Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Polskie i esperanckie słowotwórstwo

Pola kaj esperanta vortfarado

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

En la kristnaska periodo mi legis la gramatikan libron, kiun mi iam aĉetis en polando “Zarys Gramatyki Polskiej” de Alicka Nagórko. Tre interesa estis por mi la ĉapitro pri pola vortvarado. Mi esperis, ke mi povus kompletigi la polan-esperantan vortaron aŭtomate. La baza ideo estus konstrui la derivon de pola radiko por konata esperanta vorto laŭ pola vortfarado. Fine la programo testas, ĉu tiu arte farita vorto vere ekzistas en pola lingvo per simpla literumado. Mi tion jam faris por derivi adverbojn de adjektivoj, kiuj normale ne aperas en polaj vortaroj.

 • rapida - rapide
 • szybki - szybko

En pli ampleksaj kazoj mi povus eĉ simuli en maŝina tradukado spontanan vortvaradon. Tie temas pri vortoj, kiu normale ne ekzistas en vortaro, ofte emocia vortfarado: “domaĉo, fiprogrami, monaĉo”. Mi suspektas, ke aŭtomata vortfarado por sufiksoj: “adi, isto, ejo, ino, ero, ulo” aŭ adjektivigo aŭ substantivigo estas principe ebla. Per tiu libro mi ankaŭ lernis iomete pri interesaj principoj de pola vortfarado, kiu eble ankaŭ validas por esperanta vortfarado. Kelkaj interesaj principoj:

 • La unua fonto de vortfarado estas enpropriĝo (pole: “Asymilation” ) de fremdaj vortoj.
 • Ofta konstuoprincipo estas mensa asociacio.
 • Per unuigo (pole: “Unifikacja”). Partoj de vortgrupo estas forigitaj
 • Konstruo per vortoripedado

Tiu principoj kondukas ofte al nelogikaj aŭ tempaj vortfaradoj, kiuj ne povas esti logike komprenataj. Mi trovis tiujn vortfaradojn en Esperanto lingvo.

 • Enpropiĝo: vorto “partopreni” estas enpropiĝo de germana “teilnehmen” aŭ pola “brać udział”. La vorto ne estas logika, ĉar kiun parton oni prenas ĉe tiu ago.
 • Per unuigo. Forigo de vortoj. En pola lingvo la ĉeno “telefon komurkowy” - “komurkowiec” - “komórka”. En esperanta lingvo: “komputila muŝo” - “muŝo”.
 • Asociacio: krokodili, kabei
 • Ripetado: finfine (schlussendlich), treege, unusola

Tiu vortfarado estas ofte tre kritikita de esperantaj puristoj, ĉar la lingvo iĝas per tio pli natura ol neŭtrala.Interesa en pola lingvo estas vortfarado por socia dialekto aŭ emocia vortfarado. Ofte oni uzas la eblojn de pola lingvo ŝanĝi certajn literojn en radiko. (ekz: s-ch)

 • cigaredaĉoj - papierochy; cigaredoj - popierosy
 • monaĉo - pieniąchy, mono - pieniądze

Poloj tre volonte uzas vortfaradon por esprimi emociojn, humoron aŭ ceteran asociacion

 • poseł - poślica
 • kundel - kundlyzm
 • bicie mordy - mordobijnia
 • kolega - koleś - kolesiówa

Tre potenca estas ankaŭ la pola sufikso “owy”, kiu signifas nur “havas rilaton kun”. Tio sufikso estas uzate ofte samtempe ĉe la proceso de unuigo (”Unifikacja”).

 • szkoła podstawowa - podstawówka
 • karta obiegowa - obiegówka
 • klasa przedszkolna - zerówka

Tiu vortoj povas havi aliajn signifojn por aliaj grupoj kaj fakoj. Mi tion observis en esperanto, ke vortoj kiel:

 • reto - TTT (enpropriĝo de angla asociacio “net”)
 • retejo - TTT-ejo
 • retumi - traserĉi la TTT-aron

Kiam oni iam komencis la vortfaradan lavangon, la proceso iĝas for de logika kontrolo. Estas interese, ke la (Sonja’s English-Esperanto Dictionary) vortaro malsugestas la uzadon ne vorto “retejo”.

En Esperanto la similan rolon de pola “owy” havas la sufikso “um”. Kaj tiu sufikso estas tre volonte uzate de esperanta junularo por krei propra socia dialekto:

 • bierumi
 • kongresumi

En pola lingvo sufiksoj, kvankam tre riĉaj, ne havas fiksan signifon. “arz” povas signifi profesion, ilon aŭ eĉ aĵon. Mi supozas, ke la plej radika signifo de vorto (radiko) havas influon je eblaj derivoj.

Kion mi povas konstati post tiu legado.

 • Vortfarado tre malofte estas proceso de logika derivo. Kaj tio validas ankaŭ por Esperanto. Novaj vortoj ne devas esti logikaj sed devas esti allogaj por uzantoj (eble angle “sexy”)
 • Spontana vortfarado estos eble la plej granda problemo de maŝina tradukado.
 • Esperanton enfluas eble pluraj sentoj de vortfarado.
 • Ofte en la libro oni legas. Tiu aŭ tiu kampo necesas pli vastan esploron. Kompletan sciencan bazon de pola vortfarado oni eble devas longe atendi.
 • Mi havas nun kelkajn ideojn de eksperimentoj kun pola vortfarado en Esperantilo

W wigilinym okresie odtwarzałem gramatyczną książkę, którą kiedyś kupiłem w kraju od po “Zarys Gramatyki Polskiej” Alicki Nagórko. Bardzo interesujący był dla mnie rozdział o polskim {vortvarado}. Miałem nadzieję, że mógłbym uzupełniać {polan-esperantan} słownik automatycznie. Kluczowy pomysł byłby budować wywodzenie polskiego pierwiastku dla znanego esperanckiego słowa według słowotwórstwo polskie. W końcu program testuje, czy ten sztucznie zrobione słowo naprawdę istnieje w języku polskim prostą korektą ortograficzną. To już zrobiłem aby wywodzić przysłówki przymiotników, które normalnie nie pojawiają się w słownikach polskich.

 • szybki - szybko
 • {szybki} - {szybko}

W przestronniejszych przypadkach mógłbym nawet symulować w tłumaczeniu maszynowym własnowolny {vortvaradon}. Tam dotyczy słów, które normalnie nie istnieje we słowniku, często emocjonalne słowotwórstwo: “rudera, wstrętnie programować, wstrętne pieniądze”. Posądzam, że automatyczne słowotwórstwo dla przyrostków: “kontynuować, {isto}, miejsce, samicą, odrobina, osobnik” albo uprzymiotnikowanie albo {substantivigo} jest w zasadzie możliwy. Tą książką także uczyłem się troszeczkę o interesujących zasadach polskiego słowotwórstwa, które przypuszczalnie także obowiązuje dla esperanckiego słowotwórstwa. Kilka interesujących zasad:

 • Pierwsze źródło słowotwórstwa jest {enpropriĝo} (po polsku: “Asymilation” ) od obcych słów.
 • Częsty {konstuoprincipo} jest umysłową asocjacją.
 • Unifikacją (po polsku: “{Unifikacja}”). Części syntagmy są usunięte
 • Budowa {vortoripedado}

Ten zasady wodzi często do nielogiczny albo czasowe słowotwórstwa, które nie mógą być logicznie rozumiane. Znalazłem te słowotwórstwa w Esperanto język.

 • {Enpropiĝo}: słowo “uczestniczyć” jest {enpropiĝo} od niemieckie “{teilnehmen}” aŭ pola “brać udział”. Słowo nie jest logiczne, ponieważ którą część bierze się przy tym czynie.
 • Unifikacją. Usunięcie słów. W języku polskim łańcuchu “{telefon} {komurkowy}” - “{komurkowiec}” - “{komórka}”. W esperanckim języku: “mucha komputerowa” - “mucha”.
 • Asocjacja: być krokodylowy, {kabei}
 • Powtarzanie: ostatecznie ({schlussendlich}), niezmiernie, jedyny

To słowotwórstwo jest często bardzo wcześniej krytykowane przez esperanckich puryści, ponieważ język staje się tym naturalniejszym aniżeli {neŭtrala.Interesa} w języku polskim jest słowotwórstwem dla społecznej gwary albo emocjonalnego słowotwórstwa. Często użytkuje się możliwości polskiego języka zmienić pewne litery w pierwiastku. ({ekz}: {s-ch})

 • wstrętne papierosy - {papierochy}; papierosy - {popierosy}
 • wstrętne pieniądze - pieniąchy, mono - pieniądze

Polacy bardzo chętnie użytkują słowotwórstwo aby wyrażać wzruszenia, humor albo pozostałą asocjację

 • {poseł} - {poślica}
 • {kundel} - {kundlyzm}
 • {bicie} {mordy} - {mordobijnia}
 • {kolega} - {koleś} - {kolesiówa}

Bardzo przemożny jest także przyrostek polski “{owy}”, który znaczy jedynie “ma stosunek z”. To przyrostek jest użytkując często jednocześnie przy procesie unifikacji (”{Unifikacja}”).

 • szkoła podstawowa - {podstawówka}
 • biletowy {obiegowa} - {obiegówka}
 • warstwowy {przedszkolna} - {zerówka}

Ten słowa może mieć inne znaczenia dla innych grup i dziedzin. To obserwowałem w esperanto, że słowa jak:

 • sieć - TTT ({enpropriĝo} asocjacji angielskiej “{net}”)
 • portal internetowy - {TTT-ejo}
 • używać sieci - przeszukać {TTT-aron}

Kiedy kiedyś zaczęto {vortfaradan} lawinę, proces staje się dalej od logicznej rewizji. Jest interesująco, że ({Sonja}’{s} {English-Esperanto} Dictionary) słownik podsuwa inaczej użycie nie słowo “portal internetowy”.

W Esperanto podobną rolę od polski “{owy}” ma przyrostek “{um}”. I tym przyrostkiem jest bardzo chętnie użytkując od esperanckiej młodzieży aby stworzyć własna społeczna gwara:

 • {bierumi}
 • {kongresumi}

W języku polskim przyrostkach, aczkolwiek bardzo bogaci, nie ma trwałego znaczenia. “{arz}” może znaczyć zajęcie, przyrząd albo nawet rzecz. Przypuszczam, że najbardziej korzeniowe znaczenie słowa (pierwiastek) ma wpływ na możliwe wywodzenia.

Co mogę stwierdzać po tej lekturze.

 • Słowotwórstwo bardzo rzadko jest procesem logicznego wywodzenia. I to obowiązuje także dla Esperanto. Nowe słowa nie muszą być logiczne, lecz musi być atrakcyjni dla użytkowników (przypuszczalnie z angielskiego “{sexy}”)
 • Własnowolne słowotwórstwo będzie przypuszczalnie największym problemem maszynowego tłumaczenia.
 • Esperanto wpływają przypuszczalnie liczne poczucia słowotwórstwa.
 • Często w książce odtwarza się. Ten albo ten zakres jest potrzebny rozleglejsze badanie. Kompletną naukową bazę polskiego słowotwórstwa przypuszczalnie trzeba długo czuwać.
 • Mam teraz kilka pomysłów doświadczeń z polskim słowotwórstwem w Esperantilo
Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de