Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Esperantilo w lini bazowej 0.90 z nowym gramatycznym {korektilo}

Esperantilo en eldono 0.90 kun nova gramatika korektilo

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

La ĉefa temo de tiu eldono estas la gramatika kontrolado. Tiu eldono havas preskaŭ komplete reprogramitan uzulan interfacon de gramatika korektilo. Mi esperas, ke tiu eldono estas la unua, kiu estos vaste uzata por gramatika kontrolado. Nun la gramatika kontrolado povas ankaŭ en kelkaj kazoj sugesti la korekton. La kvalito de mesaĝoj de korektilo estis plibonigita kaj la mesaĝoj estas nun pli konkretaj. Tiu denova okupo pri gramatika kontrolado estas eble rezulto de mesaĝgrupo Komputila lingvistiko kaj intereso de kelkaj personoj pri tiu temo. Eble iam ekestos ankaŭ aliaj interesaj korektiloj.

Mi aldonis ankaŭ tute novan funkcion de gramatika kontrolado. La uzanto povas nun direkte marki ĉiujn gramatikajn erarojn per butono en suba kampo de fenestro. Ĉiuj eraraj aŭ dubindaj vortoj estas markitaj. Se oni enigas per muŝo en la kampon de vorto, en la suba listo de mesaĝoj oni povas legi la erarmesaĝon. Per klako de dekstra muŝa butono oni povas selekti sugestan korekton kaj tuj korekti la tekston.

Kvankam mi multe testis la programon sur mia blogo aŭ blogoj de aliaj esperantistoj, tamen la funkciado de korektilo ne estas ĉiam kontentiga. Mi malkovris esperantajn blogojn kiel bonaj fontoj de malkorektaj tekstoj. Ankaŭ mesaĝgrupoj de TTT-ejo lernu estas tre bonaj por trovi nekorektajn tekstojn. Mi testis ankaŭ la programon sur hazardaj paĝoj de esperanta vikipedio, sed mi trovis entute nur kelkajn erarojn.

Ekzistas ĉefe du problemoj.

  • Programo ne trovas gramatikajn erarojn.
  • Programo plendas pri korektaj frazoj.

Mi lasttempe ĉefe laboris pri malplialtigo de falsaj mesaĝoj, sed tamen analizo de kompleksaj tekstoj faras problemojn. Por mezuri la kvalito de rezultoj oni uzas grandecojn konataj de Information Retrieval. Laŭ tiu difino Esperantilo havas ne tre bonan “recall”. Tiu estas nombro de mesaĝoj kompare al korektaj mesaĝoj. Tial la programo ne estas tre bona por komencantoj, kiuj povus esti konfuzitaj de malkorektaj mesaĝoj. La liston de ekzemplaj eraroj kaj mesaĝoj oni povas rigardi tie.

Ĉe tiu okupo mi plibonigis ankaŭ la sintaksan analizon. Nun la sintaksa analizo povas rekoni en kelkaj kazoj subfrazojn ankaŭ, se la frazo ne enhavas komojn. Tio havis ankaŭ pozitivan influon je kvalito de maŝina tradukado.

Kiel kutime mi korektis kelkajn programajn erarojn. Esperantilo enhavas nun la ilon por prepari erarajn raportojn. Se en Esperantilo okazos eraro, oni ekvidos novan fenestron, en kiu oni povas priskribi la situacion de eraro kaj krei dosieron kun raporto (en XML-formato). La raporto enhavas ankaŭ kelkajn teknikajn informojn (Stacktrace), kiuj helpas al mi trovi kaj korekti la eraron. Tiun dosieron oni povas sendi al mi.

Główny temat tej lini bazowej jest gramatyczną kontrolą. Ta linia bazowa ma nieomal zupełnie wcześniej programowany ponownie użytkowniczy interfejs gramatycznego {korektilo}. Mam nadzieję, że tą linią bazową jest pierwsza, która będzie szeroko użytkowana dla gramatycznej kontroli. Teraz gramatyczna kontrola może także w kilku przypadkach podsuwać korektę. Jakość wiadomości {korektilo} została ulepszona i wiadomości są teraz rzeczywistsze. Tą powtórną posadą o gramatycznej kontroli jest przypuszczalnie wynik grupy wiadomości językoznawstwo Komputerowe i interes kilku osób o tym temacie. Przypuszczalnie kiedyś powstają także inne interesujące {korektiloj}.

Dokładałem także całkiem nową funkcję gramatycznej kontroli. Użytkownik może teraz w kierunku zaznaczać wszystkie gramatyczne omyłki przyciskiem we spodnim zakresie okna. Wszystkie błędne albo wątpliwe słowa są naznaczone. Jeśli pogrąża się muchą do zakresu słowa, we spodnim spisie wiadomości można odtwarzać {erarmesaĝon}. Klikiem prawego przycisku muchowego można selekcjonować korektę cnotliwą i natychmiast poprawiać tekst.

Aczkolwiek wiele testowałem program na moim weblogu albo weblogi innych esperantystów, jednak operacja {korektilo} nie jest zawsze zadowalająca. Odsłaniałem esperanckie weblogi jako dobre źródła błędnych tekstów. Także grupy wiadomości {TTT-ejo} powine uczyć się są bardzo dobre aby znaleźć teksty niekorektowe. Testowałem także program na przygodnych stronach esperanckiej wikipedi, lecz znalazłem w całości jedynie kilka omyłek.

Istnieją głównie dwa problemy.

  • Program nie znajduje gramatycznych omyłek.
  • Program narzeka o zdaniach korektowych.

W ostatnim czasie głównie pracowałem nad podwyżką inaczej fałszywych wiadomości, lecz jednak analiza skąplikowanych tekstów robi problemy. Aby wymierzać jakość wyników użytkuje wielkości znana od {Information} Retrieval. Według ta definicja Esperantilo ma nie bardzo dobre “{recall}”. Tym jest liczba wiadomości w zrównaniu do wiadomości korektowych. Dlatego program nie jest bardzo dobry dla początkujących, którzy mogliby zostać speszoni przez błędne wiadomości. Spis przykładowych omyłek i wiadomości można patrzeć tam.

Przy tej posadzie ulepszyłem także syntaktyczną analizę. Teraz syntaktyczna analiza może rozpoznać w kilku przypadkach zdania podrzędne także, jeśli zdanie nie mieści przecinków. To miało także dodatni wpływ na jakość maszynowego tłumaczenia.

Jak zazwyczaj poprawiałem kilka omyłek programowych. Esperantilo mieści teraz przyrząd aby sposobić błędne sprawozdania. Jeśli w Esperantilo zdarzy się omyłka, zobaczy się nowe okno, w którym można opisać położenie omyłki i stworzyć plik ze sprawozdaniem (w {XML-formato}). Sprawozdanie mieści także kilka technicznych informacji ({Stacktrace}), którzy pomagają mi znaleźć i poprawiać omyłkę. Ten plik można przesyłać do mnie.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de