Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Obróbka {HTML-paĝoj} Esperantilo - program “ TIDY ”

Prilaboro de HTML-paĝoj per Esperantilo - programo “TIDY”

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Esperantilo estas baza UTF8-redaktilo aŭ Tekstredaktilo.

Per ĝi oni ne povas prilabori tekstajn dokumentojn simile al dokumentoredaktilo ekzemple kiel Open Office. Dokumentoredaktiloj oferas funkciojn, kiuj ebligas, ke uzanto povas vidi kaj prilabori tekstajn dokumentojn sur komputilo same kiel ili aspektos post la preso. Tiu funkcio oni nomas per angla akronimo WYSIWYG.

Sed ankaŭ per baza tekstredaktilo oni povas prilabori riĉaspektajn dokumentojn. Oni uzas por tio specialajn formatojn. Plej konataj estas HTML, LatexDocBook. La lasta formato bazas sur formato XML.

Oni povas uzi Esperantilon por redaktado de tiuj formatoj, kiuj bazas sur tekstaj formatoj. Esperantilo enhavas ankaŭ aldonajn funkciojn por prilaboro de formatoj HTML kaj XML. Tiuj formatoj estas rekonataj ĉe literumado, gramatika korektado kaj maŝina tradukado. Ekzistas speciala funkcio (menuo: Dosiero-Montru en HTML-Foliumilo) por montri la redaktatan paĝon en HTML-Foliumilo.

Mi mem uzas Esperantilon por redaktado de miaj TTT-paĝoj. Uzantoj sugestis al mi pliriĉigi la redaktilon per aldonaj funkcioj por prilaboro de HTML-paĝoj. Mi ofte devas decidi, kiujn funkciojn mi programos. Ofte reagoj de uzantoj aŭ miaj portempaj bezonoj kaj interesoj influas la decidon. Ĉar tempo kaj aliaj rimedoj estas limigitaj, do la decido ne estas facila. En la unua flanko mi volas programi funkciojn, kiujn mi mem aŭ aliaj uzantoj bezonas, en la dua flanko mi ne volas reprogrami funkciojn, kiujn havas aliaj programoj. Ekzistas do multe da aliaj tre bonaj kaj liberaj HTML-redaktiloj. Sed ne ekzistas programoj, kiuj povas korekti esperantajn tekstojn aŭ aŭtomate traduki de esperanta lingvo. Tial mi konscie ne programis konatajn specialajn funkciojn.

Por ne programi ĉion mem oni povas sekvi du strategiojn. Aŭ enprogrami la funkciojn de Esperanto en aliajn programojn. La plej bona por tiu takso estus OpenOffice. Aŭ uzi aliajn programojn aŭ pecojn de programoj en Esperantilo. Mi jam reuzas por literumado la programon Hunspell.

Mi delonge jam konas la programon Tidy, kiu povas kontroli kaj purigi la HTML-dosierojn. Ĉar la funkcio de Tidy estas tre utila, mi decidis direkte subteni tiun taŭgan programon en Esperantilo. Per menuo (Korektado->HTML-XML->Testu HTML) oni povas testi la HTML-dosieron je korekteco laŭ HTML-reguloj. Post la korektado aperas en la suba kampo de redaktilo listo kun eraroj en html-formato. Oni povas selekti la mesaĝon kaj la redaktilo montras en teksto la precizan kampon de eraro. Ĉar la programo Tidy estas angla kaj ne subtenas la esperantan lingvon, la mesaĝoj estas nur en angla lingvo. La programo mem estas tre malgranda (300kbytes), do mi decidis ankaŭ enmeti la programon en instalprogramon de Esperantilo por vidnozo. La uzantoj de Linukso eble facile povas instali tiun programon mem aŭ ofte jam havas ĝin en la sistemo. Tiu funkcio venos en sekva eldono de Esperantilo. Tio estos eble jam en kelkaj semajnoj.

Esperantilo jest kluczowym {UTF8-redaktilo} albo Edytorem tekstu.

Nim nie można przetwarzać dokumenty tekstowe podobnie do {dokumentoredaktilo} na przykład jak {Open} {Office}. {Dokumentoredaktiloj} ofiarują czynności, które umożliwiają, że użytkownik może widzieć i przetwarzać dokumenty tekstowe na komputerze zarówno jak oni będzie wyglądać po druku. Ta czynność nazywa akronimem angielskim WYSIWYG.

Lecz także kluczowym edytorem tekstu można przetwarzać {riĉaspektajn} dokumenty. Użytkuje się dla tego specjalne formaty. Najbardziej znani jest HTML, Latex albo {DocBook}. Ostatni format bazuje na formacie XML.

Można użytkować Esperantilo dla edycji tych formatów, które bazują na tekstowych formatach. Esperantilo mieści także dodatkowe czynności dla obróbki formatów HTML i XML. Te formaty są rozpoznane przy korekcie ortograficznej, gramatycznej korekturze i tłumaczeniu maszynowym. Istnieje specjalna czynność (jadłospis: {Dosiero-Montru} w {HTML-Foliumilo}) aby pokazać redagowaną stronę w {HTML-Foliumilo}.

Ja sam użytkuję Esperantilo dla edycji moich {TTT-paĝoj}. Użytkownicy podsuwali do mnie wzbogacać edytora tekstu dodatkowymi czynnościami dla obróbki {HTML-paĝoj}. Często muszę decydować, których czynności będę programować. Często reakcje użytkowników albo moich czasowych zapotrzebowań i interesów wywierają wpływ na decyzję. Ponieważ czas i inne sposoby są ograniczone, więc decyzja nie jest łatwa. W pierwszej stronie chcę programować czynności, które ja sam albo inni użytkownicy potrzebują, w drugiej stronie nie chcę {reprogrami} czynności, które mają inne programy. Istnieją więc wielu innych bardzo dobre i wolne {HTML-redaktiloj}. Lecz nie istnieją programy, które mógą poprawiać esperanckie teksty albo automatycznie tłumaczyć od esperanckiego języka. Dlatego poczytalnie nie programowałem znanych specjalnych czynności.

Aby nie programować wszystko samego można podążać za dwiema strategiami. Albo {enprogrami} czynności Esperanto do innych programów. Najlepszy dla tej taksy byłoby {OpenOffice}. Albo użytkować inne programy albo kawałki programów w Esperantilo. Już {reuzas} dla korekty ortograficznej program Hunspell.

Od dawna już znam program Tidy, który może sprawdzać i oczyścić {HTML-dosierojn}. Ponieważ czynność Tidy jest bardzo użyteczna, decydowałem w kierunku poprzeć ten zdatny program w Esperantilo. Jadłospisem (korektura > HTML-XML- > Powina testować HTML) można testować {HTML-dosieron} o poprawności według {HTML-reguloj}. Po korekturze pojawia się we spodnim zakresie edytora tekstu spis z omyłkami w {html-formato}. Można selekcjonować wiadomość i edytor tekstu pokazuje w tekście dokładny zakres omyłki. Ponieważ program Tidy jest angielski i nie podpierają esperanckiego języka, wiadomości są jedynie w języku angielskim. Program sam jest bardzo mały ({300kbytes}), więc decydowałem także wstawiać program do {instalprogramon} Esperantilo dla {vidnozo}. Użytkownicy Linuksu przypuszczalnie lekko mógą zakładać ten program sam albo często już mają jego w systemie. Ta czynność przyjdzie w kolejnym wydaniu Esperantilo. To będzie przypuszczalnie już w kilku tygodniach.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de