Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Weblog projektu Esperantilo teraz maszynowo przetłumaczony do języka polskiego

Blogo de projekto Esperantilo nun maŝine tradukita al pola lingvo

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Mi longe pensis pri tiu paŝo. Kial ne uzi la programon Esperantilo por aŭtomate traduki la blogon al pola lingvo. Tamen mi volis atendi, ke la kvalito de traduko estas bone komprenebla. Tre malbona traduko estus ja malavantaĝa varbado por la projekto. Nun mi decidis tion fari kaj. Tie vi povas legi la blogon ankaŭ en pola lingvo.

Nun kelkdek milionoj aldonaj homoj povas legi ĝin. Mi esperas, ke almenaŭ por kelkaj Poloj la enhavo de blogo estas interesa. Mi skribis etan programon por tiu tasko. La programo bezonis 15 minutoj por traduki ĉirkaŭ 50 artiklojn. La traduko ne estas perfekta. Ofte problemojn faras tekstoj, kiu enhavas frazojn en aliaj lingvoj. Tamen la profesia traduko de tiu blogo kostus kelkdek mil eŭroj kaj daŭrus kelkajn semajnojn. Mi pensas, ke per tiuj tradukoj multaj Poloj ekscios pri ekzisto de Esperanto.

Nun la nova epoko en blogo ekestis. Iam ĉiu blogo estos legebla en kelkaj lingvoj samtempe. Teorie ankaŭ uzantoj povus skribi komentojn en kelkajn lingvojn. Por tio la bloga softvaro devus enhavi tradukajn funkciojn. Nun almenaŭ por esperanta kaj pola lingvoj tio estas ebla.

Długo myślałem o tym kroku. Dlaczego nie użytkować programu Esperantilo dla automatycznie tłumaczyć weblog do języka polskiego. Jednak chciałem czuwać, że jakość tłumaczenia jest dobrze zrozumiała. Bardzo złe tłumaczenie byłoby wszakże przyjaznym inaczej werbunkiem dla projektu. Teraz decydowałem to zrobić i. Tam możesz odtwarzać weblog także w języku polskim.

Teraz kilkadziesiąt milionów dodatkowi ludzie może odtwarzać jego. Mam nadzieję, że co najmniej dla kilku Polaków zawartość weblogu jest interesująca. Pisałem mały program dla tego zadania. Program potrzebował 15 minut aby tłumaczyć około 50 produktów. Tłumaczenie nie jest perferkcyjne. Często problemy robią teksty, który mieści zdania w innych językach. Jednak zawodowe tłumaczenie tego weblogu kosztowałoby kilkadziesiąt tysiąc eur i trwałoby kilka tygodni. Myślę, że tymi tłumaczeniami liczni Polacy będą dowiedzieć się o istnieniu Esperanto.

Teraz nowa epoka w weblogu powstała. Kiedyś każdy weblog będzie czytelny w kilku językach jednocześnie. Teoretycznie także użytkownicy mogliby pisać komentarze do kilku języków. Dla tego {bloga} oprogramowanie musiałoby mieścić funkcje tłumaczeniowe. Teraz co najmniej dla esperanckich i polskich języków to jest możliwe.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de