita en venontaj eldonoj. La granda tasko restas la preparado de vortaro por frazpartoj. Nun ne ĉiuj tipoj de frazpartoj povas estis tradukitaj. Mi esperas, ke helpe de statistikaj metodoj kaj paralela tekstaro, mi povas plifaciligi tiun taskon. Iam mi priskribos en blogo, kiel plivastigi la vortaron de frazpartoj.

Listo de ŝanĝoj

 • Plibonigo de sintaksa analizo de i-frazpartoj
 • Plibonigo de maŝina tradukado por ĉiuj lingvoj
 • Korekta traduko de frazoj kun vorto “povi” al angla lingvo
 • Esperantilo nun subtenas TEI.2 XML formato
 • Nova funkcio: marku maloftaj vortojn. La ofteca grupo, povas esti enmetita kiel parametro
 • Analizoj kaj korektado rekonas XML-Formaton en redaktilo
 • Tradukado de frazpartoj.
 • Konvertilo “gh” al “ĝ” nun uzas vortaron por testi, ĉu la konvertigo estas necesa.
 • Novaj analiziloj
  • asemblo de listo de frekventeco
  • kalkulo de averaĝa grupo de ofteco
  • serĉado de superhazardaj vortoj
 • Analizo de multaj dosieroj samtempe
 • Korekto de kelkaj programaj eraroj

W wydaniu 0.85 programu Esperantilo {perferktigita} było po pierwsze tłumaczeniem maszynowym. Rozkaz słów w tłumaczeniach angielskich musi był korektowy teraz dla wszystkich typów zdań. Największe ulepszenia teraz zdarzyły się dla języka niemieckiego, główny dla zdań z posiłkowymi czasownikami (móc, musieć, …). Także dołączyłem kilka nowych statystycznych analiz, które są oparte na {frekventeco} (częstość) przez słowa. Największa techniczna nowina jest tłumaczeniem całych części zdania. W tym momencie Esperantilo włada dla polskiego i niemieckiego języka nie jedynie tłumaczenie pojedynczych słów lecz także całych części zdania.
Teraz są możliwe tłumaczenia, przy których dwóch esperanckich słowach są przetłumaczone do {unu} narodowe. Także tłumaczenie kilku frazeologi jest możliwe.

Vi estas prava. = Masz rację.
Mi perdis la vojon. = Zabłądziłem.
Mi uzas senkostan mastruman sistemon. = Ich verwende ein kostenloses Betriebssystem.

Ta czynność jest teraz przypuszczalnie nie perferkcyjna, i oczywiście będzie ulepszona w przyszłych wydaniach. Duże zadanie zostaje przygotowaniem słownika dla części zdania. Teraz nie wszystkie typy części zdania mógą były przetłumaczone. Mam nadzieję, że za pomocą statystycznych metod i równoległego {tekstaro}, mogę uprościć to zadanie. Kiedyś opiszę w weblogu, jak poszerzyć słownik części zdania.

Spis zmian

 • Ulepszenie syntaktycznej analizy {i-frazpartoj}
 • Ulepszenie tłumaczenia maszynowego dla wszystkich języków
 • Tłumaczenie korektowe zdań ze słowem “móc” do języka angielskiego
 • Esperantilo teraz podpiera TEI.2 XML format
 • Nowa czynność: zaznaczaj rzadcy słowa. {ofteca} grupa, może zostać włączony jako parametr
 • Analizy i korektura rozpoznają {XML-Formaton} w edytorze tekstu
 • Tłumaczenie części zdania.
 • Konwertor “{gh}” do “{ĝ}” teraz użytkuje słownik aby testować, czy {konvertigo} jest konieczny.
 • Nowi analizatorzy
  • {asemblo} spisa {frekventeco}
  • kalkulacja przeciętnej grupy częstości
  • poszukiwanie {superhazardaj} słów
 • Analiza licznych pliki jednocześnie
 • Korekta kilku omyłek programowych
Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de