Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

{Fekundenco} słów przy tłumaczeniu

Fekundenco de vortoj ĉe tradukado

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Fekundanco de vortoj (angle: fertility) ĉe tradukado estas grava indiko ĉe statistakaj metodoj de maŝina tradukado. Tiu indiko eldiras kiom da vortoj en cela lingvo oni necesas por traduki unu vorto de fonta lingvo. Fekundencon oni povas kalkuli por tuta teksto, frazparto aŭ unu vorto. La interesa kalkulo estas nombri ĉiujn vortojn de sama teksto en originalo kaj en traduko. Ĉe lingvoj kun riĉaj rimedoj de vortfarado tiu indiko estas malgrada ol 1 kompara al lingvo sen tiuj ebloj.Por unuopaj vortoj tiu fekundeco povas esti malsimila kaj dependas ofte de gramatiko. Ofte rolmontriloj ne povas esti tradukitaj rekte, do ilia fekundeco estas 0 aŭ “senlimo”. Kelkaj ekzemploj por pola kaj esperanta lingvoj

 • libro = książka (Fekundeco 1:1 = 1)
 • radioelsendo = audycja radiowa (Fekundeco 1: 2 = 2)
 • perdi vojon = zabłądzić (Fekundeco 2 : 1 = 0.5)
 • Li donis al mi la libron = On dał mi książkę. (Fekundeco por “al” estas 1 : 0 = 0)
 • Li atendas mi = On czeka na mnie. (Fekundeco por “na” estas “senlimo” 0 : 1 = ?)

Ĉe maŝina tradukado laŭ metodo de transormigo de sintaksa arbo la limaj fekundecoj (”0″ kaj “senlimo”) ne faras tiom da problemoj, kiel oni tiun aspektis, ĉar la rolvortetojn oni povas facile derivi de sintaksaj funkcioj. Alie estas en la plene statistika maŝina tradukado, ĉar en tiu modelo vortoj ne aperas de nenio. Do tiu modelo devas kalkuli en longaj grupoj de vortoj.

Tradukoj kun fekundeco pli granda ol 2

Esperantilo rekonas en pola traduka vortaro la tradukoj laŭ kelkaj modeloj. Sed ĉe esperanta (fonta) flanko povas stari nur unu vorto. La enskriboj kun kelkaj vortoj ĉe esperanta flanko povas esti enskibitaj en tradukan vortaron de frazpartoj.

 • substantivo = substatnivo + substativo ; vidpunkto = punkt widzenia
 • substantivo = substantivo + adjektivo ; apendico = wyrostek robaczkowy
 • verbo = verbo + prepozicio + substantivo ; heredigi = przekazywać w spadku
 • verbo = verbo + adverbo ; manuzi = obsługiwać ręcznie
 • verbo = verbo + substantivo ; proponi = stawiać wniosek
 • adverbo = prepozicio + substantivo ; senproteste = bez protestowania
 • adjektivo = prepozicio + substantivo ; senlima = bez granic
 • adjektivo = adjektivo + substantivo ; homplena = pełen ludzi

La traduka vortaro por maŝina tradukado devas esti pli regite prilaborita ol tiu por normala uzado. Aliaj lingvoj uzas aliaj modeloj. Aparta ĉe germana lingvo, kiu necesas reordigon de vortoj dum la tradukado la rekono de unuopaj vortoj en cela traduko estas tre grava.

 • vortaro : komprenigi = begreiflich machen
 • Mi ne komprenigis tion al li; Ich machte ihm das begreiflich

Tradukado de frazpartoj

Por multaj nocioj la traduka modelo, en kiu ĉe unu flanko de vortaro staras nur unu vorto, ne estas sufiĉa. Do ni havas modelon de vortaro laŭ formulo: n = m (n,m>1). Ekzemploj:

 • kompara lingvistiko = metoda porównawcza
 • iom post iom = krok po kroku

Mutaj tiaj ekzemploj apartenas al frazaĵoj, kiu estas tre malfacile tradukeblaj, ĉar la traduko necesas pluajn transformigojn. Ofte ankaŭ la vortaro enskribo ne korespondas direkte kun fonta teksto.

 • paroli hake = jękać się (Li parolas ofte malrapide kaj hake)
 • Tio haveblas sur nia TTT-paĝo = Możecie to sciąnąć z naszej strony.

Tradukado de vortoj en Esperantilo

La tradukado de vortoj en Esperantilo estas nun plurŝtupa proceso. La unua kazo por tio esta la komputilo inversa vortfarado, due la tradukado de vortoj kun fekundeco, kiu estas malegala al 1.

Responda cxeno cxe tradukado

vortaro de frazparto

Tio estas la vortaro por grupaj tradukoj aŭ tradukoj kun fekundanco pli malgranda ol 1. Tiu vortaro povas ankaŭ traduki frazaĵojn. La vortaro uzas parte preskaŭ programajn priskribojn, por trovi korespondaj vortoj en sintaksa arbo. Tio estas necesa, ĉar la trovo de fontaj vortoj ne povas limiĝi al serĉado de signoĉenoj.

traduka vortaro

Tio estas la ĉefa vortaro de programo ĉar plej ofte la vortoj havas fekundancon 1 aŭ pli granda ol 1.

pola inversa vortfarado

Tiu modulo kreas polajn vortojn laŭ esperanta modelo. La reguloj estas faritaj laŭ musteroj.

 • ne(adjektivo) = nie(adjektivo) ; neblanka = niebiała
 • du(adjektivo) = dwu(adjektivo) ; duetaĝa = dwupiętrowa

La uzanto ne povas direkte difini novajn regulojn por tiu inversa vortfarado. Ili estas enprogramitaj en klaso “PolaVortFarado”

esperanta inversa vortfarado

Tiu modulo provas krei de kompleksa esperanta vorto kelkajn bazajn vortojn, kiuj pliverŝajne troviĝas en traduka vortaro. Ekzemplaj reguloj:

 • sen(adjektivo) = sen substantivo ; senlima = sen limo
 • tut(adjektivo) = tute adjektivo ; tutcerta = tute certa

Ili estas enprogramitaj en klaso “EspReVortfarado->remorfigu”

esperanto-esperanto vortaro

Tiu vortaro estas kolekto de sinonimoj esperimoj. Ĝi enhavas ankaŭ arĥaj kaj novaj formoj. La uzanto povas direkte enskribi novajn tradukojn per menuo: (Lingvistiko->Esperanto-Esperanto vortaro)

{Fekundanco} słów (z angielskiego: {fertility}) przy tłumaczeniu jest ważna oznaka przy {statistakaj} metodach maszynowego tłumaczenia. Ta oznaka wygłasza ile słowa w docelowym języku jest potrzebna aby tłumaczyć jedno słowo źródłowego języka. {Fekundencon} można policzyć dla całego tekstu, część zdania albo jedno słowo. Interesująca kalkulacja jest ponumerować wszystkie słowa takiego samego tekstu w oryginale i w tłumaczeniu. Przy językach z bogatymi sposobami słowotwórstwa ta oznaka jest n-tega stopnia inaczej aniżeli 1 porównawcza do języka bez tych {ebloj.Por} pojedyncze słowa ta żyzność może być różna i zależy często od gramatyki. Często {rolmontriloj} nie mógą zostać przetłumaczone wprost, więc ich żyzność jest 0 albo “{senlimo}”. Kilka przykładów dla polskich i esperanckich języków

 • książka = {książka} (Żyzność 1: 1 = 1)
 • {radioelsendo} = {audycja} {radiowa} (Żyzność 1: 2 = 2)
 • zgubić drogę = {zabłądzić} (Żyzność 2: 1 = 0.5)
 • On dał mi książkę = On {dał} ja {książkę}. (Żyzność dla “do” jest 1: 0 = 0)
 • On czeka ja na = On {czeka} {na} {mnie}. (Żyzność dla “{na}” jest “{senlimo}” 0: 1 =?)

Przy tłumaczeniu maszynowym według metoda {transormigo} syntaktycznego drzewa graniczne żyzności (”0″ i “{senlimo}”) nie robią tyle problemów, jak tego wyglądano, ponieważ {rolvortetojn} można lekko wywodzić od syntaktycznych funkcji. Inaczej jest w pełno statystycznym tłumaczeniu maszynowym, ponieważ w tym modelu słowa nie nie pojawiają się od niczego. Więc ten model musi policzyć w długich grupach słów.

Tłumaczenia z żyznością większą aniżeli 2

Esperantilo rozpozna w tłumaczeniowym słowniku polskim tłumaczenia według kilka modeli. Lecz przy esperanckiej (źródłowy) stronie może stać jedynie jedno słowo. Zapisy z kilkoma słowami przy esperanckiej stronie mógą być {enskibitaj} do słownika tłumaczeniowego części zdania.

 • rzeczownik = {substatnivo} + {substativo}; vidpunkto = punkt widzenia
 • rzeczownik = rzeczownik + przymiotnik; apendico = wyrostek robaczkowy
 • czasownik = czasownik + przyimek + rzeczownik; przekazywać w spadku = {przekazywać} {w} {spadku}
 • czasownik = czasownik + przysłówek; manuzi = obsługiwać ręcznie
 • czasownik = czasownik + rzeczownik; proponi = stawiać wniosek
 • przysłówek = przyimek + rzeczownik; senproteste = bez protestowania
 • przymiotnik = przyimek + rzeczownik; senlima = bez granic
 • przymiotnik = przymiotnik + rzeczownik; ludny = {pełen} {ludzi}

Słownik tłumaczeniowy dla tłumaczenia maszynowego musi zostać bardziej władawszy opracowany aniżeli ten dla normalnego użycia. Inne języki użytkują inne modele. Oddzielny przy języku niemieckim, który jest potrzebny {reordigon} słów w czasie tłumaczenia rozpoznanie pojedynczych słów w docelowym tłumaczeniu jest bardzo ważny.

 • słownik: czynić rozumieć = {begreiflich} {machen}
 • Nie czyniłem rozumiałem tego do niego; Ich {machte} {ihm} jest {begreiflich}

Tłumaczenie części zdania

Dla licznych pojęć model tłumaczeniowy, w którym przy jednej stronie słownika stoi jedynie jedno słowo, nie jest wystarczający. Więc mamy model słownika według przepis: n = m (n, m > 1). Przykłady:

 • językoznawstwo porównawcze = metodyczne {porównawcza}
 • krok po kroku = {krok} po {kroku}

Nieme takie przykłady zaliczają się idiomom, który jest bardzo trudno możliwy do tłumaczenia, ponieważ tłumaczenie jest potrzebne dodatkowe transformacje. Często także słownik zapis nie koresponduje w kierunku ze źródłowym tekstem.

 • mówić {hake} = {jękać} {się} (On mówi często powoli i {hake})
 • To jest osiągalne na naszym {TTT-paĝo} = Możecie {to} {sciąnąć} {z} {naszej} {strony}.

Tłumaczenie słów w Esperantilo

Tłumaczenie słów w Esperantilo jest teraz {plurŝtupa} procesem. Pierwszy przypadek dla tego {esta} komputer odwrotne słowotwórstwo, po drugie tłumaczenie słów z żyznością, która jest nierówna do 1.

Responda cxeno cxe tradukado

słownik części zdania

To jest słownik dla tłumaczeń zastępowych albo tłumaczeń z {fekundanco} mniejszym aniżeli 1. Ten słownik może także tłumaczyć idiomy. Słownik użytkuje częściowo nieomal programowe opisy, dla znaleźć przynależne słowa w syntaktycznym drzewie. To jest konieczne, ponieważ znalezienie źródłowych słów nie może składać się do poszukiwania łańcuchów znaków.

słownik tłumaczeniowy

To jest główny słownik programu, ponieważ najczęściej słowa mają {fekundancon} 1 albo większy aniżeli 1.

odwrotne słowotwórstwo polskie

Ten moduł stwarza słowa polskie według esperancki model. Prawidła są zrobione według {musteroj}.

 • nie (przymiotnik) = {nie} (przymiotnik); niebiały = {niebiała}
 • dwa (przymiotnik) = {dwu} (przymiotnik); dwupiętrowy = {dwupiętrowa}

Użytkownik nie może w kierunku definiować nowe prawidła dla tego odwrotnego słowotwórstwa. Oni są {enprogramitaj} w klasie “{PolaVortFarado}”

esperanckie odwrotne słowotwórstwo

Ten moduł próbuje stworzyć od skąplikowanego esperanckiego słowa kilka kluczowych słów, które {pliverŝajne} znajdują się w tłumaczeniowym słowniku. Przykładowe prawidła:

 • bez (przymiotnik) = bez rzeczowniku; bezgraniczny = bez granicy
 • {tut} (przymiotnik) = całkiem przymiotnik; całkiem pewny = całkiem pewny

Oni są {enprogramitaj} w klasie “{EspReVortfarado-} > {remorfigu}”

esperanto esperanto słownik

Tym słownikiem jest kolekcja bliskoznaczników {esperimoj}. Ono mieści także {arĥaj} i nowe kondycje. Użytkownik może w kierunku wpisywać nowe tłumaczenia jadłospisem: (językoznawstwo > esperanto esperanto słownik)

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de