Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Słowniki w Esperantilo

Vortaroj en Esperantilo

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Esperantilo enhavas kelkajn vortarojn, kiuj laboras ofte tute sendepende. La kaŭzoj estas kaj teknikaj kaj historiaj. Ĉar tio povas esti konfuza por uzantoj de programo, mi jen priskribas detale unuopajn vortarojn.

Esperanta vortaro

Tiu vortaro baziĝas sur unuopaj radikoj, kaj uzas similan modelon kiel REVO vortaro. La unua fonto por tiu vortaro estas ankaŭ REVO, sed poste mi vaste plivastigis la vortaron per aliaj derivoj. Mi devas konstati, ke la kvalito de tiu vortaro estas malpli alta ol REVO. La unua celo estis havi grandan nombron de validaj esperantaj vortoj. Ĉar mi uzas statistikajn metodojn kaj analizo de tekstaro, la rezultoj estas ofte adekvataj.

Ĉiu vorto en tiu vortaro havas strukturon: prefikso radiko sufikso Ekzemple prefikso: lern radiko: libr sufikso: o. Tio rezultas la vorton: “lernlibro”. Kiel sufiksoj oni povas uzi nur esperantajn finaĵojn aŭ kombinoj de tiuj. Por ekzemple oni devus difini la vorton: “pollando” kiel “pol-land-o” kun “land” kiel radiko.

Tiu vortaro povas esti redaktata en speciala dialogo atingebla per menuo: Lingvistiko->Radikara Redaktilo

Tiun vortaron uzas Esperantilo por literumado, sintaksa analizo kaj gramatika korektado. Tial estas gravaj ankaŭ la gramatikaj priskriboj. Ekzemple por ĉiuj verboj oni povas difini, ĉu la verbo estas transitiva aŭ povas havi indirektan objekton.

La vortaro estas konservita kiel radikoj.xml dosiero, kiu estas en la programo. Sed mi oferas ankaŭ tiun vortaron kiel XML.

Multlingva vortaro, Traduka Glosaro

En tiu vortaro estas konservitaj tradukoj al naciaj lingvoj. Teknike ekzistas unu listo de esperantaj vortoj (nur bazaj formoj) kaj kelkaj listoj po unu por nacia lingvo. Esperanto (listo kun esperantaj vortoj, ĉiu vorto havas numeron)

1 - skribi, 2 - domo, 3 - homo

Germana lingvo

1 - schreiben, 3 - Mensch, 3 - Leute

Angla Lingvo

1 - write, 2 - house

Se oni difinas novan tradukon, paro de vortoj, kaj la esperanta vorto ne ekzistas en la unua listo, Esperantilo akceptas nur la vortojn, kiuj ekzistas en Esperanta vortaro.

Tiu vortaro povas esti redaktata en speciala dialogo atingebla per menuo: Lingvistiko->Multlingva Vortaro. Oni povas uzi ankaŭ rapidan funkcion (Traduku al nacia sub kursoro) direkte en redaktilo per klavkombinoj (Control-q, Control-space). La vortaro enhavas ankaŭ aldonaj priskriboj pri fleksio kaj gramatiko (legu pli en mia blogo pri glosaro)

Trajtoj de vortaro

  • Nur vortoj en baza formo
  • Participoj estas eblaj
  • Vortgrupoj aŭ Frazpartoj ne estas eblaj (nur unu vorto)

La vortaro estas konvservita kiel Metakit datobanko en dosiero vortaro.mk. Dum la programado mi tamen uzas SQL-Datonbankon mysql, ĉar ĝi estas pli rapida kaj oferes pli bonaj ebloj de traserĉado.

Vi povas direkte elŝuti tiujn vortarojn (unu listo po ĉiu lingvo) de Esperantilo - ĉefa pago

Vortaro de frazpartoj

Tio estas simpla teksto en speciala formato uzata ĉe tradukado. Nun nur tre bazaj funkcioj. La dosiero de pola vortaro estas frazparto_pl.txt. La vortaro uzas specialan formaton kaj ne ekzistas speciala redaktilo por tiu vortaro. Ĉar tiu funkcio estas tre nova kaj eksperimenta, la formato povus ŝanĝiĝi.

Revo Vortaro

Tute sendependa leksikono, kiu estas la kopio de REVO. Mi tamen forigis de tiu vortaroj tradukojn kaj priskribojn pri fontoj por ŝpari spacon.

Vortaroj por literumado per Hunspell

Ili estas specialaj vortaroj por programo Hunspell, kiun mi uzas en Esperantilo por literumado. Normale kun esperantilo mi eldonas nur unu vortaron por Hunspell nur por Esperanto. Tio estas dosieroj eo-Eo.dic kaj eo-Eo.aff. Mi mem ne konstruis tiujn dosierojn kaj ili povas diferenci de interna propra vortaro de Esperantilo. Tiuj dosieroj devenas de OpenOffice projekto. Pli pri tio mi skribis en blogo Literumado. Oni povas instali aldonajn dosierojn por aliaj lingvoj. En Esperantilo, Hunspell estas ĉiam uzata por konstrui liston de proponoj dum la literumado.

Esperantilo mieści kilka słowników, które pracują często całkiem niezależnie. Powody są i techniczne i historyczne. Ponieważ to może być zawiłe dla użytkowników programu, oto opisuję szczegółowo pojedyncze słowniki.

Esperancki słownik

Ten słownik opiera się na pojedynczych pierwiastkach, i użytkuje podobny model jako REVO słownik. Pierwsze źródło dla tego słownika jest także REVO, lecz potem szeroko poszerzyłem słownik innymi wywodzeniami. Muszę stwierdzać, że jakość tego słownika jest mniej wysoka aniżeli REVO. Pierwszy cel był mieć dużą liczbę prawomocnych esperanckich słów. Ponieważ użytkuję statystyczne metody i analiza grupy tekstów, wyniki są często odpowiednie.

Każde słowo w tym słowniku ma strukturę: przedrostek pierwiastek przyrostek Na przykład przedrostek: {lern} pierwiastek: {libr} przyrostek: {o}. To wynika słowo: “{lernlibro}”. Jak przyrostki mógą użytkować jedynie esperanckie końcówki albo zestawienia tych. Dla na przykład trzeba by było definiować słowo: “Polska” jako “Polska” z “{land}” jak pierwiastek.

Ten słownik może być redagowany we specjalnym dialogu osiągalnym jadłospisem: językoznawstwo > {Radikara} Edytor tekstu

Ten słownik użytkuje Esperantilo dla korekty ortograficznej, syntaktycznej analizy i gramatycznej korektury. Dlatego są ważne także gramatyczne opisy. Na przykład dla wszystkich czasowniki można definiować, czy czasownik jest przechodni albo może mieć {indirektan} rzecz.

Słownik jest dochowany jak radikoj.xml plik, który jest w programie. Lecz ofiaruję także ten słownik jako XML.

Wielojęzyczny słownik, Tłumaczeniowy Glosariusz

W tym słowniku są dochowane tłumaczenia do narodowych języków. Technicznie istnieje jeden spis esperanckich słów (jedynie kluczowe kondycje) i kilku spisów po jednego dla narodowego języka. Esperanto (spis z esperanckimi słowami, każde słowo ma numer)

1 - skribi, 2 - domo, 3 - homo

Język niemiecki

1 - schreiben, 3 - Mensch, 3 - Leute

Język angielski

1 - write, 2 - house

Jeśli definiuje się nowe tłumaczenie, para słów , i esperanckie słowo nie istnieje w pierwszym spisie, Esperantilo akceptuje jedynie słowa, które istnieją w Esperanckim słowniku.

Ten słownik może być redagowany we specjalnym dialogu osiągalnym jadłospisem: językoznawstwo > Wielojęzyczny Słownik. Można użytkować także szybką funkcję (Tłumacz do narodowy pod kursorem) w kierunku w edytorze tekstu {klavkombinoj} (Control-q, Control-space). Słownik mieści także dodatkowe opisy o fleksji i gramatyce (odtwarzaj więcej w moim weblogu o glosariuszu)

Cechy słownika

  • Jedynie słowa w kluczowej kondycji
  • Imiesłowy są możliwe
  • Syntagmy albo Części zdania nie są możliwe (jedynie jedno słowo)

Słownik jest {konvservita} jak Metakit bankiem daty w pliku {vortaro.mk}. W czasie programowania jednak użytkuję {SQL-Datonbankon} {mysql}, ponieważ ono jest szybsze i {oferes} lepsze możliwości przebierania.

Możesz w kierunku pobierać plik tych słowniki (jeden spis po każdy język) od Esperantilo - główna wypłata

Słownik części zdania

To jest prosty tekst we specjalnym formacie użytkowanym przy tłumaczeniu. Teraz jedynie bardzo kluczowe funkcje. Plik polskiego słownika jest {frazparto_pl.txt}. Słownik użytkuje specjalny format i nie istnieje specjalny edytor tekstu dla tego słownika. Ponieważ ta funkcja jest bardzo nowa i doświadczalny, format mógłby zmieniać się.

Marzenie Słownik

Całkiem niezależny leksykon, którym jest kopia REVO. Jednak usunąłem od tego słowniki tłumaczenia i opisy o źródłach aby oszczędzić przestrzeń.

Słowniki dla korekty ortograficznej Hunspell

Oni są specjalnymi słownikami dla programu Hunspell, który użytkuję w Esperantilo dla korekty ortograficznej. Normalnie z Esperantilo wydaję jedynie jeden słownik dla Hunspell jedynie dla Esperanto. To są pliki {eo-Eo.dic} i {eo-Eo.aff}. Ja sam nie budowałem tych pliki i oni mógą różnić się od wewnętrznego własnego słownika Esperantilo. Te pliki pochodzą od {OpenOffice} projekt. Więcej o tym pisałem w weblogu Korekta ortograficzna. Można instalować dodatkowe pliki dla innych języków. W Esperantilo, Hunspell jest zawsze użytkowany aby budować spis propozycji w czasie korekty ortograficznej.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de