XML Fonto dosiero

Tradukekzemploj angla->esperanto

origino homa traduko komputila traduko kvalito
My cat runs very quickly. Mia kato kuras tre rapide. Mia kato kuras tre rapide.
My cat will run very quickly. Mia kato kuros tre rapide. Mia kato kuros tre rapide.
My cat ran very quickly. Mia kato kuris tre rapide. Mia kato kuris tre rapide.
My cats run very quickly. Miaj katoj kuras tre rapide. Mia katoj kuris tre rapide.
My child does not run slowly. Mia infano ne kuras malrapide. Mia infano ne kuris malrapide.
The book is long. La libro estas longa. La libro estas longa.
I give my father the cat. Mi donas la katon al mia patro. Mi donas mia patron la katon.
Our single women are beautiful Niaj fraŭlinoj estas belaj. Nia unuopaj virinoj estas bela
I give you the book. Mi donas al vi la libron. Mi donas vin la libron.
I travel to a house with her. Mi veturas al domo kun ŝi. Mi vojaĝas al domo ĉe ŝi.
My brother, who learns well, knows a lot. Mia frato, kiu lernas bone, scias multe. Mia frato, kiu lernas bone, konas.
I hate that kind of game, the kind you play. Tian ludon, kian vi ludas, mi malŝatas. Mi malŝatas tia ludo, la speco vi ludas.
She is not that kind, the kind that must be a queen. Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. Ŝi ne estas tio speco, la speco, kiu devu esti reĝino.
My sister, who learns well, knows a lot. Mia fratino, kiu lernas bone, scias multe. Mia fratino, kiu lernas bone, konas.
The book, about which I will speak, is very interesting. La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa. La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa.
My brother, with who I was in a house, eats well. Mia frato, kun kiu mi estis en domo, manĝas bone. Mia frato, ĉe kiu mi estis en domo, manĝas bone.
I have a book. Mi havas libron. Mi havas libron.
I am the second brother. Mi estas la dua frato. Mi estas la sekunda frato.
The fifth book disappeared. La kvina libro malaperis. La kvinto libro malaperis.
A two volume book disappeared. Duopa libro malaperis. du voluma libro malaperis.
Firstly, you read the book. Unue vi legas la libron. Unue, vi legas la libro.
I have one book. Mi havas unu libron. Mi havas iu libron.
I do not have one book. Mi ne havas unu libron. Mi ne havas iu libron.
I have two books. Mi havas du librojn. Mi havas du librojn.
I have five books. Mi havas kvin librojn. Mi havas kvin librojn.
I have five thick books. Mi havas kvin dikajn librojn. Mi havas kvin dikajn librojn.
I have many books. Mi havas multajn librojn. Mi havas pluraj librojn.
I have many thick books. Mi havas multajn dikajn librojn. Mi havas pluraj dikajn librojn.
I have some thick books. Mi havas kelkajn dikajn librojn. Mi havas iom dikajn librojn.
Ten fat men ate. Dek dikaj homoj manĝis. Dek grasaj homoj manĝis.
Ten thick books are heavy. Dek dikaj libroj estas pezaj. Dek dikaj libroj estas peza.
He spoke about ten heavy books. Li parolis pri dek pezaj libroj. Li parolis pri dek pezaj libroj.
I come to a house. Mi venas al domo. Mi venis al domo.
I am in a house. Mi estas en domo. Mi estas en domo.
I speak about a house. Mi parolas pri domo. Mi parolas pri domo.
I came from a house. Mi venis de domo. Mi venis de domo.
It is my brother's book. Tio estas la libro de mia frato. Tio estas mia {brother'} {s} libro.
It is her book. Tio estas la libro de ŝi. Tio estas ŝi libro.
A door is very beautiful. Pordo estas tre bela. pordo estas tre bela.
He is a young man. Li estas juna homo. Li estas juna homo.
Men read books. Homoj legas librojn. Homoj legas librojn.
Dogs live with men. Hundoj loĝas kun homoj. Hundoj loĝas ĉe homoj.
One reads books. Oni legas librojn. Iu legas librojn.
One read books. Oni legis librojn. Iu legas librojn.
One will read books. Oni legos librojn. Iu legos librojn.
One can read books. Oni povas legi librojn. Iu povas legi librojn.
One will be able to read books. Oni povos legi librojn. Iu kapablos legi librojn.
One was able to read books. Oni povis legi librojn. Iu kapablis legi librojn.
One must read books. Oni devas legi librojn. Iu devas legi librojn.
Let one read books. Oni legu librojn. Lasu iun legu librojn.
You are young men. Vi estas junaj homoj. Vi estas junaj homoj.
You are young. Vi estas junaj. Vi estas juna.
You every answer because of it. Vi ĉiuj respondas pro tio. Vi ĉiu respondas, ĉar tio.
Let them read books. Ili legu librojn. Lasu ilin legi librojn.
She must do it. Ŝi devas fari tion. Ŝi devas fari tion.
I support myself with my work. Mi vivtenas min per mia laboro. Mi apogas {myself} ĉe mia laboro.
A book is written by a famous author. Libro estas skribita de fama aŭtoro. libro estas skribata de fama aŭtoro.
A written program does not work. Skribita programo ne funkcias. skribita programo ne laboras.
What is it? Kio estas tio? Kio estas tion?
Who created the international language? Kiu kreis la internacian lingvon? Kiu kreis la interŝtatan lingvon?
I created the program. Mi kreis la programon. Mi kreis la programon.
I create the program. Mi kreas la programon. Mi kreas la programon.
I will create the program. Mi kreos la programon. Mi kreos la programon.
I never read newspapers. Mi neniam legas gazetojn. Mi neniam legas ĵurnalojn.
I know no Russian. Mi konas neniun ruson. Mi konas ne Ruson.
I travel nowhere. Mi nenien veturas. Mi vojaĝas nenie.
I remember well-known names. Konatajn nomojn mi memoras. Mi memoras konata nomojn.
A future chief is not famous. Estonta estro ne estas fama. estonta ĉefo ne estas fama.
A former chief stopped working. Estinta estro ĉesis labori. pli formo ĉefo {stopped} laboru.
A man who will be working is happy. Laboronta homo estas ĝoja. homo, kiu laboru estas feliĉa.
A working man is clever. Laboranta homo estas lerta. laboranta homo estas pli {clever}.
A man who has been working is tired. Laborinta homo estas laca. homo, kiu laboris estas lacigata.
You learn reading books. Legante librojn vi lernas. Vi lernas legadajn librojn.
Having read books you will know a lot. Leginte librojn vi scias multe. Havanta legas librojn vi konos.
You must firstly learn the language to be able to read strange books. Legonte fremdajn librojn vi devas unue lerni la lingvon. Vi devas unue lerni la lingvon kapabli legi strangajn librojn.
Readers of books know a lot. Legantoj de libroj scias multe. Legiloj de libroj konas.
People who have read books know a lot. Legintoj de libroj scias multe. Popolo, kiu legis librojn konas.
People who will read books are wise. Legontoj de libroj estas saĝaj. Popolo, kiu legos librojn estas saĝa.
People who are defeated will not be judged. Venkintoj ne estos prijuĝataj. Popolo, kiu malvenku ne estos juĝata.
One forgets people who were defeated. Venkitojn oni forgesas. Iu forgesas popolon, kiu malvenkis.
It is as big as a house Ĝi estas granda kiel domo. Tio estas kiel granda kiel domo
He runs quickly like a leopard. Li kuras rapide kiel leopardo. Li kuras rapide kiel leopardo.
He like a teacher is very good. Li kiel instruisto estas tre bona. Li kiel instruisto estas tre bona.
He is like a brother. Li estas kiel frato. Li estas kiel frato.
The city played a central role in the country. La urbo rolis kiel centro de la lando. La urbo ludis centran rolon en la kamparo.
None of the children are mine. Neniu el la infanoj estas miaj. Nenio de la infanoj estas minejo.
The elephant is bigger than the rabbit. La elefanto estas pli granda ol la kuniklo. La elefanto estas pli granda ol la kuniklon.
The table is bigger than the chair. La tablo estas pli granda ol la seĝo. La tablo estas pli granda ol la seĝon.
The boy's dog runs. La hundo de la knabo kuras. La {boy'} {s} hundas fuĝaj.
He thinks about himself. Li pensas pri si. Li pripensas si.
One thinks about oneself. Oni pensas pri si mem. Iu pripensas {oneself}.
I want to eat. Mi volas manĝi. Mi volas manĝi.
I was not able to come. Mi ne povis veni. Mi ne estis pova veni.
I will have to work. Mi devos labori. Mi devos labori.
I am going instead of you. Mi iras anstataŭ vi. Mi iras anstataŭ vi.
I go before you. Mi iras antaŭ vi. Mi iras antaŭ vi.
I sit at a computer. Mi sidas ĉe komputilo. Mi sidas apud komputilo.
We have many guests. Ni havis multe da gastoj. Ni havas pluraj gastojn.
We went during three minutes. Ni iris dum tri minutoj. Ni iris dum tri protokolo.
He believes in God. Li kredas je Dio. Li kredas Dio.
He waits for you. Li atendas vin. Li atendas vi.
I am going in because of the rain. Mi eniras pro la pluvo. Mi eniras, ĉar la pluvo.
I go through the house. Mi iras tra la domo. Mi spertas la domo.
He came at three o'clock Li venis je la tria horo Li venis apud tri {o'} horloĝo
A dog jumps on the table. Hundo saltas sur la tablo. hundo saltas sur la tablo.
A dog springs on the table. Hundo saltas sur la tablon. hundo fontas sur la tablo.
I go in the house. Mi iras en la domo. Mi eniras la domo.
I go into the house. Mi iras en la domon. Mi divizoras la domo.
I understand nothing. Mi komprenas nenion. Mi komprenas nenio.
I saw neither him nor his father. Mi vidis nek lin nek lian patron. Mi vidis nek lin nek lia patron.
Neither a lesson nor a talk pleased her. Nek leciono nek prelego plaĉis al ŝi. Nek leciono nek konversacio plaĉis ŝin.
I like neither drinking nor smoking. Mi ŝatas nek drinki nek fumi. Mi ŝatas nek drinkadon nek fumadon.
She was going to be writing. Ŝi estis skribonta. Ŝi iris esti skribado.
The letter is written by me. La letero estas skribata de mi. La letero estas skribata de mi.
The letter was being written by her. La letero estis skribata de ŝi. La letero estis skribata de ŝi.
The letter was written by him. La letero estis skribita de li. La letero estis skribita de li.
Her story is interesting. Ŝia rakonto estas interesa. Ŝi etaĝo estas interesa.
She tells stories interestingly. Ŝi rakontas interese. Ŝi diras etaĝojn interese.
It is good. Tio estas bona. Tio estas bona.
It is well. Estas bone. Tio bonfartas.
The room is warm. La ĉambro estas varma. La ĉambro estas varma.
In the room it is warm. En la ĉambro estas varme. En la ĉambro tio estas varma.
The colour of her hair is beautiful. La koloro de ŝiaj haroj estas bela. La koloro de ŝi haro estas bela.
It is very beautiful here. Ĉi tie estas tre bele. Tio estas tre bela ĉitie.
There was very warm weather in Summer. Somere estis tre varma vetero. Jen estis tre varma vetero en Somero.
His friend is quite right. Lia amiko estas tute prava. Lia amiko estas tre ĝusta.
All men get old at last. Ĉiuj homoj finfine maljuniĝas. Ĉia homoj akiras malnova fine.
I woke today at seven o'clock. Hodiaŭ mi vekiĝis je la sepa horo. Mi vekis hodiaŭ apud sep {o'} horloĝo.
The concert began in time. La koncerto komenciĝis ĝustatempe. La koncerto ekis ĝustatempe.
The door opened quietly. La pordo malfermiĝis mallaŭte. La pordo malfermis kviete.
His face became very red because of a frost. Lia vizaĝo tre ruĝiĝis pro frosto. Lia edro fariĝis tre ruĝa, ĉar frosto.
Singers, whose songs are very popular will come here. Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj. Kantistoj, kies kantoj estas tre populara venos ĉitie.
The girl, whose hair is very beautiful, came to my brother. La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato. La knabino, kies haro estas tre bela, venis al mia frato.
It, about which he spoke, seemed incredible. Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla. Tio, pri kiu li parolis, ŝajnis nekredebla.
I know very well what makes you joyful. Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin. Mi konas bonege, kio faras vin ĝoja.
I will do everything that I can. Mi faros ĉion, kion mi povos. Mi faros ĉio, ke mi povas.
You told me something that I will never forget. Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos. Vi diris min io, kiu mi neniam forgesos.
I saw a boy who ate a pie. Mi vidis knabon, kiu manĝis torton. Mi vidis knabon, kiu manĝis torton.
She bought the most beautiful dress that was in the shop. Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo. Ŝi aĉetis la plej belan kostumon, kiu estis en la butiko.
The film, which we watched yesterday, was very interesting. La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa. La filmo, kiu ni rigardis hieraŭ, estis tre interesa.
Show me the book which you bought just now. Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis. Montru min la libron, kiu vi aĉetis ĵus.
I saw boys who ate a pie. Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton. Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton.
Show me the books which you bought just now. Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis. Montru min la librojn, kiuj vi aĉetis ĵus.
In that time, when I ate, she watched television. En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis. En tio tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis.
When I came to him, he slept. Kiam mi venis al li, li dormis. Kiam mi venis al li, li dormis.
I wanted to stay there, where I was. Mi volis resti tie, kie mi estis. Mi volis resti jen, kie mi estis.
Near to that place, where he lives, there is great wood. Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro. Apuu tio loko, kie li loĝas, jen estas ega arbaro.
In that place to which I came, there were many men. En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj. En tio loko al kiu mi venis, estis pluraj homoj.
He was that kind, the kind I wished he should be. Li estis tia, kia mi volis, ke li estu. Li estis tio speco, la speco mi deziris, ke li devas esti.
Today is not the kind of beautiful day which it was yesterday. Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ. Hodiaŭ ne estas la speco de bela tago, kiu tio estis hieraŭ.
He ate the kind of tasty meat, of the sort he had never eaten before Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis. Li manĝis la specon de bongusta viando, de la speco li neniam manĝis antaŭ
I listened to the kind of songs to which I usually never listen. Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas. Mi aŭskultis la speco de kantoj al kiu mi ordinare neniam aŭskultas.
It never will be like the way it was before. Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe. Tio neniam estos kiel la vojo, ke tio estis antaŭ.
He wanted to help us in the way he could. Li volis nin helpi tiel, kiel li povis. Li volis helpi nin en la vojo, ke li povis.
I help you. Mi helpas vin. Mi helpas vin.
I want to help you. Mi volas helpi vin. Mi volas helpi vin.
I help a woman. Mi helpas virinon. Mi helpas virinon.
I want to help a woman. Mi volas helpi virinon. Mi volas helpi virinon.
One of the chief reasons men learn Esperanto is that it is easlly learnable. Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla. Iu de la ĉefo rezonas, ke homoj lernas Esperanto estas tio tio estas {easlly} {learnable}.
It rained for three hours. Pluvis tri horojn. Tio pluvis por tri horoj.
I am 20 meters away from you. Mi estas 20 metrojn for de vi. Mi estas 20 metroj for de vi.
I go in the room. Mi iras en la ĉambro. Mi eniras la ĉambro.
I go into the room. Mi iras en la ĉambron. Mi divizoras la ĉambro.
I wish that you would read the book. Mi volas, ke vi legu la libron. Mi deziras, ke vi legus la libron.
They wish that you would work. Ili volas, ke vi laboru. Ili deziras, ke vi laborus.
I will read a lot in order that afterwards I will be able to lecture well. Mi multe legos, por ke poste mi povu bone prelegi. Mi legos en ordeno, ke poste mi kapablos lekcii bone.
Write the letter immediately, so that we send it in time. Skribu la leteron tuj, por ke ni sendu ĝin ĝustatempe. Skribu la leteron tuj, porke ni sendas tion ĝustatempe.
He came to see you. Li venis por vidi vin. Li venis vidi vin.
He programmed without seing the end of a work. Li programis sen vidi la finon de laboro. Li laŭprograma sen vidanta la ekstremaĵon de laboro.
They discussed the need to learn the language. Ili diskutis pri bezono lerni la lingvon. Ili diskutis la bezonu lerni la lingvon.
Her parents asked that he would visit them tomorrow. Ŝiaj gepatroj petis, ke li morgaŭ vizitu ilin. Ŝi gepatroj demandis, ke li {would} vizitas ilin morgaŭ.
Please sit here! Bonvolu sidi ĉi tie! Plaĉi sidi ĉitie!
Please come tomorrow Bonvolu veni morgaŭ Plaĉi veni morgaŭ
Please be polite! Bonvolu esti ĝentila! Plaĉi esti ĝentila!
Twenty divided by four equals five. Dudek dividite per kvar egalas kvin. Dudek dividis de kvar egaluloj kvin.
About it I do not want to dispute. Pri tio mi ne volas disputi. Pri tio mi ne volas al disputon.
Better not dispute with him about it. Pli bone ne disputi kun li pri tio. Pli bona ne disputu ĉe lin pri tio.
One lives not with some money, but with a person. Oni vivas ne kun mono, sed kun persono. Iu loĝas ne ĉe iom mono, sed ĉe persono.
With money is is not possible to buy everything. Per mono ne ĉion eblas aĉeti. Ĉe mono {is} ne estas ebla aĉeti ĉio.
She travelled by train with her husband. Ŝi kun sia edzo veturis per trajno. Ŝi {travelled} apud dresi ĉe ŝi edzo.
He spoke with his friend about Esperanto by telephone. Li parolis kun sia amikino pri Esperanto per telefono. Li parolis ĉe lia amiko pri Esperanto apud telefono.
A dear friend! Kara amikino! kosta amiko!
A tulip and a rose are beautiful flowers. Tulipo kaj rozo estas belaj floroj. tulipo kaj rozo estas belaj floroj.
I should learn Esperanto. Mi lernu Esperanton. Mi devas lerni Esperanto.
You should learn Esperanto. Vi lernu esperanton. Vi devas lerni Esperanto.
Learn Esperanto. Lernu esperanton. Lernu Esperanto.
We should learn Esperanto. Ni lernu esperanton. Ni devas lerni Esperanto.
Who are you? Kiu vi estas? Kiu estas vi?
I am Eriko Mi estas Eriko Mi estas {Eriko}
Are you a teacher? Ĉu vi estas instruisto? Estu vi instruisto?
No, I am not a teacher. Ne, mi ne estas instruisto. Ne, mi ne estas instruisto.
What are you? Kio vi estas? Kio estu vi?
I am an official. Mi estas oficisto. Mi estas oficisto.
Is Eriko a man? Ĉu Eriko estas viro? Estu {Eriko} homo?
Yes, Eriko is a man. Jes, Eriko estas viro. Jes, {Eriko} estas homo.
Who is a woman? Kiu estas virino? Kiu estas virino?
Eriko is the man and {Kristino} is the man. Eriko estas la homo kaj Kristino estas la homo. {Eriko} estas la homo kaj {Kristino} estas la homo.
They are the men. Ili estas la homoj. Ili estas la homoj.
We are also the men. Ni ankaŭ estas la homoj. Ni ankaŭ estas la homoj.
What kind of woman is she? Kia virino ŝi estas? Kia virino estu ŝi?
She is a beautiful and intelligent woman. Ŝi estas bela kaj inteligenta virino. Ŝi estas bela kaj inteligenta virino.
Where are we? Kie ni estas? Kie estu ni?
A reading room is a room for reading. Legoĉambro estas ĉambro de lego. legada ĉambro estas ĉambro por legu.
A world map is a map of a world. Mondomapo estas mapo de mondo. monda mapo estas mapo de mondo.
A world language is a language of a world. Mondolingvo estas lingvo de mondo. monda lingvo estas lingvo de mondo.
What is it? Kio ĝi estas? Kio estas tion?
It is a cap. Ĝi estas ĉapo. Tio estas ĉapo.
What do I have? Kion mi havas? Kio mi havas?
You have the cap Vi havas la ĉapon Vi havas la ĉapon
Where is the cap? Kie estas la ĉapo? Kie estu la ĉapo?
Where do I place the cap? Kien mi metas la ĉapon? Kie mi metas la ĉapon?
You place the cap on the head. (a direction) Vi metas la ĉapon sur la kapon. (direkto) Vi metas la ĉapon sur la kapo. (direkto)
Where and what do I do? Kie kaj kion mi faras? Kie kaj kio mi faras?
In the room, you place the cap on the head. En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapon. En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapo.
The first lady is young, the second lady is old. La unua sinjorino estas juna, la dua sinjorino estas maljuna. La unua damo estas juna, la sekunda damo estas malnova.
Which woman do you see? Kiun virinon vi vidas? Kiu virino vi vidas?
Which men are in the room? Kiuj homoj estas en la ĉambro? Kiu homoj estas en la ĉambro?
In the room there are men and women. En la ĉambro estas viroj kaj virinoj. En la ĉambro estas homoj kaj virinoj.
Which women do you see? Kiujn virinojn vi vidas? Kiu virinoj vi vidas?
What kind of house do you have? Kian domon vi havas? Kia domo vi havas?
What kind of pieces of furniture do you have? Kiajn meblojn vi havas? Kia mebloj vi havas?
We talk amongst ourselves. Ni parolas inter ni. Ni konversacias {amongst} {ourselves}.
We converse. Ni interparolas. Ni konversacias.
Do you like animals ? Ĉu vi ŝatas bestojn? Ĉu vi ŝatas animalojn?
Yes, I like animals. Jes, mi ŝatas bestojn. Jes, mi ŝatas animalojn.
Which animals do you like? Kiujn bestojn vi ŝatas? Kiu animaloj vi ŝatas?
What kind of animals do you like? Kiajn bestojn vi ŝatas? Kia animaloj vi ŝatas?
Which flower do you like? Kiun floron vi ŝatas? Kiu floro vi ŝatas?
What kind of flower do you like? Kian floron vi ŝatas? Kia floro vi ŝatas?
What kind of book do you like? Kian libron vi ŝatas? Kia libro vi ŝatas?
Which book do you read? Kiun libron vi legas? Kiu libro vi legas?
Whom do you love? Kiun vi amas? Kiu vi amas?
About whom do you speak? Pri kiu vi parolas? Pri kiu vi parolas?
What do you speak about? Pri kio vi parolas? Kio vi parolas pri?
He asked, if I speak that language well. Li demandis, ĉu mi bone parolas tiun lingvon. Li demandis, se mi parolas tio lingvon bone.
Does your family love you ? Ĉu via familio amas vin? Ĉu via familio amas vin?
Yes, my family loves me. Jes, mia familio amas min. Jes, mia familio {loves} min.
I and you are we. Mi kaj vi estas ni. Mi kaj vi estas ni.
With a knife we cut. Per tranĉilo ni tranĉas. Ĉe tranĉilo ni tranĉas.
With a pair of scissors we cut. Per tondilo ni tondas. Ĉe parigu de tondilon ni tranĉas.
What does a pointer do? Kion faras montrilo? Kio nadlo faras?
A pointer shows Montrilo montras nadlo montras
What is the tool which combs? Kio estas la ilo, kiu kombas? Kio estas la ilo, kiu kombu?
It is a comb. Ĝi estas kombilo. Tio estas kombilo.
The table stands before a wall. La tablo staras antaŭ muro. La tablo staras antaŭ muro.
The wall is behind the table. La muro estas malantaŭ la tablo. La muro estas post la tablo.
The chair stands at the table. La seĝo staras ĉe la tablo. La seĝo staras ĉetable.
The window is near to the table. La fenestro estas apud la tablo. La fenestro estas apud la tablo.
I stand between the table and a window Mi staras inter la tablo kaj fenestro Mi staras inter la tablo kaj fenestro
Is it your, or his book? Ĉu ĝi estas via, aŭ lia libro? Estu tio via, aŭ lia libro?
It is not my book. Ĝi ne estas mia libro. Tio ne estas mia libro.
It is her book Ĝi estas ŝia libro Tio estas ŝi libro
Do you know of her book? Ĉu vi konas ŝian libron? Ĉu vi konas de ŝi libro?
Yes, I know of it? Jes, mi konas ĝin. Jes, mi konas de tio?
Do you know, also, of his book? Ĉu ankaŭ lian libron vi konas? Ĉu vi konas, ankaŭ, de lia libro?
No, I do not know of his book. Ne, lian libron mi ne konas. Ne, mi ne konas de lia libro.
Read our books! Legu niajn librojn! Legu nia librojn!
Can I read your books? Ĉu viajn librojn mi povas legi? Povu mi legi via librojn?
Ask him and her! Demandu lin kaj ŝin! Demandu lin kaj ŝin!
She sees her (a colleague). Ŝi vidas ŝin (koleginon) Ŝi vidas ŝin (kolego).
She (a colleague) see herself (in a mirror) Ŝi (kolegino) vidas sin (en spegulo) Ŝi (kolego) vidu si (en spegulo)
He sees him (a colleague) Li vidas lin (kolegon) Li vidas lin (kolego)
He sees himself in a mirror Li vidas sin en spegulo Li vidas si en spegulo
She takes make-up from her bag. (her own) Ŝi prenas ŝminkon el sia sako. (propra) Ŝi prenas ŝminko de ŝi sakon. (ŝi propra)
She takes make-up from her bag (she steals from her colleague's bag) Ŝi prenas ŝminkon el ŝia sako (ŝi ŝtelas el sako de kolegino) Ŝi prenas ŝminko de ŝi sakon (ŝi {steals} de ŝi {colleague'} {s} sako {)}
He takes some money from his pocket. (his own) Li prenas monon el sia poŝo. (propra) Li prenas iom monon de lia poŝo. (lia propra)
He takes some money from his pocket. (he steals from a colleague's pocket ) Li prenas monon el lia poŝo. (li ŝtelas el poŝo de kolego) Li prenas iom monon de lia poŝo. (li {steals} de {colleague'} {s} poŝo {)}
From the morning to the evening is a day. De mateno ĝis vespero estas tago. De la mateno al la vespero estu tago.
From the evening to the morning is a night. De vespero ĝis mateno estas nokto. De la vespero al la mateno estu nokto.
In the day it is light. En tago estas hele. En la tago tio estas lumo.
In the day the sun shines. En tago brilas la suno. En la tago la suno lumas.
In the night it is dark. En nokto estas mallume. En la nokto tio estas malluma.
The moon and stars shine. Lumas la luno kaj steloj. La luno kaj eminentuloj lumas.
In the day the men work. En tago la homoj laboras. En la tago la homoj laboras.
In the night the men sleep. En nokto la homoj dormas. En la nokto la homoj dormas.
Wine is better than vodka. Vino estas pli bona ol vodko. Vino estas pli bona ol vodko.
A juice is the best. La plej bona estas suko. suko estas la plej bona.
A rabbit runs more quickly than a dog. Leporo kuras pli rapide ol hundo. kuniklo kuras pli rapide ol hundon.
A leopard runs most quickly. Plej rapide kuras leopardo. leopardo kuras plej rapide.
A chocolate is better than a bonbon Pli bona ol bombono estas ĉokolado ĉokolado estas pli bona ol bombonon
A pie is the best. La plej bona estas torto. torto estas la plej bona.
To travel is more comfortable than to go. Pli komforte estas veturi ol iri. vojaĝi estas pli komforta ol al iras.
To fly is most comfortable. Plej komforte estas flugi. aviadi estas plej komforta.
Where did you come here from? De kie vi venis tien ĉi? Kie vi venis ĉitie de?
We came here from our home Ni venis tien ĉi el nia hejmo Ni venis ĉitie de nia hejmo
What is a home? Kio estas hejmo? Kio estas hejmo?
A home is a place where a family lives. Hejmo estas loko, kie loĝas familio. hejmo estas loko kie familio loĝas.
Which persons are in a family? Kiuj personoj estas en familio? Kiu personoj estas en familio?
Grandparents, parents, sons, and grandsons are a family. Geavoj, gepatroj, gefiloj, genepoj estas familio. Geavoj, gepatroj, filoj, kaj nepoj estas familio.
Grandparents are a grandfather and a grandmother. Geavoj estas avo kaj avino. Geavoj estas avo kaj avino.
Parents are a father and a mother. Gepatroj estas patro kaj patrino. Gepatroj estas patro kaj patrino.
Children are a son and a daughter. Gefiloj estas filo kaj filino. Infanoj estas filo kaj filino.
Grandsons are a grandson and a granddaughter. Genepoj estas nepo kaj nepino. Nepoj estas nepo kaj nepino.
There - it is remotely. Tie - estas malproksime. Jen - tio estas malproksime.
Here - it is near. Tie ĉi - estas proksime. Ĉitie - tio estas apud.
I am not rich, but happy. Mi ne estas riĉa, sed estas feliĉa. Mi ne estas riĉa, sed feliĉa.
Save words, do acts! Vortojn ŝparu, agojn faru! Savu vortojn, fari agoj!
A new house and a old friend are good. Bona estas domo nova kaj amiko malnova. nova domo kaj malnova amiko estas bona.
A fear has great eyes. Timo havas grandajn okulojn. angoro havas egajn okulojn.
The walls have ears. La muroj havas orelojn. La muroj havas orelojn.
A hand washes a hand. Mano manon lavas. mano {washes} manon.
The baron's request is a command. La peto de barono estas ordono. La {baron'} {s} peto estas eas ordoni.
He who asks, does not err. Kiu demandas ne eraras. Li, kiu demandu, ne eraras.
Clothes present a man. Vesto homon prezentas. Vestij prezentas homon.
Time is money. Tempo estas mono. Tempo estas mono.
A dearer head than a cap. Pli kara kapo ol ĉapo. {dearer} gvidu ol ĉapon.
He who laughs last, laughs best. Plej bone ridas, kiu laste ridas. Li, kiu ridu lasta, ridas plej bona.
One knows a tree by its fruit. Laŭ la frukto oni arbon ekkonas. Iu konas arbon de ĝia frukto.
All people who were buried were full of merits. Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj. Ĉia popolo, kiu estis enfosita satis de meritoj.
Still nothing pleases everyone. Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. Ankoraŭ nenio plaĉas ĉiun.
In every age wisdom must grow. En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo. En ĉiu aĝo saĝeco devas kreski.
Something is better than nothing. Pli bona estas io, ol nenio. Io estas pli bona ol nenio.
How much money do you have? Kiom da mono vi havas? Kiom mono vi havas?
I have little money. Mi havas malmulte da mono. Mi havas malgrandan monon.
Are you rich? Ĉu vi estas riĉa? Estu vi riĉa?
No, I am not rich, but I am poor. Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas malriĉa. Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas kompatinda.
How many inhabitants are in your city? Kiom da loĝantoj estas en via urbo? Kiom loĝantoj estas en via urbo?
The man who belongs to something is a member. La homo, kiu apartenas al io estas ano. La homo, kiu apartenu al io estas ano.
A family member is a member of a family. Familiano estas ano de familio. familiana estas ano de familio.
Did he wash you ? Ĉu li lavis vin? Ĉu li lavis vin?
No, he washed himself. Ne, li lavis sin. Ne, li lavis si.
The wife's father is for her husband a father-in-law. Patro de edzino por ŝia edzo estas bopatro. La {wife'} {s} patraj mij duas ŝi edzo en bopatro.
The wife's mother is for her husband a mother-in-law. Patrino de edzino por ŝia edzo estas bopatrino. La {wife'} {s} patrinaj mij duas ŝi edzo en bopatrino.
In-laws are joined by marriage, not by blood. Bofamilianoj estas ligitaj per geedzeco, ne per sango. {In-laws} aro {joined} apud edzeco, ne apud sango.
Parents-in-law are not the son-in-law's parents. Bogepatroj ne estas gepatroj de bofiloj. {Parents-in-law} estu ne la {son-in-law'} {s} gepatroj.
In my cabinet there are many foods and drinks. En mia ŝranko estas multaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. En mia bretaro estas pluraj manĝaĵoj kaj alkoholaĵoj.
Every man is born and dies. Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas. Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas.
What kind of cakes do you like? Kiajn kukojn vi ŝatas? Kia kukoj vi ŝatas?
I like every kind of cake. Mi ŝatas ĉiajn kukojn. Mi ŝatas ĉia kuko.
How many did you eat? Kiom vi manĝis? Kiom vi manĝi?
I ate all of them. Ĉiom mi manĝis. Mi manĝis ĉia de ili.
How many palaces do you have? Kiom da palacoj vi havas? Kiom palacoj vi havas?
I have no palaces. Neniom da palacoj mi havas. Mi havas ne palacojn.
How big is that castle? Kiom granda estas tiu turo? Kiel granda estu tio kastelo?
The castle is so big that it is dangerous. La turo estas tiom granda, ke ĝi estas danĝera. La kastelo estas tial granda, ke tio estas danĝera.
Whose is the world? Kies estas la mondo? Kies estu la mondo?
No-one's and everyone's. Nenies kaj ĉies estas la mondo. {No-one'} {s} kaj {everyone'} {s}.
Which disease do you like? Kiun malsanon vi ŝatas? Kiu malsano vi ŝatas?
When does the grandfather jump? Kiam la avo saltas? Kiam la avo saltas?
The grandfather never jumps. Neniam la avo saltas. La avo neniam saltas.
Which man has three noses? Kiu homo havas tri nazojn? Kiu homo havas tri nazojn?
No man has three noses. Neniu homo havas tri nazojn. Ne homo havas tri nazojn.
To where do they mean to drive? Kien ili intencas forveturi? Al kie ili intencas aŭti?
They mean to drive nowhere. Nenien ili intencas forveturi. Ili intencas aŭti nenie.
To where do the men travel? Kien vojaĝas la homoj? Al kie la homoj vojaĝas?
The men travel anywhere. Ĉien vojaĝas la homoj. La homoj vojaĝas ie.
When and where do the men converse? Kiam kaj kie la homoj interparolas? Kiam kaj kie la homoj konversacias?
The men converse always and anywhere. Ĉiam kaj ĉie la homoj interparolas. La homoj konversacias ĉiam kaj ie.
How does he converse with Chinese people? Kiel li interparolas kun Ĉino? Kiel li konversacias ĉe Ĥina popolo?
There is no way in which he converses with Chinese people. Neniel li interparolas kun Ĉino. Jen estas ne vojo en kiu li konversacias ĉe Ĉina popolo.
Fish never speak. Fiŝoj neniam parolas. Fiŝo neniam parolas.
On how many days of the week do you not work? En kioma tago de semajno vi ne laboras? Sur kiom tagoj de la semajno faras vi ne laboras?
On the seventh day of the week I do not work. En la sepa tago de semajno mi ne laboras. Sur la sepa tago de la semajno mi ne laboras.
We will visit Paris sometime Iam ni vizitos Parizon Ni vizitos Parizo iam
Somewhere there live men who do not dress themselves. Ie vivas iuj homoj, kiuj ne vestas sin. Ie jen vivaj homoj, kiuj ne {dress} {themselves}.
Someone recounted that they eat worms. Iu rakontis, ke ili manĝas vermojn. Iu fabelis, ke ili manĝi vermojn.
They live somehow. Iel ili vivas. Ili loĝas iel.
Something strange happens in the old house. Io stranga okazas en la malnova domo. Io stranga okazas en la malnova domo.
Someone shouts in the middle of the night. Iu krias je meznokto. Iu krias en la mezo de la nokto.
I do not believe in it for some reason. Ial mi ne kredas tion. Mi ne kredas tio ial.
Do not laugh about someone's unhappiness. Ne ridu pri ies malfeliĉo! Ne ridu pri {someone'} {s} {unhappiness}.
He bought some land. Li aĉetis iom da tero. Li aĉetis iom landon.
A good husband does not love another man's wife. Bona edzo ne amas lian edzinon. bona edzo ne amas alia {man'} {s} edzina.
A good husband loves his wife. Bona edzo amas sian edzinon. bona edzo {loves} lia edzinon.
In a wood there is a collection of animals. En arbaro estas bestaro. En arbaro jen estas aro de animaloj.
On the world there is mankind. Sur la mondo estas homaro. Sur la mondo jen estas homaro.
Beautiful hair and teeth beautify the man. Belaj hararo kaj dentaro beligas la homon. Bela haro kaj dentaro beligas la homon.
A member belongs to a side. Partiano apartenas al partio. ano apartenas al flanko.
A city-dweller belongs to a city. Urbano apartenas al urbo. urbano {belongs} al urbo.
Villagers live in a village. Vilaĝanoj vivas en vilaĝo. Vilaĝanoj loĝas en vilaĝo.
City-dwellers live in a city. Urbanoj vivas en urbo. {City-dwellers} loĝu en urbo.
In a city there is group of houses. En urbo estas domaro. En urbo jen estas grupo de domoj.
In a village there is country. En vilaĝo estas kamparo. En vilaĝo jen estas kamparo.
In a city there are mansions. En urbo estas domegoj. En urbo estas palacetoj.
In a village there are cottages. En vilaĝo estas dometoj. En vilaĝo estas dometoj.
Peasants have great dogs. Kamparanoj havas hundegojn. Kamparanoj havas egajn hundojn.
Ladies have small dogs. Sinjorinoj havas hundetojn. Damoj havas hundetojn.
Mountaineers are brave. Montaranoj estas kuraĝaj. Montaranoj estas kuraĝa.
I can in no way imagine a life on an another planet. Neniel mi povas imagi vivon sur alia planedo. Mi povas neniel imagi vivon sur alia planedo.
In the mountains there are groups of animals and birds. En montaro estas bestaro kaj birdaro. En la montoj estas grupoj de animaloj kaj birdaro.
Where does the train travel? Kien veturas la vagonaro? Kie la vagonaro vojaĝas?
The number of senators is fewer than the number of deputies. La nombro de senatanoj estas malpli granda ol la nombro de deputitoj. La nombro de senatanoj estas malpli ol la nombron de delegatoj.
She has a great book and tiny dictionary. Ŝi havas libregon kaj vortareton. Ŝi havas egan libron kaj liliputan vortaron.
Course participants learn well. Kursanoj bone lernas. Kursanaj lernas bone.
US citizens often travel. Usonanoj ofte vojaĝas. NI civitanoj ofte vojaĝas.
If you were rich, what would you do? Se vi estus riĉa, kion vi farus? Se vi estis riĉa, kio vi farus?
I would travel to Africa and would buy an elephant. Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton. Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton.
What would you eat and drink if you were rich? Kion vi manĝus kaj trinkus, se vi estus riĉa? Kio vi manĝi kaj trinki se vi estis riĉa?
I would eat caviar and drink champagne. Mi manĝus kaviaron kaj drinkus ĉampanon. Mi manĝi kaviaron kaj trinki ĉampano.
There is a letter that will be written in a head. Skribota letero estas en la kapo. Jen estas letero, kiu estos skribata en kapo.
There is a written letter before me. Skribata letero estas antaŭ mi. Jen estas skribita letero antaŭ mi.
There is a written letter in a postal box. Skribita letero estas en poŝtkesto. Jen estas skribita letero en poŝtkesto.
He is a person who will write. Li estas skribonto. Li estas persono, kiu skribos.
He is a person who writes. Li estas skribanto. Li estas persono, kiu skribu.
He is a person who wrote. Li estas skribinto. Li estas persono, kiu skribis.
A person who will buy goes with some money to a shop. Aĉetonto iras kun mono al vendejo. persono, kiu volu aĉeti {goes} ĉe iom mono al butiko.
A customer gives some money and receives change. Aĉetanto donas monon kaj ricevas varon. kliento donas iom monon kaj ricevas ŝanĝiĝon.
A person who bought exits from a shop without some money. Aĉetinto eliras el vendejo sen mono. persono kiu aĉetis elirejojn de butiko sen iom mono.
There is coffee to be drunk in the cup. Trinkota kafo estas en la taso. Jen estas kafo esti ebria en la taso.
There is coffee which is being drunk in the mouth. Trinkata kafo estas en buŝo. Jen estas kafo, kiu estu ebria en la buŝo.
There is coffee which has been drunk in the stomach. Trinkita kafo estas en stomako. Jen estas kafo, kiu estis ebria en la stomako.
When the man gets old, his hairs get gray. Kiam la homo maljuniĝas, liaj haroj griziĝas. Kiam la homo akiras malnova, lia haroj akiras griza.
One cannot get young against Nature. Oni ne povas juniĝi kontraŭ naturo. Iu ne povas akiri juna kontraŭ Naturo.
Every man is born. Ĉiu homo naskiĝas. Ĉiu homo naskiĝas.
A dawn. An evening. Tagiĝo. Vesperiĝo. tagiĝu. vespero.
A chick is a chicken's child. Kokido estas infano de koko. kokido estas {chicken'} {s} infana.
Everything I see is visible. Ĉio, kion mi vidas, estas videbla. Ĉio mi vidas vidiĝas.
This platter is edible. Tiu ĉi plado estas manĝebla. Jeno plado estas manĝebla.
River water is not drinkable. Akvo en rivero ne estas trinkebla. Rivera akvo ne estas trinkebla.
The human body is visible. La homa korpo estas videbla. La homa korsaĵo vidiĝas.
The human internal organs are not visible. La homaj internaj organoj estas nevideblaj. La homaj enaj organoj ne estas videbla.
With lungs one breathes. Per pulmoj oni spiras. Ĉe pulmoj iu spiras.
One sees with eyes. Oni vidas per okuloj. Iu vidas ĉe okuloj.
One hears with ears. Oni aŭdas per oreloj. Iu aŭdas ĉe oreloj.
One goes with feet. Oni iras per piedoj. Iu {goes} ĉe {feet}.
One speaks with a mouth. Oni parolas per buŝo. Iu parolas ĉe buŝo.
The man, who does not hear, is a deaf person. La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo. La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo.
The man, who does not speak, is a mute. La homo, kiu ne parolas, estas mutulo. La homo, kiu ne parolas, estas mutulo.
Old men do not understand youths. Maljunuloj ne komprenas junulojn. Abrotanoj ne komprenas junecojn.
The capital of Poland is Warsaw. Regurbo de Pollando estas Varsovio. La kapitelo de Pollando estas Varsovio.
He is a world citizen. Li estas mondcivitano. Li estas mondcivitana.
A quarter of a year is three months. Jarkvarono estas tri monatoj. kvartalo de jaro estas tri monatoj.
Doctors, nurses and cleaners work in a hospital. Kuracistoj, flegistinoj kaj sanitaristoj laboras en malsanulejo. Doktoroj, fleginoj kaj {cleaners} laboras en hospitalo.
What can one do with a computer? Kion oni povas fari per komputilo? Kio povas iu fari ĉe komputilo?
What can one buy in an antiques shop? Kion oni povas aĉeti en antikvaĵejo? Kio povas iu aĉeti en antikvaĵa butiko?
What can one buy in a scrap-yard? Kion oni povas aĉeti en ĉifonejo? Kio povas iu aĉeti en {scrap-yard}?
In my purse there are bank-notes and coins. En mia monujo estas monbiletoj kaj moneroj. En mia monujo estas {bank-notes} kaj moneroj.
No can count grains of sand. Neniu povas nombri sablerojn. Ne ladskatolo kalkulu sablerojn.
A drop is a drop. Akvero estas guto. guto estas guto.
Which sport disciplines are worth seeing? Kiuj sportaj disciplinoj estas vidindaj? Kiu sportaj disciplinoj indas vidu?
Today's newspaper is worth reading. La hodiaŭa gazeto estas leginda. {Today'} {s} ĵurnalas man leginda.
That story you tell is ridiculous. Tio, kion vi rakontas, estas ridinda. Tio etaĝo vi diras estas ridinda.
A tribunal and {administaro} keep the laws. Juĝistaro kaj administaro gardas la leĝojn. tribunalo kaj {administaro} bredas la jurojn.
In the Autumn, the days get shorter, the nights get longer. Aŭtune la tagoj mallongiĝas, la noktoj longiĝas. En la Aŭtuno, la tagoj akiras pli mallonga, la noktoj akiras pli longa.
The air cools off. La aero malvarmiĝas. La aero malvarmiĝas.
I clean shoes. Mi purigas ŝuojn. Mi purigas ŝuojn.
She beautifies herself with cosmetics. Ŝi beligas sin per kosmetikaĵoj. Ŝi {beautifies} si ĉe ŝminkoj.
Lamps light the residence. Lampoj lumigas la loĝejon. Lampoj ekbruligas la domicilon.
Candys make children fat. Dolĉaĵoj dikigas infanojn. {Candys} faru infanojn korpulenta.
Frost whitens trees. Prujno blankigas arbojn. Frosto blankigas arbojn.
This television program bores me. Tiu ĉi televida programo enuigas min. Jeno televida programo tedas min.
Please hang your mantle! Bonvolu pendigi vian mantelon! Plaĉi pendi via gasmufon!
Does your work tire you ? Ĉu via laboro lacigas vin? Ĉu via laboro lacigas vin?
He always makes her cry. Li ĉiam plorigas ŝin. Li ĉiam faras ŝin larmas.
They get books from The Netherlands. Ili venigas librojn el Nederlando. Ili akiras librojn de La {Netherlands}.
He worked the machine. Li funkciigis la maŝinon. Li laboris la aparaton.
Can you accelerate your work? Ĉu vi povas rapidigi vian laboron? Povu vi akceli via laboron?
He has more than 100 books. Li havas pli ol 100 librojn. Li havas pli ol 100 libroj.
Somewho would be able to do it. Iu ajn povus tion fari. {Somewho} kapablus fari tion.
Some man would be able to do it. Iu ajn homo povus tion fari. Iom homo kapablus fari tion.
I have both sisters, both brothers and both houses. Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratojn kaj ambaŭ domojn. Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratoj kaj ambaŭ domoj.
I have a the same sister, a the same brother and the same house. Mi havas la saman fratinon, la saman fraton kaj la saman domon. Mi havas la sama fratinon, la sama frato kaj la sama domo.
The reasons are always the same. La kialoj estas ĉiam la samaj. La kaŭzoj ĉiam estas la sama.
He spoke about a country searching for a common outside policy. Li parolis pri lando serĉanta komunan eksteran politikon. Li parolis pri kamparo serĉu komuna ekstera poliso.
He did not want to wait for her. Li ne volis atendi ŝin. Li ne volis atendi ŝi.
He read books waiting for the summer. Atendante la someron li legis librojn. Li legas librojn atendu la somero.
He must not pay. Li devas ne pagi. Li ne devas pagi.
A belief in success does not always help. Kredo je sukceso helpas ne ĉiam. konvinko en prospero ne ĉiam helpas.
The book appeared on the seventh of September. La libro aperis la sepan de septembro. La libro ŝajnis sur la sepa de Septembro.
Please do not smoke! Bonvolu ne fumi! Plaĉi fari ne fumon!
Learn well! Lernu bone! Lernu bone!
Do not speak loudly! Ne parolu laŭte! Ne parolu laŭte!
The house looks good. La domo aspektas bone. La domo rigardas bona.
The father's house is great. La domo de la patro estas granda. La {father'} {s} domo estas egas.
The father's vehicle is fast. Veturilo de la patro estas rapida. La {father'} {s} veturilaj mij fastas.
The man who belongs to something is a member. La homo, kiu apartenas al io, estas ano. La homo, kiu apartenu al io estas ano.
I never did it. Mi neniam faris tion. Mi neniam faris tion.
He has the right to wait for her there. Li rajtas atendi ŝin tie. Li rajtas atendi ŝi jen.
He has the right to wait for her there. Li rajtas ŝin tie atendi. Li rajtas atendi ŝi jen.
He does not have the right to see her. Li ne rajtas vidi ŝin. Li ne rajtas vidi ŝin.
He has no vehicle . Li ne havas veturilon. Li havas ne veturilon.
He did not see her. Li ne vidis ŝin. Li ne vidis ŝin.
He did not have the old vehicle. Li ne havis la maljunan veturilon. Li ne havis la malnovan veturilon.
He did not see her for two years. Li ne vidis ŝin du jarojn. Li ne vidis ŝin por du jaroj.
He was not able to speak that language. Li ne povis paroli tiun lingvon. Li ne estis pova paroli tio lingvon.
I do not like programming that program. Mi ne ŝatas programi tiun programon. Mi ne ŝatas programu tio programon.
She is not beautiful. Ŝi ne estas bela. Ŝi ne estas bela.
I do no know where you come from. Mi ne scias, de kie vi venas. Mi faras ne konas kie vi venis de.
There are men, who can it. Estas homoj, kiuj tion povas. Estas homoj, kiu povas tio.
He must not learn. Li devas ne lerni. Li ne devas lerni.
I often played when I was a child. Mi ofte ludis, kiam mi estis infano. Mi ofte ludis kiam mi estis infano.
When I was a child, I often played. Kiam mi estis infano, mi ludis ofte. Kiam mi estis infano, mi ofte ludis.
While he was in that country learned the language very well. Dum li estis en tiu lando, li lernis la lingvon tre bone. Dum li estis en tio kamparo lernis la lingvon bonege.
They often spoke during the meeting. Ili ofte parolis dum la renkontiĝo. Ili ofte parolis dum la kunsido.
He learned the language before he travelled to that country. Li lernis la lingvon, antaŭ ol li vojaĝis al tiu lando. Li lernis la lingvon antaŭ li {travelled} al tio kamparo.
He learned the language after he bought the textbook. Li lernis la lingvon, post kiam li aĉetis la lernolibron. Li lernis la lingvon post li aĉetis la lernolibron.
No-one knew this until now. Neniu ĝis nun scias tion. Neniu {knew} tiu ĝis nun.
He learned until he had mastered the language well. Li lernis, ĝis li bone regis la lingvon. Li lernis ĝis li ellernis la lingvon bone.
He will learn more. Li lernos plu. Li lernos pli.
I saw him no more. Mi lin ne plu vidis. Mi vidis lin ne pli.
The program gets more and more comfortable. La programo iĝas pli kaj pli komforta. La programo akiras pli kaj pli komforta.
I began creating the work. Mi komencis krei la verkon. Mi ekis kreu la laboron.
She was one of the most successful authors. Ŝi estis unu el plej sukcesaj verkistoj. Ŝi estis iu de la plej sukcesaj aŭtoroj.
Some of them suffered hunger. Kelkaj el ili suferis malsaton. Iom de ili suferis malsaton.
One third of men are hungry. Unu triono de homoj estas malsata. Iu tria de homoj malsatas.
I saw the child crying. Mi vidis la infanon plori. Mi vidis la infanon larmu.
I saw a child crying. Mi vidis infanon plori. Mi vidis infanon larmu.
He asked her to come. Li petis ŝin veni. Li demandis ŝin veni.
He made a promise to her to come. Li promesis al ŝi veni. Li faris promeson al ŝi veni.
He gave up coming. Li rezignis veni. Li {gave} supren venu.
He enjoyed seeing her. Li ĝojis vidi ŝin. Li ĝuis vidu ŝin.
He knew learning. Li sciis lerni. Li konis lernantan.
He avoided speaking about it. Li evitis paroli pri tio. Li evitis parolu pri tio.
He spoke the Polish language. Li parolis la polan lingvon. Li parolis la Polan lingvon.
He is the speaker of the Polish langauge. Li estas la parolanto de pola lingvo. Li estas la parolanto de la Pola {langauge}.
It is four o'clock. Estas la kvara (horo). Tio estas kvar {o'} horloĝo.
At what time? Je kioma horo? Apud kio tempo?
I will come at four. Mi venos je la kvara. Mi venos apud kvar.
It is ten minutes past three. Estas la tria kaj dek minutoj. Tio estas dek protokolo preter tri.
It is fifteen twenty. Estas la dek kvina kaj dudek. Tio estas {fifteen} dudek.
It is five minutes past six. Estas kvin minutoj post la sesa. Tio estas kvin protokolo preter ses.
I will come after eight. Mi venos post la oka. Mi venos post ok.
I will come before one. Mi venos antaŭ la unua. Mi venos antaŭ iu.
It is quarter to two. Estas dek kvin antaŭ la dua. Tio estas kvartalo al du.
She will come at half past seven. Ŝi venos je la sepa kaj duono. Ŝi venos apud duono preter sep.
It is half past eight. Estas duono antaŭ la naŭa. Tio estas duono preter ok.
The start is at a quarter past ten. La komenco estas je la deka kaj kvarono. La komenciĝo estas apud kvartalo preter dek.
We will begin a quarter of an hour before four. Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Ni ekos kvaronhoro antaŭ kvar.
Start around ten! Komencu ĉirkaŭ la deka! Startu ĉirkaŭ dek!
The discussion will be tomorrow morning. La diskuto estos morgaŭ matene. La diskutado estos morgaŭ mateno.
We have the encounter before noon. Ni havas la renkonton antaŭtagmeze. Ni havas la renkonton antaŭ tagmezo.
I will finish at midday. Mi finos tagmeze. Mi finos apud tagmezo.
We will eat our dinner at five in the afternoon. Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Ni manĝi nia tagmanĝon apud kvin en la posttagmezo.
The conference will happen in the evening. La konferenco okazos vespere. La kongreso okazos vespere.
We will sleep night-time. Nokte ni dormos. Ni dormos nokte.
Monday is the first day of the week. Lundo estas la unua tago de la semajno. Lundo estas la unua tago de la semajno.
Saturday is the penultimate day of the week, Sunday is the last. Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, dimanĉo estas la lasta. Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, Dimanĉo estas la lasta.
July is the first month of the summer. Julio estas la unua monato de la somero. Julio estas la unua monato de la somero.
I will come on the third of June. Mi venos la trian de junio. Mi aliros la tria de Junio.
I will come before the tenth of May. Mi venos antaŭ la deka de majo. Mi venos antaŭ la deka de Majo.
I will come after the twentieth of April. Mi venos post la dudeka de aprilo. Mi venos post la {twentieth} de Aprilo.
Warsaw, 22nd of March 2009. Varsovio, la 22-an de marto 2009. Varsovio, {22nd} de Marto 2009.
I will be writing the book until May. Mi skribos la libron ĝis majo. Mi skribu la libron ĝis Majo.
They will come on Sunday, the seventh of October. Ili venos dimanĉe, la sepan de oktobro. Ili aliros Dimanĉo, la sepa de Oktobro.
Today is the first of May. Hodiaŭ estas la unua de majo. Hodiaŭ estas la unua de Majo.
Yesterday was tuesday. Hieraŭ estis mardo. Hieraŭ estis mardo.
I read yesterday's newspaper. Mi legis la hieraŭan gazeton. Mi legas {yesterday'} {s} ĵurnalas.
Tomorrow is Thursday. Morgaŭ estos ĵaŭdo. Morgaŭ estas Ĵaŭdo.
I will want to watch tomorrow's programme. Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Mi volos rigardi {tomorrow'} {s} programo.
The day before yesterday was Monday. Antaŭhieraŭ estis lundo. Antaŭhieraŭ estis Lundo.
The day after tomorrow will be Friday. Postmorgaŭ estos vendredo. Postmorgaŭ estos Vendredo.
On Saturdays we go to the cinema. Sabate ni iras al kinejo. Sur {Saturdays} ni iras al la kinejo.
We worked all day and night. Ni laboris la tutan noktotagon. Ni laboris ĉia tagnokto kaj nokto.
We will work for thee weeks. Ni laboros dum tri semajnoj. Ni laboros por {thee} semajnoj.
I will come in the coming week. Mi venos en la venonta semajno. Mi venos en la venita semajno.
I will come after three weeks. Mi venos post tri semajnoj. Mi venos post tri semajnoj.
I came in the last month. Mi venis en la pasinta monato. Mi venis en la lasta monato.
I will come after two months. Mi venos post du monatoj. Mi venos post du monatoj.
I came one day ahead. Mi venis unu tagon antaŭe. Mi venis iu tagnokto antaŭe.
I will come one moment after. Mi venis unu momenton poste. Mi venos iu momento post.
I will come every week. Mi venos ĉi-semajne. Mi venos ĉiu semajno.
I will come every month. Mi venos ĉi-monate. Mi venos ĉiu monato.
I will come every year. Mi venos ĉi-jare. Mi venos ĉiu jaro.
They will return soon. Ili revenos baldaŭ. Ili redonos baldaŭ.
I will pay the debt soon. Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. Mi pagos la ŝuldon baldaŭ.
My work will soon be over. Mia laboro estos baldaŭ finita. Mia laboro baldaŭ estos super.
You are a still little child. Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Vi estas ankoraŭ malgranda infano.
Do you still remember your secondary school colleagues? Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Ĉu vi ankoraŭ memoras via akcesorajn lernejajn kolegojn?
The Internet still did not work for twenty years.. Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. La Interreto ankoraŭ ne laboris por dudek jaroj ..
The tea is already quite cold. La teo estas jam tute malvarma. La teo jam estas tre malvarma.
Have you found your watch yet? Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Ĉu vi fondi via brakhorloĝon ankoraŭ?
I have worked in my company for five years already. Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. Mi laboris en mia kompanio por kvin jaroj jam.
I just finished my work. Mi ĵus finis mian laboron. Mi ĝuste finis mia laboron.
He just celebrated the fiftieth anniversary of his birth. Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo. Li ĝuste celebris la {fiftieth} datrevenon de lia naskiĝo.
I go to my uncle now. Mi iras nun al mia onklo. Mi iras al mia onklo nun.
Now computers are very common in offices. Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Nun komputiloj estas tre komunaj en oficoj.
From now I am a master. De nun mi estas magistro. De nun mi estas mastro.
He did not stop his work, but continued to do his tasks. Li ne ĉesigis sian laboron, sed plu faris siajn taskojn. Li ne ĉesis lia laboron, sed daŭris fari lia taskojn.
Continue to read the book. Legu plu la libron! Daŭru legi la libron.
Come immediately to us! Venu tuj al ni! Venis tuj al ni!
We went immediately after the examination to a restaurant. Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio. Ni iris tuj post la ekzameno al restoracio.
Anna did not immediately understand what I had said. Anna ne tuj komprenis, kion mi diris. {Anna} ne tuj komprenis kion mi diris.
You would have to go immediately to your aunt. Vi devus tuj iri al via onklino. Vi devus iri tuj al via onklino.
Nombro de tradukoj: 573