XML Fonto dosiero

Tradukekzemploj al pola lingvo

origino homa traduko komputila traduko kvalito
Mia kato kuras tre rapide. Mój kot biega bardzo prędko. Mój kot biegnie bardzo szybko. 3
Mia kato kuros tre rapide. Mój kot będzie biegać bardzo prędko. Mój kot będzie biec bardzo szybko. 2
Mia kato kuris tre rapide. Mój kot biegł bardzo prędko. Mój kot biegł bardzo szybko. 4
Miaj katoj kuras tre rapide. Moje koty biegają bardzo prędko. Moje koty biegną bardzo szybko. 3
Mia infano ne kuras malrapide. Moje dziecko nie biega pomału. Moje dziecko nie biegnie powoli. 3
La libro estas longa. Książka jest długa. Książka jest długa. 4
Mi donas la katon al mia patro. Ja daję kota mojemu ojcu. Daję kota mojemu ojcu. 3
Niaj fraŭlinoj estas belaj. Nasze panny są piękne. Nasze panny są piękne. 4
Mi donas al vi la libron. Ja daję tobie książkę. Daję ci książkę. 1
Mi veturas al domo kun ŝi. Ja jadę z nią do domu. Jadę do domu z nią. 2
Mia frato, kiu lernas bone, scias multe. Mój brat, który uczy się dobrze, wie wiele. Mój brat, który uczy się dobrze, wie wiele. 4
Tian ludon, kian vi ludas, mi malŝatas. Tą grę, jaką grasz, ja nie lubię. Taką grą, w w jaką grasz, gardzę. 0
Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. Ona nie jest taka, jaka musi być królowa. Ona nie jest takim, jakie musi być królową. 0
Mia fratino, kiu lernas bone, scias multe. Moja siostra, która uczy się dobrze, wie wiele. Moja siostra, która uczy się dobrze, wie wiele. 4
La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa. Książka, o której ja będę mówić, jest bardzo interesująca. Książka, o której będę mówić, jest bardzo interesująca. 1
Mia frato, kun kiu mi estis en domo, manĝas bone. Mój brat, z którym ja byłem w domu, je dobrze. Mój brat, z którym byłem w domu, je dobrze. 2
Mi havas libron. Ja mam książkę. Mam książkę. 3
Mi estas la dua frato. Ja jestem drugim bratem. Jestem drugim bratem. 3
La kvina libro malaperis. Piąta książka zginęła. Piąta książka zginęła. 4
Duopa libro malaperis. Podwójna książka zginęła. Podwójna książka zginęła. 4
Unue vi legas la libron. Po pierwsze ty czytasz książkę. Po pierwsze czytasz książkę. 1
Mi havas unu libron. Ja mam jedną książkę. Mam jedną książkę. 3
Mi ne havas unu libron. Ja nie mam jednej książki. Nie mam jednej książki. 3
Mi havas du librojn. Ja mam dwie książki. Mam dwie książki. 3
Mi havas kvin librojn. Ja mam pięć książek. Mam pięć książek. 3
Mi havas kvin dikajn librojn. Ja mam pięć grubych książek. Mam pięć grubych książek. 3
Mi havas multajn librojn. Ja mam liczne książki. Mam liczne książki. 3
Mi havas multajn dikajn librojn. Ja mam liczne grube książki. Mam liczne grube książki. 3
Mi havas kelkajn dikajn librojn. Ja mam kilka grubych książek. Mam kilka grubych książek. 3
Dek dikaj homoj manĝis. Dziesięć grubych ludzi jadło. Dziesięć otyłych ludzi jadło. 4
Dek dikaj libroj estas pezaj. Dziesięć grubych książek jest ciężkich. Dziesięć grubych książek jest ciężkich. 4
Li parolis pri dek pezaj libroj. On mówił o dziesięciu ciężkich książkach. On mówił o dziesięciu ciężkich książkach. 4
Mi venas al domo. Przybywam do domu. Przychodzę do domu. 4
Mi estas en domo. Ja jestem w domu. Jestem w domu. 3
Mi parolas pri domo. Ja mówię o domu. Mówię o domu. 3
Mi venis de domo. Przybylem od domu. Przyszedłem od domu. 3
Tio estas la libro de mia frato. To jest książka mojego brata. To jest książka mojego brata. 4
Tio estas la libro de ŝi. To jest jej książka. To jest jej książka. 4
Pordo estas tre bela. Drzwi są bardzo piękne. Drzwi są bardzo piękne. 4
Li estas juna homo. On jest młodym człowiekiem. On jest młodym człowiekiem. 4
Homoj legas librojn. Ludzie czytają książki. Ludzie czytają książki. 4
Hundoj loĝas kun homoj. Psy mieszkają z ludźmi. Psy mieszkają z ludźmi. 4
Oni legas librojn. Czyta się książki. Czyta się książki. 4
Oni legis librojn. Czytało się książki. Czytano książki. 2
Oni legos librojn. Będzie czytać się książki. Będzie czytać się książki. 4
Oni povas legi librojn. Można czytać książki. Można czytać książki. 4
Oni povos legi librojn. Można będzie czytać książki. Można będzie czytać książki. 4
Oni povis legi librojn. Można było czytać książki. Można było czytać książki. 4
Oni devas legi librojn. Trzeba czytać książki. Trzeba czytać książki. 4
Oni legu librojn. Powinno się czytać książki. Powinno się czytać książki. 4
Vi estas junaj homoj. Wy jesteście młodymi ludźmi. Jesteście młodymi ludźmi. 3
Vi estas junaj. Wy jesteście młodzi. Jesteście młodzi. 3
Vi ĉiuj respondas pro tio. Wy wszyscy odpowiadacie za to. Wy wszyscy odpowiadacie z powodu tego. 1
Ili legu librojn. Niech oni czytają książki. Oni powini czytać książki. 3
Ŝi devas fari tion. Ona musi to robić. Ona musi to zrobić. 4
Mi vivtenas min per mia laboro. Ja utrzymuję siebie moją pracą. Utrzymuję się moją pracą. 3
Libro estas skribita de fama aŭtoro. Książka jest napisana przez sławnego autora. Książka jest napisana przez sławnego autora. 4
Skribita programo ne funkcias. Napisany program nie działa. Napisany program nie funkcjonuje. 4
Kio estas tio? Co to jest? Co to jest? 4
Kiu kreis la internacian lingvon? Kto stworzył międzynarodowy język ? Kto stworzył międzynarodowy język? 4
Mi kreis la programon. Ja stworzyłem program. Stworzyłem program. 3
Mi kreas la programon. Ja tworzę program. Stwarzam program. 3
Mi kreos la programon. Ja stworzę program. Stworzę program. 3
Mi neniam legas gazetojn. Ja nigdy nie czytam gazet. Nigdy nie czytam gazet. 3
Mi konas neniun ruson. Ja nie znam żadnego Rosjanina. Nie znam żadnego Rosjanina. 3
Mi nenien veturas. Ja nigdzie nie jadę. Donikąd nie jadę. 2
Konatajn nomojn mi memoras. Znane imiona ja pamiętam. Znane nazwy pamiętam. 2
Estonta estro ne estas fama. Przyszły kierownik jest znany. Przyszły wódz nie jest sławny. 3
Estinta estro ĉesis labori. Były kierownik przestał pracować. Były wódz przestał pracować. 4
Laboronta homo estas ĝoja. Człowiek, który będzie pracować, jest szczęśliwy. W przyszłości pracujący człowiek jest radosny. 0
Laboranta homo estas lerta. Pracujący człowiek jest zręczny Zatrudniony człowiek jest zdolny. 3
Laborinta homo estas laca. Człowiek, który pracował jest zmęczony. Wcześniej pracujący człowiek jest zmęczony. 0
Legante librojn vi lernas. Czytając książki uczysz się. Czytając książki się uczysz. 1
Leginte librojn vi scias multe. Czytając dawniej książki wiesz wiele. Przeczytawszy książki wiesz wiele. 2
Legonte fremdajn librojn vi devas unue lerni la lingvon. Zamierzając czytać obcojęzyczne książki musisz najpierw uczyć się języka. W przyszłości czytając obce książki musisz po pierwsze uczyć się języka. 0
Legantoj de libroj scias multe. Czytelnicy książek wiedzą wiele. Czytelnicy książek wiedzą wiele. 4
Legintoj de libroj scias multe. Ci, co czytali książki wiedzą wiele. Czytelnicy książek wiedzą wiele. 0
Legontoj de libroj estas saĝaj. Ci, co będą czytać książki, są mądrzy. W przyszłości czytająci książek są mądrzy. 0
Venkintoj ne estos prijuĝataj. Zwycięzcy nie będą osądzani. Zwycięzcy nie będą sądzeni. 4
Venkitojn oni forgesas. Zwyciężonych się zapomina. Zwyciężonych się zapomina. 4
Ĝi estas granda kiel domo. To jest duże jak dom. Ono jest duże jak dom. 3
Li kuras rapide kiel leopardo. On biegnie szybko jak lampart. On biegnie szybko jak lampart. 4
Li kiel instruisto estas tre bona. On jako nauczyciel jest bardzo dobry. On jako nauczyciel jest bardzo dobry. 4
Li estas kiel frato. On jest jak brat. On jest jak brat. 4
La urbo rolis kiel centro de la lando. Miasto grało rolę jako centrum kraju. Miasto grało rolę jako centrum kraju. 4
Neniu el la infanoj estas miaj. Żadne z dzieci nie jest moje. - nombro de pronomo kaj substantivo ne similas
Nikt z dzieci nie jest mój.
3
La elefanto estas pli granda ol la kuniklo. Słoń jest większy niż królik. Słoń jest większy aniżeli królik. 2
La tablo estas pli granda ol la seĝo. Stół jest większy niż krzesło. Stół jest większy aniżeli krzesło. 2
La hundo de la knabo kuras. Pies chłopca biegnie. Pies chłopaka biegnie. 4
Li pensas pri si. On myśli o sobie. On myśli o sobie. 4
Oni pensas pri si mem. Myśli się o sobie samym. Myśli się o sobie samym. 4
Mi volas manĝi. Chcę jeść. Chcę jeść. 4
Mi ne povis veni. Nie mogłem przybyć. Nie mogłem przyjść. 4
Mi devos labori. Będę musiał pracować. Będę musiał pracować. 4
Mi iras anstataŭ vi. Idę zamiast ciebie. Idę zamiast cię. 2
Mi iras antaŭ vi. Idę przed tobą. Idę przed tobą. 4
Mi sidas ĉe komputilo. Siedzę przy komputerze. Siedzę przy komputerze. 4
Ni havis multe da gastoj. Mieliśmy dużo gości. Mieliśmy wielu gości. 4
Ni iris dum tri minutoj. Szliśmy przez trzy minuty. Szliśmy w czasie trzech minut. 2
Li kredas je Dio. On wierzy w Boga. On wierzy w Boga. 4
Li atendas vin. On czeka na ciebie. On na cię czeka. 2
Mi eniras pro la pluvo. Wchodzę z powodu deszczu. Wchodzę z powodu deszczu. 4
Mi iras tra la domo. Idę przez dom. Idę przez dom. 4
Li venis je la tria horo On przyszedł o trzeciej godzinie. On przyszedł o trzeciej godzinie 4
Hundo saltas sur la tablo. Pies skacze na stole. Pies skacze na stole. 4
Hundo saltas sur la tablon. Pies skacze na stół. Pies skacze na stół. 4
Mi iras en la domo. Ja chodzę w domu. Idę w domu. 2
Mi iras en la domon. Ja wchodzę do domu. Idę do domu. 2
Mi komprenas nenion. Nic nie rozumiem. Nie rozumiem niczego. 3
Mi vidis nek lin nek lian patron. Nie widziałem ani jego ani jego ojca. Nie widziałem ani jego ani jego ojca. 4
Nek leciono nek prelego plaĉis al ŝi. Ani wykład ani prelekcja nie podobały się jej. Ani lekcja ani prelekcja nie podobała się jej. 0
Mi ŝatas nek drinki nek fumi. Nie lubię ani pić, ani palić. Nie lubię ani pić ani palić. 4
Ŝi estis skribonta. Ona zamierzała pisać. Ona pisała. 2
La letero estas skribata de mi. Ten list jest pisany przeze mnie. List jest pisany przeze mnie. 3
La letero estis skribata de ŝi. Ten list był pisany przez nią. List był pisany przez niej. 1
La letero estis skribita de li. Ten list został (wcześniej) napisany przez niego. List został napisany przez niego. 0
Ŝia rakonto estas interesa. Jej opowiadanie jest interesujące. Jej opowiadanie jest interesujące. 4
Ŝi rakontas interese. Ona opowiada interesująco. Ona opowiada interesująco. 4
Tio estas bona. To jest dobre. To jest dobre. 4
Estas bone. Jest dobrze. Jest dobrze. 4
La ĉambro estas varma. Pokój jest ciepły. Pokój jest ciepły. 4
En la ĉambro estas varme. W pokoju jest ciepło. W pokoju jest ciepło. 4
La koloro de ŝiaj haroj estas bela. Kolor jej włosów jest ładny. Koloryt jej włosów jest piękny. 3
Ĉi tie estas tre bele. Tutaj jest bardzo ładnie. Tutaj jest bardzo ładnie. 4
Somere estis tre varma vetero. Latem była bardzo gorąca pogoda. Latem była bardzo ciepła pogoda. 2
Lia amiko estas tute prava. Jego przyjaciel ma zupełną rację. Jego przyjaciel ma całkiem rację. 2
Ĉiuj homoj finfine maljuniĝas. Wszyscy ludzie w końcu starzeją się. Wszyscy ludzie ostatecznie się starzeją. 0
Hodiaŭ mi vekiĝis je la sepa horo. Dzisiaj obudziłem się o siódmej godzinie. Dziś obudziłem się o siódmej godzinie. 1
La koncerto komenciĝis ĝustatempe. Koncert zaczął się we właściwym czasie. Koncert zaczynał się w porę. 0
La pordo malfermiĝis mallaŭte. Drzwi otworzyły się cicho. Drzwi otwarły się cichaczem. 1
Lia vizaĝo tre ruĝiĝis pro frosto. Jego twarz bardzo zaczerwieniła się z powodu mrozu. Jego twarz bardzo zapłoniła się z powodu mrozu. 0
Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj. Tutaj przybędą śpiewacy/piosenkarze, których piosenki/pieśni są bardzo popularne. Tutaj przyjdą piosenkarze, czyich śpiewy są bardzo słynne. 0
La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato. Dziewczyna, której włosy są piękne, przyszła do mojego brata. Dziewczyna, czyjej włosy są bardzo piękne, przyszła do mojego brata. 2
Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla. To, o czym on mówił, wydawało się niewiarygodne. To, o czym on mówił, wydawało się niewiarogodne. 0
Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin. Dobrze wiem, co ciebie cieszy. Bardzo dobrze wiem, co cię cieszy. 2
Mi faros ĉion, kion mi povos. Zrobię wszystko, co będę mógł. Zrobię wszystko, co będę mógł. 4
Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos. Opowiedziałeś mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Opowiadałeś mi o czymś, czego nigdy nie zapomnę. 2
Mi vidis knabon, kiu manĝis torton. Widziałem chłopca, który jadł tort. Widziałem chłopaka, który jadł tort. 4
Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo. Ona kupiła najładniejszą sukienkę, która była w sklepie. Ona kupiła najpiękniejszą suknię, która była w sklepie. 2
La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa. Film, który oglądaliśmy wczoraj, był bardzo interesujący. Film, który oglądaliśmy wczoraj, był bardzo interesujący. 4
Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis. Pokaż mi książkę, którą właśnie kupiłeś. - ordono sen signo!
Pokaż mi książkę, którą właśnie kupiłeś.
4
Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton. Widziałem chłopców, którzy jedli tort. Widziałem chłopaków, którzy jedli tort. 4
Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis. Pokaż mi książki, które właśnie kupiłeś. - ordono sen signo!
Pokaż mi książki, które właśnie kupiłeś.
4
En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis. W tym czasie, kiedy ja jadłem, ona oglądała telewizję. W tym czasie, kiedy jadłem, ona oglądała telewizję. 0
Kiam mi venis al li, li dormis. Kiedy przybyłem do niego, on spał. Kiedy przyszedłem do niego, on spał. 4
Mi volis resti tie, kie mi estis. Chciałem zostać tam, gdzie byłem. Chciałem zostać tam, gdzie byłem. 4
Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro. Obok tego miejsca, gdzie on mieszka, jest wielki las. Obok tego miejsca, gdzie on mieszka, jest duży las. 4
En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj. W tym miejscu, dokąd przybyłem, było dużo ludzi. W tym miejscu, dokąd przyszedłem, było wielu ludzi. 3
Li estis tia, kia mi volis, ke li estu. On jest taki, jaki bym chciał, żeby był. - uzu akuzativon
On był takim, jakie ja chciało, aby on był.
0
Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ. Dzisiaj nie jest taki ładny dzień, jaki był wczoraj. Dziś nie jest taki piękny dzień, jaki był wczoraj. 3
Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis. On jadł tak smaczne mięso, jakiego dotychczas nigdy nie jadł. On jadł takie smaczne mięso, jakie on jeszcze nigdy przedtem nie jadł. 0
Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas. Słuchałem takich pieśni, jakich zwykle nigdy nie słucham. Słuchałem takich śpiewów, jakich zazwyczaj nigdy nie słucham. 3
Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe. Nigdy nie będzie tak, jak było przedtem. Nigdy nie będzie tak, jak było przedtem. 4
Li volis nin helpi tiel, kiel li povis. On chciał nam pomóc tak, jak mógł. On chciał nam pomóc tak, jak on mógł. 4
Mi helpas vin. Pomagam tobie. Pomagam ci. 2
Mi volas helpi vin. Chcę pomóc tobie. Chcę ci pomóc. 2
Mi helpas virinon. Pomagam kobiecie. Pomagam kobiecie. 4
Mi volas helpi virinon. Chcę pomóc kobiecie. Chcę pomóc kobiecie. 4
Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla. Jedną z głównych przyczyn, dlaczego ludzie uczą się Esperanta, jest to, że ono jest łatwe do nauczenia. Jeden z głównych powodów, dlaczego ludzie uczą się Esperanto, to jest, że ono jest lekko możliwe do nauki. 0
Pluvis tri horojn. Padało trzy godziny. Padało trzy godziny. 4
Mi estas 20 metrojn for de vi. Jestem 20 metrów oddalony od ciebie. Jestem 20 metrów od ciebie. 2
Mi iras en la ĉambro. Idę w pokoju. Idę w pokoju. 4
Mi iras en la ĉambron. Wchodzę do pokoju. Idę do pokoju. 3
Mi volas, ke vi legu la libron. Chcę, żebyś przeczytał książkę. Chcę, abyś czytał książkę. 2
Ili volas, ke vi laboru. Oni chcą, abyś pracował. Oni chcą, abyś pracował. 4
Mi multe legos, por ke poste mi povu bone prelegi. Będę wiele czytał, żebym potem mógł dobrze wygłosić prelekcję. Wiele będę czytać, abym potem mógł dobrze wygłaszać. 0
Skribu la leteron tuj, por ke ni sendu ĝin ĝustatempe. Napisz list natychmiast, byśmy mogli wysłać go we właściwym czasie. Pisz list zaraz, abyśmy przesyłali jego w porę. 0
Li venis por vidi vin. On przyszedł aby ciebie zobaczyć. On przyszedł aby cię widzieć. 2
Li programis sen vidi la finon de laboro. On programował bez widzenia końca pracy. On programował bez widzienia koniec pracy. 2
Ili diskutis pri bezono lerni la lingvon. Oni dyskutowali o zapotrzebowaniu uczenia się języka. Oni dyskutowali o zapotrzebowaniu uczyć się języka. 1
Ŝiaj gepatroj petis, ke li morgaŭ vizitu ilin. Jej rodzice prosili, żeby on jutro ich odwiedził. Jej rodzice prosili, aby on jutro ich odwiedził. 2
Bonvolu sidi ĉi tie! Bądź uprzejmy siedzieć tu! Proszę siedzieć tutaj! 0
Bonvolu veni morgaŭ Proszę przyjść jutro! Proszę przyjść jutro 4
Bonvolu esti ĝentila! Proszę, bądź grzeczny! Proszę być grzeczny! 2
Dudek dividite per kvar egalas kvin. Dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - subjekto por verbo ne trovita
Dwadzieścia podzieliwszy cztery równa pięć.
0
Pri tio mi ne volas disputi. Nie chcę o tym dysputować. O tym nie chcę dysputować. 4
Pli bone ne disputi kun li pri tio. Lepiej się z nim o to nie spierać. - neinfinitiva verbo ne trovita
Lepiej nie dysputować z nim o tym.
0
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono. Żyje się nie z pieniędzmi, lecz z osobą. Żyje się nie z pieniędzmi, lecz z osobą. 4
Per mono ne ĉion eblas aĉeti. Za pieniądze (za pomocą pieniędzy) nie wszystko można kupić. Pieniędzmi nie wszystko można kupić. 0
Ŝi kun sia edzo veturis per trajno. Ona ze swoim mężem podróżowała tramwajem (za pomocą tramwaju). Ona ze swoim mężem jechała pociągiem. 0
Li parolis kun sia amikino pri Esperanto per telefono. On rozmawiał ze swoją przyjaciółką o Esperanto przez telefon. On mówił ze swoją przyjaciółką o Esperanto przez telefon. 3
Kara amikino! Droga przyjaciółko! Droga przyjaciółka! 4
Tulipo kaj rozo estas belaj floroj. Tulipan i róża są pięknymi kwiatami. Tulipan i róża są pięknymi kwiatami. 4
Mi lernu Esperanton. Niech ja się uczę esperanta. Powinienem uczyć się Esperanto. 0
Vi lernu esperanton. Ucz się esperanta. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Powinieneś uczyć się esperanto.
2
Lernu esperanton. Ucz się esperanta. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj - ordono sen signo!
Ucz się esperanto.
2
Ni lernu esperanton. Uczmy się esperanta. - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Powiniśmy uczyć się esperanto.
2
Kiu vi estas? Kto ty jesteś? Kim jesteś? 2
Mi estas Eriko Jestem Erykiem. Jestem Wrzoścem 2
Ĉu vi estas instruisto? Czy ty jesteś nauczycielem? Czy jesteś nauczycielem? 2
Ne, mi ne estas instruisto. Nie, ja nie jestem nauczycielem. Nie, nie jestem nauczycielem. 2
Kio vi estas? Czym ty jesteś? Czym jesteś? 2
Mi estas oficisto. Ja jestem urzędnikiem Jestem urzędnikiem. 3
Ĉu Eriko estas viro? Czy Eryk jest mężczyzną? Czy Wrzosiec jest mężczyzną? 4
Jes, Eriko estas viro. Tak, Eryk jest mężczyzną. Tak, Wrzosiec jest mężczyzną. 4
Kiu estas virino? Kto jest kobietą? Kim jest kobieta? 3
Eriko estas la homo kaj Kristino estas la homo. Eryk jest człowiekiem i Krystyna jest człowiekiem. Wrzosiec jest człowiekiem i {Kristino} jest człowiekiem. 2
Ili estas la homoj. Oni są ludźmi. Oni są ludźmi. 4
Ni ankaŭ estas la homoj. My także jesteśmy ludźmi. Także jesteśmy ludźmi. 3
Kia virino ŝi estas? Jaką kobietą ona jest? Jaką kobietą ona jest? 4
Ŝi estas bela kaj inteligenta virino. Ona jest ładną i inteligentną kobietą. Ona jest piękną i inteligentną kobietą. 4
Kie ni estas? Gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy? 2
Legoĉambro estas ĉambro de lego. Czytelnia jest pokojem do czytania. !! nekonataj vortoj
Pokój przeczytania jest pokojem przeczytania.
0
Mondomapo estas mapo de mondo. "Mondmapo" jest mapą świata. !! nekonataj vortoj
Mapa świata jest mapą świata.
1
Mondolingvo estas lingvo de mondo. "Mondolingvo" jest językiem świata. Język świata jest językiem świata. 1
Kio ĝi estas? Co to jest? Czym ono jest? 2
Ĝi estas ĉapo. To jest czapka. Ono jest czapką. 3
Kion mi havas? Co ja mam? Co mam? 2
Vi havas la ĉapon Ty masz czapkę. Masz czapkę 1
Kie estas la ĉapo? Gdzie jest czapka? Gdzie jest czapka? 4
Kien mi metas la ĉapon? Dokąd ja kładę czapkę? Dokąd kładę czapkę? 2
Vi metas la ĉapon sur la kapon. (direkto) Ty kładziesz czapkę na głowę. (kierunek) Kładziesz czapkę na głowę. (kierunek) 3
Kie kaj kion mi faras? Gdzie i co ja robię? - atendas komon en komenco de subfrazo
Gdzie i, co robię?
2
En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapon. W pokoju, ty kładziesz czapkę na głowę. W pokoju, kładziesz czapkę na głowę. 2
La unua sinjorino estas juna, la dua sinjorino estas maljuna. Pierwsza pani jest młoda, druga pani jest stara. Pierwsza pani jest młoda, druga pani jest stara. 4
Kiun virinon vi vidas? Którą kobietę wy widzicie? Którą kobietę widzisz? 2
Kiuj homoj estas en la ĉambro? Którzy ludzie są w pokoju? Którzy ludzie są w pokoju? 4
En la ĉambro estas viroj kaj virinoj. W pokoju są mężczyźni i kobiety. W pokoju są mężczyźni i kobiety. 4
Kiujn virinojn vi vidas? Które kobiety wy widzicie? Które kobiety widzisz? 2
Kian domon vi havas? Jaki ty masz dom? Jaki dom masz? 2
Kiajn meblojn vi havas? Jakie meble ty masz? Jakie meble masz? 2
Ni parolas inter ni. My rozmawiamy między sobą. Mówimy pomiędzy nami. 1
Ni interparolas. My rozmawiamy Rozmawiamy. 3
Ĉu vi ŝatas bestojn? Czy ty lubisz zwierzęta? Czy lubisz zwierzęta? 2
Jes, mi ŝatas bestojn. Tak, ja lubię zwierzęta. Tak, lubię zwierzęta. 2
Kiujn bestojn vi ŝatas? Które zwierzęta lubisz? Które zwierzęta lubisz? 4
Kiajn bestojn vi ŝatas? Jakie zwierzeta ty lubisz? Jakie zwierzęta lubisz? 1
Kiun floron vi ŝatas? Który kwiat lubisz? Który kwiat lubisz? 4
Kian floron vi ŝatas? Jaki kwiat ty lubisz? Jaki kwiat lubisz? 2
Kian libron vi ŝatas? Jaką książkę ty lubisz? Jaką książkę lubisz? 2
Kiun libron vi legas? Którą książkę ty czytasz? Którą książkę czytasz? 2
Kiun vi amas? Kogo kochasz? Kogo kochasz? 4
Pri kiu vi parolas? O kim mówisz? O kim mówisz? 4
Pri kio vi parolas? O czym mówisz? O czym mówisz? 4
Li demandis, ĉu mi bone parolas tiun lingvon. On zapytał o to, czy dobrze mówię tym językiem. On zapytał, czy dobrze mówię tym językiem. 1
Ĉu via familio amas vin? Czy twoi krewni ciebie kochają? Czy twoja rodzina cię kocha? 0
Jes, mia familio amas min. Tak, moi krewni kochają mnie. Tak, moja rodzina mnie kocha. 0
Mi kaj vi estas ni. Ja i ty jesteśmy my Ja i ty nami jesteśmy. 2
Per tranĉilo ni tranĉas. Nożem my tniemy. Nożem tniemy. 2
Per tondilo ni tondas. Nożyczkami my tniemy. Nożyczkami strzyżemy. 1
Kion faras montrilo? Co robi wskazówka. Co robi wskazówka? 4
Montrilo montras Wskazówka wskazuje. - la verbo 'montri' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
Wskazówka pokazuje
2
Kio estas la ilo, kiu kombas? Co to jest za narzędzie, które czesze? Czym jest przyrząd, który czesze? 0
Ĝi estas kombilo. To jest grzebień. Ono jest grzebieniem. 3
La tablo staras antaŭ muro. Tablica stoi przed murem. Stół stoi przed ścianą. 3
La muro estas malantaŭ la tablo. Mur jest za tablicą. Ściana jest z tyłu stołu. 2
La seĝo staras ĉe la tablo. Krzesło stoi przy stole. Krzesło stoi przy stole. 4
La fenestro estas apud la tablo. Okno jest koło stołu. Okno jest obok stołu. 4
Mi staras inter la tablo kaj fenestro Ja stoję pomiędzy stołem i oknem. Stoję pomiędzy stołem i oknem 1
Ĉu ĝi estas via, aŭ lia libro? Czy to jest twoja albo jego książka? Czy ono jest twoje, albo jego książka? 1
Ĝi ne estas mia libro. To nie jest moja książka. Ono nie jest moją książką. 1
Ĝi estas ŝia libro To jest jej książka. Ono jest jej książką 1
Ĉu vi konas ŝian libron? Czy ty znasz jej książkę? Czy znasz jej książkę? 2
Jes, mi konas ĝin. Tak, ja ją znam. Tak, jego znam. 1
Ĉu ankaŭ lian libron vi konas? Czy ty także znasz jego książkę? Czy także jego książkę znasz? 2
Ne, lian libron mi ne konas. Nie, jego książki ja nie znam. Nie, jego książki nie znam. 2
Legu niajn librojn! Czytaj nasze książki! Czytaj nasze książki! 4
Ĉu viajn librojn mi povas legi? Czy twoje książki mogę przeczytać? Czy twoje książki mogę czytać? 4
Demandu lin kaj ŝin! Zapytaj jego i ją! Zapytaj jego i ją! 4
Ŝi vidas ŝin (koleginon) Ona widzi ją. Ona widzi ją (koleżankę) 2
Ŝi (kolegino) vidas sin (en spegulo) Ona (koleżanka) widzi siebie (w lustrze). Ona (koleżanka) widzi siebie (w lustrze) 4
Li vidas lin (kolegon) On widzi jego (kolegę). On widzi jego (kolegę) 4
Li vidas sin en spegulo On widzi siebie w lustrze. On widzi siebie w lustrze 4
Ŝi prenas ŝminkon el sia sako. (propra) Ona bierze szminkę z swojej torebki. (osobista) Ona bierze szminkę ze swojego worku. (własny) 2
Ŝi prenas ŝminkon el ŝia sako (ŝi ŝtelas el sako de kolegino) Ona bierze szminkę z jej torebki. (ona kradnie z torebki koleżanki) Ona bierze szminkę z jej worku (ona kradnie z worku koleżanki) 2
Li prenas monon el sia poŝo. (propra) On bierze pieniądze z swojej kieszeni. (osobista) On bierze pieniądze ze swojej kieszeni. (własny) 4
Li prenas monon el lia poŝo. (li ŝtelas el poŝo de kolego) On bierze pieniądze z jego kieszeni. (on kradnie z kieszeni kolegi) On bierze pieniądze z jego kieszeni. (on kradnie z kieszeni kolegi) 4
De mateno ĝis vespero estas tago. Z rana do wieczora jest dzień. Od poranka do wieczoru jest dzień. 3
De vespero ĝis mateno estas nokto. Z wieczora do rana jest noc. Od wieczoru do poranka jest noc. 3
En tago estas hele. W dzień jest jasno. W dniu jest jasno. 4
En tago brilas la suno. W dzień świeci słońce. W dniu świeci słońce. 4
En nokto estas mallume. W nocy jest ciemno. W nocy jest ciemno. 4
Lumas la luno kaj steloj. Świecą księźyc i gwiazdy. Świecą księżyc i gwiazdy. 2
En tago la homoj laboras. W dzień ludzie pracują. W dniu ludzie pracują. 4
En nokto la homoj dormas. W nocy ludzie śpią. W nocy ludzie śpią. 4
Vino estas pli bona ol vodko. Wino jest lepsze od wódki. Wino jest lepsze aniżeli wódka. 2
La plej bona estas suko. Najlepszy jest sok. Najlepszy jest sok. 4
Leporo kuras pli rapide ol hundo. Zając biegnie szybciej od psa. Szarak biegnie szybciej aniżeli pies. 2
Plej rapide kuras leopardo. Najszybciej biegnie leopard. Najszybciej biegnie lampart. 2
Pli bona ol bombono estas ĉokolado Lepsza od cukierka jest czekolada. Lepsza aniżeli cukierek jest czekolada 0
La plej bona estas torto. Najlepszy jest tort. Najlepszy jest tort. 4
Pli komforte estas veturi ol iri. Wygodniej jest jechać niż iść. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Wygodniej jest jechać aniżeli pójść.
2
Plej komforte estas flugi. Najwygodniej jest lecieć samolotem. Najwygodniej jest lecieć. 2
De kie vi venis tien ĉi? Skąd ty przyszedleś tutaj Skąd przyszedłeś tutaj ? 1
Ni venis tien ĉi el nia hejmo My przyśliśmy tutaj z domu. Przyszliśmy tutaj z naszego domu 0
Kio estas hejmo? Co to jest dom? Czym jest dom? 2
Hejmo estas loko, kie loĝas familio. Dom jest miejscem, w którym mieszka rodzina. Dom jest miejscem, gdzie mieszka rodzina. 1
Kiuj personoj estas en familio? Które osoby są w rodzinie? Które osoby są w rodzinie? 4
Geavoj, gepatroj, gefiloj, genepoj estas familio. Dziadkowie, rodzice, potomstwo (synowie i córki) i wnuczęta są rodziną. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Dziadkowie, rodzice, potomki, wnukami są rodzina.
0
Geavoj estas avo kaj avino. Dziadkowie to są dziadek i babcia. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Dziadkowie są dziadkiem i babką.
2
Gepatroj estas patro kaj patrino. Rodzice to są ojcie i matka. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Rodzice są ojcem i matką.
0
Gefiloj estas filo kaj filino. Rodzeństwo to są brat i siostra. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Potomki są synem i córką.
0
Genepoj estas nepo kaj nepino. Wnuczkowie to są wnuk i wnuczka. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Wnuki są wnukiem i wnuczką.
1
Tie - estas malproksime. Tam - jest w oddali. Tam - jest w oddali. 4
Tie ĉi - estas proksime. Tu - jest w pobliżu. Tutaj - jest w pobliżu. 0
Mi ne estas riĉa, sed estas feliĉa. Nie jestem bogaty, lecz jestem szczęśliwy. - nur adverboj povas priskribi sensubjektajn frazojn
Nie jestem bogaty, lecz jest szczęśliwy.
4
Vortojn ŝparu, agojn faru! Oszczędzaj słowa, działaj Słowa oszczędź, czyny rób! 1
Bona estas domo nova kaj amiko malnova. Dobry jest dom nowy, a przyjaciel stary - nombro de adjektivo kaj substantivo ne similas
Dobre są dom nowy i przyjaciel stary.
0
Timo havas grandajn okulojn. Strach ma duże oczy Strach ma duże oczy. 4
La muroj havas orelojn. Ściany mają uszy Ściany mają uszy. 4
Mano manon lavas. Ręka rękę myje Ręka rękę myje. 4
La peto de barono estas ordono. Prośba barona jest rozkazem Żądanie barona jest rozkazem. 4
Kiu demandas ne eraras. Kto pyta nie myli się. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - demando sen signo?
Kto pyta nie się myli.
1
Vesto homon prezentas. Ubranie prezentuje człowieka. Ubranie człowieka prezentuje. 3
Tempo estas mono. Czas jest pieniądzem. Czas jest pieniędzmi. 4
Pli kara kapo ol ĉapo. Droższa głowa niż czapka. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Droższa głowa aniżeli czapka.
2
Plej bone ridas, kiu laste ridas. Najlepiej śmieje się ten, kto śmieje się ostatni. - subjekto por verbo ne trovita
Najlepiej śmieje się, który ostatnio się śmieje.
0
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas. Po owocach poznaje się drzewo. Według owocu drzewo się poznaje. 0
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj. Wszyscy pogrzebani są pełni zasług. Wszyscy pochowani są pełni zasług. 2
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. Jeszcze nikt nie podobał się każdemu. Jeszcze nikt nie podobał się każdemu. 4
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo. W każdym wieku musi rosnąć mądrość. W każdym wieku musi rosnąć mądrość. 4
Pli bona estas io, ol nenio. lepsze jest coś, niż nic Lepsze jest coś, aniżeli nic. 2
Kiom da mono vi havas? Ile masz pieniędzy? Ile pieniędzy masz? 3
Mi havas malmulte da mono. Ja mam mało pieniędzy. Mam mało pieniędzy. 3
Ĉu vi estas riĉa? Czy ty jesteś bogaty? Czy jesteś bogaty? 2
Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas malriĉa. Nie, ja nie jestem bogaty, lecz jestem biedny. Nie, nie jestem bogaty, lecz jestem biedny. 2
Kiom da loĝantoj estas en via urbo? Ile mieszkańców jest w twoim mieście? Ilu mieszkańców jest w twym mieście? 1
La homo, kiu apartenas al io estas ano. Człowiek, który należy do czegoś jest członkiem. - atendas komon en fino de subfrazo
Człowiek, który należy do czegoś jest członkiem.
4
Familiano estas ano de familio. Krewny jest członkiem rodziny. Członek rodziny jest członkiem rodziny. 3
Ĉu li lavis vin? Czy on mył ciebie? Czy on cię mył? 2
Ne, li lavis sin. Nie, on mył siebie. Nie, on się mył. 3
Patro de edzino por ŝia edzo estas bopatro. Ojciec żony dla jej męża jest teściem. Ojciec żony dla jej męża jest teściem. 4
Patrino de edzino por ŝia edzo estas bopatrino. Matka żony,dla jej męża jest teściową. Matka żony dla jej męża jest teściową. 2
Bofamilianoj estas ligitaj per geedzeco, ne per sango. Powinowaci są połączeni przez małżeństwo, nie przez krew. {Bofamilianoj} są związane życiem małżeńskim, nie krwią. 0
Bogepatroj ne estas gepatroj de bofiloj. Teściowie nie są rodzicami synowej i zięcia. {Bogepatroj} nie są rodzicami zięciów. 0
En mia ŝranko estas multaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. W mojej szafie są liczne potrawy i napoje. W mojej szafie są liczne potrawy i napoje. 4
Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas. Każdy człowiek rodzi się i umiera. Każdy człowiek rodzi się i umiera. 4
Kiajn kukojn vi ŝatas? Jakie ciastka lubisz? Jakie ciastka lubisz? 4
Mi ŝatas ĉiajn kukojn. Lubię każde ciastka. Lubię wszelakie ciastka. 2
Kiom vi manĝis? Ile zjadłeś? Ile jadłeś? 4
Ĉiom mi manĝis. Wszystko zjadłem. Ilość każda jadłem. 3
Kiom da palacoj vi havas? Ile masz pałaców? Ile pałaców masz? 3
Neniom da palacoj mi havas. Nie mam żadnych pałaców. Żadna ilość pałaców nie mam. 2
Kiom granda estas tiu turo? Jak wielka jest ta wieża? Jak bardzo duża jest ta wieża? 3
La turo estas tiom granda, ke ĝi estas danĝera. Wieża jest na tyle duża, że ono jest niebezpieczne. 4
Kies estas la mondo? Czyj jest świat? Czyj jest świat? 4
Nenies kaj ĉies estas la mondo. Niczyj i wszystkich jest świat. Niczyj i wszystkich jest świat. 4
Kiun malsanon vi ŝatas? Którą chorobę lubisz? Którą chorobę lubisz? 4
Kiam la avo saltas? Kiedy dziadek skacze? Kiedy dziadek skacze? 4
Neniam la avo saltas. Nigdy dziadek nie skacze. Nigdy dziadek nie skacze. 4
Kiu homo havas tri nazojn? Który człowiek ma trzy nosy? Który człowiek ma trzy nosy? 4
Neniu homo havas tri nazojn. Żaden człowiek nie ma trzech nosów. Żaden człowiek nie ma trzech nosów. 4
Kien ili intencas forveturi? Dokąd oni zamierzają wyjechać? Dokąd oni mają zamiar wyjechać? 4
Nenien ili intencas forveturi. Donikąd oni nie zamierzają wyjechać. Donikąd oni nie mają zamiar wyjechać. 4
Kien vojaĝas la homoj? Dokąd podróżują ludzie? Dokąd podróżują ludzie? 4
Ĉien vojaĝas la homoj. W każdym kierunku podróżują ludzie. Wszędzie podróżują ludzie. 1
Kiam kaj kie la homoj interparolas? Kiedy i gdzie ludzie rozmawiają? Kiedy i gdzie ludzie rozmawiają? 4
Ĉiam kaj ĉie la homoj interparolas. Zawsze i wszędzie ludzie rozmawiają. Zawsze i wszędzie ludzie rozmawiają. 4
Kiel li interparolas kun Ĉino? Jak on rozmawia z Chińczykiem? Jak on rozmawia z Chińczykiem? 4
Neniel li interparolas kun Ĉino. Nijak on rozmawia z Chińczykiem. W żaden sposób on nie rozmawia z Chińczykiem. 4
Fiŝoj neniam parolas. Ryby nigdy nie mówią. Ryby nigdy nie mówią. 4
En kioma tago de semajno vi ne laboras? W którym dniu tygodnia ty nie pracujesz? W którym dniu tygodnia nie pracujesz? 2
En la sepa tago de semajno mi ne laboras. W siódmym dniu tygodnia ja nie pracuję. W siódmym dniu tygodnia nie pracuję. 2
Iam ni vizitos Parizon Kiedyś zwiedzimy Paryż. Kiedyś odwiedzimy Paryż 2
Ie vivas iuj homoj, kiuj ne vestas sin. Gdzieś żyją jacyś ludzie, którzy nie ubierają się. Gdzieś żyją jacyś ludzie, którzy nie ubierają się. 4
Iu rakontis, ke ili manĝas vermojn. Ktoś opowiadał, że oni jedzą robaki. Ktoś opowiadał, że oni jedzą robaki. 4
Iel ili vivas. Jakoś oni żyją. Jakoś oni żyją. 4
Io stranga okazas en la malnova domo. Coś dziwnego dzieje się w starym domu. Coś osobliwego ma miejsce w starym domu. 1
Iu krias je meznokto. Ktoś krzyczy o północy. Ktoś krzyczy o północy. 4
Ial mi ne kredas tion. Z jakiejś przyczyny nie wierzę w to. Z jakiegoś powodu temu nie wierzę. 0
Ne ridu pri ies malfeliĉo! Nie śmiej się z powodu czyjegoś nieszczęścia! Nie śmiej się z czyjegoś nieszczęścia! 0
Li aĉetis iom da tero. On kupił ileś ziemi. On kupił trochę ziemi. 4
Bona edzo ne amas lian edzinon. Dobry mąż nie kocha jego żony. Dobry mąż nie kocha jego żony. 4
Bona edzo amas sian edzinon. Dobry mąż kocha swoją żonę. Dobry mąż kocha swoją żonę. 4
En arbaro estas bestaro. W lesie są zwierzęta. W lesie jest fauna. 2
Sur la mondo estas homaro. Na świecie jest ludzkość. Na świecie jest ludzkość. 4
Belaj hararo kaj dentaro beligas la homon. Ładne włosy i zęby upiększają człowieka. Piękne włosy i uzębienie upiększają człowieka. 2
Partiano apartenas al partio. Członek partii należy do partii. Poplecznik należy do stronnictwa. 2
Urbano apartenas al urbo. Mieszczanin należy do miasta. Mieszczanin należy do miasta. 4
Vilaĝanoj vivas en vilaĝo. Wieśniacy żyją we wsi. Włościanie żyją we wsi. 3
Urbanoj vivas en urbo. Mieszczanie żyją w mieście. Mieszczanie żyją w mieście. 4
En urbo estas domaro. W mieście jest dużo domów. W mieście jest kolonia. 1
En vilaĝo estas kamparo. Na wsi jest dużo pól. We wsi jest wieś. 1
En urbo estas domegoj. W mieście są domiska. W mieście są gmachy. 2
En vilaĝo estas dometoj. We wsi są domki. We wsi są domki. 4
Kamparanoj havas hundegojn. Rolnicy mają psiska. Chłopi mają olbrzymie psy. 1
Sinjorinoj havas hundetojn. Panie mają pieski. Panie mają pieski. 4
Montaranoj estas kuraĝaj. Górale są odważni. Górale są odważni. 4
Neniel mi povas imagi vivon sur alia planedo. W żaden sposób nie mogę sobie wyobrazić życia na innej planecie. W żaden sposób nie mogę wyobrażać sobie życie na innej planecie. 0
En montaro estas bestaro kaj birdaro. W górach są zwierzęta i ptactwo. W górach są fauna i awifauna. 2
Kien veturas la vagonaro? Dokąd jedzie ten pociąg? Dokąd jedzie pociąg? 2
La nombro de senatanoj estas malpli granda ol la nombro de deputitoj. Liczba senatorów jest mniejsza niż liczba posłów. Liczba senatorów jest mniej duża aniżeli liczba posłów. 1
Ŝi havas libregon kaj vortareton. Ona ma księgę i słowniczek. Ona ma olbrzymią książkę i słowniczek. 2
Kursanoj bone lernas. Kursanci dobrze się uczą. Kursanci dobrze się uczą. 4
Usonanoj ofte vojaĝas. Amerykanie często podróżują. Amerykanie często podróżują. 4
Se vi estus riĉa, kion vi farus? Jeśli byłbyś bogaty, co byś robił? - demando devas komenci per 'ĉu' aŭ k-tablovorto
Jeśli byłbyś bogaty, co zrobiłbyś?
2
Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton. Pojechałbym do Afryki i kupiłbym słonia. Podróżowałbym do Afryki i kupiłbym słonia. 3
Kion vi manĝus kaj trinkus, se vi estus riĉa? Co byś jadł i pił, gdybyś był bogaty? Co jadłbyś i piłbyś, jeśli byłbyś bogaty? 0
Mi manĝus kaviaron kaj drinkus ĉampanon. Jadłbym kawior i piłbym szampana. Jadłbym kawior i piłbym szampan. 4
Skribota letero estas en la kapo. List, który ma być pisany jest w głowie. W przyszłości pisany list jest w głowie. 0
Skribata letero estas antaŭ mi. Pisany list jest przede mną. Pisany list jest przede mną. 4
Skribita letero estas en poŝtkesto. Napisany list jest w skrzynce pocztowej. Napisany list jest w skrytce pocztowej. 1
Li estas skribonto. On jest tym, który zamierza pisać. On jest w przyszłości piszącym. 0
Li estas skribanto. On jest tym, który pisze. On jest piszącym. 0
Li estas skribinto. On jest tym, który pisał. On jest wcześniej piszącym. 0
Aĉetonto iras kun mono al vendejo. Zamierzający kupować idzie do sklepu z pieniędzmi. W przyszłości kupujący idzie z pieniędzmi do sklepu. 1
Aĉetanto donas monon kaj ricevas varon. Kupujący daje pieniądze i dostaje towar. Kupiec daje pieniądze i otrzymuje towar. 3
Aĉetinto eliras el vendejo sen mono. Ten, który kupił wychodzi ze sklepu bez pieniędzy. Kupiec wychodzi ze sklepu bez pieniędzy. 0
Trinkota kafo estas en la taso. Kawa, która ma być pita jest w filiżance. W przyszłości pita kawa jest w filiżance. 0
Trinkata kafo estas en buŝo. Pita kawa jest w ustach. Pita kawa jest w ustach. 4
Trinkita kafo estas en stomako. Wypita kawa jest w żołądku. Wypita kawa jest w żołądku. 4
Kiam la homo maljuniĝas, liaj haroj griziĝas. Kiedy człowiek starzeje się (staje się stary), jego włosy siwieją (stają się siwe). Kiedy człowiek starzeje się, jego włosy szarzeją. 0
Oni ne povas juniĝi kontraŭ naturo. Nie można stać się młodym wbrew naturze, Nie można stać się młode przeciw przyrodzie. 0
Ĉiu homo naskiĝas. Każdy człowiek rodzi się. Każdy człowiek się rodzi. 1
Tagiĝo. Vesperiĝo. Świt. Zmierzch. Świt. {Vesperiĝo}. 4
Kokido estas infano de koko. Kurczak jest dzieckiem kury. Kurczak jest dzieckiem kury. 4
Ĉio, kion mi vidas, estas videbla. Wszystko, co widzę, jest możliwe do zobaczenia (widoczne). Wszystko, co widzę, jest widoczne. 0
Tiu ĉi plado estas manĝebla. To danie jest możliwe do zjedzenia (nadaje się do jedzenia). Ta potrawa jest jadalna. 0
Akvo en rivero ne estas trinkebla. Woda w rzece nie jest możliwa do picia (nie nadaje się do picia) Woda w rzece nie jest pitna. 0
La homa korpo estas videbla. Ludzkie ciało jest widoczne. Człowiecze ciało jest widoczne. 4
La homaj internaj organoj estas nevideblaj. Ludzkie wewnętrzne narządy są niewidzialne (niemożliwe do zobaczenia). Człowiecze wewnętrzne narządy są niewidoczne. 0
Per pulmoj oni spiras. Za pomocą płuc oddycha się. Płucami się oddycha. 0
Oni vidas per okuloj. Widzi się za pomocą oczu (oczami). Patrzy się oczami. 0
Oni aŭdas per oreloj. Słyszy się za pomocą uszu (uszami). Słyszy się uszami. 0
Oni iras per piedoj. Idzie się za pomocą nóg. Idzie się stopami. 0
Oni parolas per buŝo. Mówi się za pomocą ust (ustami). Mówi się przez usta. 0
La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo. Człowiek, który nie słyszy jest głuchy. Człowiek, który nie słyszy, jest głuchym. 4
La homo, kiu ne parolas, estas mutulo. Człowiek, który nie mówi, jest niemową. Człowiek, który nie mówi, jest niemową. 4
Maljunuloj ne komprenas junulojn. Starcy nie rozumieją młodzieńców. Starcy nie rozumieją młodzieńców. 4
Regurbo de Pollando estas Varsovio. Stolicą Polski jest Warszawa. !! nekonataj vortoj
{Regurbo} Polski jest Warszawą.
3
Li estas mondcivitano. On jest obywatelem świata. On jest kosmopolitą. 1
Jarkvarono estas tri monatoj. Kvartał, to są trzy miesiące. !! nekonataj vortoj - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Kwartał jest trzema miesiącami.
0
Kuracistoj, flegistinoj kaj sanitaristoj laboras en malsanulejo. Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze pracują w szpitalu. Lekarze, pielęgniarki i sanitariusze pracują w szpitalu. 4
Kion oni povas fari per komputilo? Co można robić za pomocą komputera? Co można zrobić przy pomocy komputera? 1
Kion oni povas aĉeti en antikvaĵejo? Co można kupić w antykwariacie? !! nekonataj vortoj
Co można kupić w {antikvaĵejo}?
2
Kion oni povas aĉeti en ĉifonejo? Co można kupić w szmaciarni? !! nekonataj vortoj
Co można kupić w {ĉifonejo}?
2
En mia monujo estas monbiletoj kaj moneroj. W mojej portmonetce są banknoty i monety. W mojej portmonetce są banknoty i bilony. 4
Neniu povas nombri sablerojn. Nikt nie może policzyć ziaren piasku. Nikt nie może ponumerować ziarnka piasku. 0
Akvero estas guto. Cząstką wody jest kropla. Kropla wody jest kroplą. 2
Kiuj sportaj disciplinoj estas vidindaj? Które dyscypliny sportowe sa godne oglądania? Które sportowe dyscypliny są pokaźne? 0
La hodiaŭa gazeto estas leginda. Dzisiejsza gazeta jest warta przeczytania. Dzisiejsza gazeta jest godna przeczytania. 4
Tio, kion vi rakontas, estas ridinda. To, co ty opowiadasz, jest godne śmiechu. To, o czym opowiadasz, jest śmieszne. 0
Juĝistaro kaj administaro gardas la leĝojn. Sądownictwo i administracja strzegą praw. !! nekonataj vortoj
Sądownictwo i {administaro} strzegą prawa.
2
Aŭtune la tagoj mallongiĝas, la noktoj longiĝas. Jesienią dni stają się krótkie, noce stają się długie. Jesiennie dni skracają się, noce przedłużają sie. 0
La aero malvarmiĝas. Powietrze staje się zimne. Powietrze przemarza. 0
Mi purigas ŝuojn. Ja czyszczę buty. Sprzątam buty. 3
Ŝi beligas sin per kosmetikaĵoj. Ona upiększa się za pomocą kosmetyków. Ona upiększa siebie kosmetykami. 0
Lampoj lumigas la loĝejon. Lampy oświetlają mieszkanie. Lampy oświetlają pomieszczenie. 4
Dolĉaĵoj dikigas infanojn. Słodycze tuczą dzieci. Słodycze czynią grube dzieci. 2
Prujno blankigas arbojn. Szron bieli drzewa. Szron wybiela drzewa. 2
Tiu ĉi televida programo enuigas min. Ten program telewizyjny nudzi mnie. Ten program telewizyjny mnie zanudza. 3
Bonvolu pendigi vian mantelon! Zechciej powiesić twój płaszcz! Proszę powiesić twój płaszcz! 4
Ĉu via laboro lacigas vin? Czy twoja praca męczy cię? Czy twoja praca cię męczy? 3
Li ĉiam plorigas ŝin. On zawsze skłania ją do płaczu. On zawsze ją {plorigas}. 0
Ili venigas librojn el Nederlando. Oni sprowadzają książki z Holandii. Oni sprowadzają książki z Holandii. 4
Li funkciigis la maŝinon. On uruchomił maszynę. On uruchamiał maszynę. 2
Ĉu vi povas rapidigi vian laboron? Czy możesz przyspieszyć twoją pracę? Czy możesz przynaglać twoją pracę? 4
Li havas pli ol 100 librojn. On ma ponad 100 książek. On ma więcej aniżeli 100 książek. 2
Iu ajn povus tion fari. Ktokolwiek mógby to zrobić. Ktokolwiek mógłby to zrobić. 2
Iu ajn homo povus tion fari. Którykolwiek człowiek mógby to zrobić. Którykolwiek człowiek mógłby to zrobić. 2
Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratojn kaj ambaŭ domojn. Ja mam obydwie siostry, obydwuch braci i obydwa domy. Mam obydwie siostry, obydwóch braci i obydwa domy. 1
Mi havas la saman fratinon, la saman fraton kaj la saman domon. Ja mam tą samą siostrę, tego samego brata i ten sam dom. Mam taką samą siostrę, takiego samego brata i taki samy dom. 0
La kialoj estas ĉiam la samaj. Przyczyny są zawsze takie same. Motywy są zawsze takie same. 1
Li parolis pri lando serĉanta komunan eksteran politikon. On mówił o kraju szykającym wspólną zewnętrzną politykę. On mówił o kraju szukającym wspólnej zewnętrznej polityki. 1
Li ne volis atendi ŝin. On nie chciał czekać na nią. On nie chciał na nią czekać. 3
Atendante la someron li legis librojn. Czekając na lato on czytał książki. Czekając na lato on czytał książki. 4
Li devas ne pagi. On nie może płacić. On nie może zapłacić. 4
Kredo je sukceso helpas ne ĉiam. Wiara w sukces nie zawsze pomaga. Wiara w sukces pomaga nie zawsze. 3
La libro aperis la sepan de septembro. Książka ukazała się siódmego września. Książka pojawiała się siódmego września. 1
Bonvolu ne fumi! Proszę nie palić! Proszę nie palić! 4
Lernu bone! Ucz się dobrze! Ucz się dobrze! 4
Ne parolu laŭte! Nie mów głośno! Nie mów głośno! 4
La domo aspektas bone. Ten dom dobrze wygląda. Dom wygląda dobrze. 2
La domo de la patro estas granda. Dom ojca jest wielki. Dom ojca jest duży. 4
Veturilo de la patro estas rapida. Samochód ojca jest szybki. Samochód ojca jest szybki. 4
La homo, kiu apartenas al io, estas ano. Człowiek, który należy do czegoś, jest członkiem tego. Człowiek, który należy do czegoś, jest członkiem. 2
Mi neniam faris tion. Nigdy nie zrobiłem tego. Nigdy tego nie zrobiłem. 3
Li rajtas atendi ŝin tie. On ma prawo tam na nią czekać. On ma prawo czekać na nią tam. 0
Li rajtas ŝin tie atendi. On ma prawo tam na nią czekać. On ma prawo na nią tam czekać. 4
Li ne rajtas vidi ŝin. On nie ma prawa jej widzieć. On nie ma prawo ją widzieć. 0
Li ne havas veturilon. On nie ma samochódu. On nie ma samochodu. 2
Li ne vidis ŝin. On jej nie widział. On jej nie widział. 4
Li ne havis la maljunan veturilon. On nie miał starego samochódu. On nie miał starego samochodu. 2
Li ne vidis ŝin du jarojn. On dwa lata nie widział jej. On nie widział jej dwa lata. 3
Li ne povis paroli tiun lingvon. On nie mógł mówić tym językiem. On nie mógł mówić tym językiem. 4
Mi ne ŝatas programi tiun programon. Nie lubię programować ten program. Nie lubię programować ten program. 4
Ŝi ne estas bela. Ona nie jest piękna. Ona nie jest piękna. 4
Mi ne scias, de kie vi venas. Nie wiem, skąd przychodzisz. Nie wiem, skąd przychodzisz. 4
Estas homoj, kiuj tion povas. Są ludzie, którzy to mógą. Są ludzie, którzy to mogą. 2
Li devas ne lerni. On nie może się uczyć. On nie może się uczyć. 4
Mi ofte ludis, kiam mi estis infano. Często bawiłem się, kiedy byłem dzieckiem. Często grałem, kiedy byłem dzieckiem. 1
Kiam mi estis infano, mi ludis ofte. Kiedy byłem dzieckiem, bawiłem się często. Kiedy byłem dzieckiem, grałem często. 1
Dum li estis en tiu lando, li lernis la lingvon tre bone. Gdy on był w tym kraju, on bardzo dobrze uczył się języka. Gdy on był w tym kraju, on uczył się języka bardzo dobrze. 1
Ili ofte parolis dum la renkontiĝo. Oni często mówili w czasie zlotu. Oni często mówili w czasie zlotu. 4
Li lernis la lingvon, antaŭ ol li vojaĝis al tiu lando. On uczył się języka, przed tym jak on podróżował do tego kraju. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
On uczył się języka, przed tym jak on podróżował do tego kraju.
4
Li lernis la lingvon, post kiam li aĉetis la lernolibron. On uczył się języka, po tym jak on kupił podręcznik. On uczył się języka, po tym jak on kupił podręcznik. 4
Neniu ĝis nun scias tion. Nikt aż do teraz nie wie tego. Nikt dotąd tego nie wie. 0
Li lernis, ĝis li bone regis la lingvon. On uczył się, aż do czasu kiedy on dobrze władał język. On uczył się, do kiedy on dobrze władał językiem. 0
Li lernos plu. On będzie uczyć się dalej. On będzie uczyć się dalej. 4
Mi lin ne plu vidis. Jego więcej nie widziałem. Jego więcej nie widziałem. 4
La programo iĝas pli kaj pli komforta. Program staje się coraz wygodniejszy. Program staje się coraz wygodniejszy. 4
Mi komencis krei la verkon. Zaczynałem stwarzać dzieło. Zacząłem stwarzać utwór. 3
Ŝi estis unu el plej sukcesaj verkistoj. Ona była jedną z autorek z największym sukcesem. Ona była jednym z najbardziej udanych pisarzy. 0
Kelkaj el ili suferis malsaton. Kilku z nich cierpiało z głodu. Kilku z nich cierpiało głód. 2
Unu triono de homoj estas malsata. Jedna trzecia ludzi jest głodna. Jedna trzecia ludzi jest wygłodniała. 4
Mi vidis la infanon plori. Widziałem dziecko, jak płakało. Widziałem dziecko, kiedy on płakał. 2
Mi vidis infanon plori. Widziałem, jak dziecko płakało. Widziałem dziecko, kiedy on płakał. 2
Li petis ŝin veni. On poprosił ją, aby przyszła. On prosił ją, aby ona przyszła. 4
Li promesis al ŝi veni. On obiecał jej, że przyjdzie. On obiecał jej, że on przyjdzie. 4
Li rezignis veni. On zrezygnował z przyjścia. On zrezygnował, że on przyjdzie. 1
Li ĝojis vidi ŝin. On cieszył się, że ją widział. On cieszył się, że on ją widział. 1
Li sciis lerni. On wiedział jak się trzeba uczyć. On wiedział się uczyć. 0
Li evitis paroli pri tio. On unikał mówienia o tym. On unikał, że on mówił o tym. 4
Li parolis la polan lingvon. On mówił po polsku. On mówił po polsku. 4
Li estas la parolanto de pola lingvo. On jest mówiącym po polsku. On jest mówcą polskiego języka. 1
Estas la kvara (horo). Jest czwarta (godzina). Jest czwartą (godzina). 2
Je kioma horo? O której godzinie? O której godzinie? 4
Mi venos je la kvara. Przyjdę o czwartej. Przyjdę o czwartej. 4
Estas la tria kaj dek minutoj. Jest trzecia dziesięć. Jest trzecia i dziesięć minut. 4
Estas la dek kvina kaj dudek. Jest piętnasta dwadzieścia. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Jest piętnastą i dwadzieścia.
2
Estas kvin minutoj post la sesa. Jest pięć minut po szóstej. Są pięć minut po szóstej. 4
Mi venos post la oka. Przyjdę po ósmej. Przyjdę po ósmej. 4
Mi venos antaŭ la unua. Przyjdę przed pierwszą. Przyjdę przed pierwszą. 4
Estas dek kvin antaŭ la dua. Jest za piętnaście druga. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Jest piętnaście przed drugą.
1
Ŝi venos je la sepa kaj duono. Ona przyjdzie o wpół do ósmej. Ona przyjdzie o siódmej i połowie. 0
Estas duono antaŭ la naŭa. Jest wpół do dziewiątej. Jest połowa przed dziewiątą. 0
La komenco estas je la deka kaj kvarono. Początek jest o dziesiątej piętnaście. Początek jest kwadrans po dziesiątej. Początek jest o dziesiątej i jednej czwartej. 2
Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Zaczniemy za kwadrans czwarta. Zaczniemy kwadrans przed czwartą. Zaczniemy kwadrans przed czwartą. 1
Komencu ĉirkaŭ la deka! Zacznij koło dziesiątej! Zacznij wokół dziesiątej! 4
La diskuto estos morgaŭ matene. Dyskusja będzie jutro rano. Dyskusja będzie jutro rano. 4
Ni havas la renkonton antaŭtagmeze. Spotkanie mamy przed południem. Mamy spotkanie przed południem. 4
Mi finos tagmeze. Skończę w południe. - la verbo 'fini' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
Zakończę w południe.
1
Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Zjemy obiad o piątej po południu. Będziemy jeść nasz obiad o piątej po południu. 1
La konferenco okazos vespere. Konferencja odbędzie się wieczorem. Narada odbędzie się wieczorem. 1
Nokte ni dormos. W nocy będziemy spali. Nocą będziemy spać. 1
Lundo estas la unua tago de la semajno. Poniedziałek to pierwszy dzień tygodnia. Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. 1
Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, dimanĉo estas la lasta. Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia, niedziela jest ostatnim. Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia, niedziela jest ostatnią. 4
Julio estas la unua monato de la somero. Lipiec jest pierwszym miesiącem lata. Lipiec jest pierwszym miesiącem lata. 4
Mi venos la trian de junio. Przyjdę trzeciego czerwca. Będę przychodzić trzeciego czerwca. 4
Mi venos antaŭ la deka de majo. Przyjdę przed dziesiątym maja. Przyjdę przed dziesiątego maja. 2
Mi venos post la dudeka de aprilo. Przyjdę po dwudziestym kwietnia. Przyjdę po dwudziestego kwietnia. 2
Varsovio, la 22-an de marto 2009. Warszawa, 22 marca 2009. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Warszawa, 22 marca 2009.
4
Mi skribos la libron ĝis majo. Będę pisać książkę do maja. Będę pisać książkę do maja. 4
Ili venos dimanĉe, la sepan de oktobro. Przyjadą w niedzielę, siódmego października. Oni przyjdą w niedzielę, siódmego października. 1
Hodiaŭ estas la unua de majo. Dzisiaj jest pierwszy maja. Dziś jest pierwszego maja. 2
Hieraŭ estis mardo. Wczoraj był wtorek. Wczoraj był wtorek. 4
Mi legis la hieraŭan gazeton. Przeczytałem wczorajszą gazetę. Czytałem wczorajszą gazetę. 4
Morgaŭ estos ĵaŭdo. Jutro będzie czwartek. Jutro będzie czwartek. 4
Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Chętnie zobaczę jutrzejszy program. Chętnie będę patrzeć na jutrzejszy program. 2
Antaŭhieraŭ estis lundo. Przedwczoraj był poniedziałek. Przedwczoraj był poniedziałek. 4
Postmorgaŭ estos vendredo. Pojutrze będzie piątek. Pojutrze będzie piątek. 4
Sabate ni iras al kinejo. W sobotę idziemy do kina. W sobotę idziemy do kina. 4
Ni laboris la tutan noktotagon. Pracowaliśmy całą dobę. Pracowaliśmy całą dobę. 4
Ni laboros dum tri semajnoj. Będziemy pracowali przez (w czasie) trzy tygodnie. Będziemy pracować w czasie trzech tygodni. 0
Mi venos en la venonta semajno. Przyjdę w przyszłym tygodniu. Przyjdę w przyszłym tygodniu. 4
Mi venos post tri semajnoj. Przyjdę za trzy tygodnie. Przyjdę za trzy tygodnie. 4
Mi venis en la pasinta monato. Przyszedłem w ubiegłym miesiącu. Przyszedłem w ubiegłym miesiącu. 4
Mi venos post du monatoj. Przyjedę za dwa miesiące. Przyjdę za dwa miesiące. 3
Mi venis unu tagon antaŭe. Przyszedłem dzień wcześniej. Przychodziłem jeden dzień przedtem. 2
Mi venis unu momenton poste. Przyszedłem chwilę później. Przyszedłem jeden moment potem. 3
Mi venos ĉi-semajne. Przyjdę w tym tygodniu. Przyjdę w tym tygodniu. 4
Mi venos ĉi-monate. Przyjdę w tym miesiącu. Przyjdę w tym miesiącu. 4
Mi venos ĉi-jare. Przyjdę w tym roku. Przyjdę w tym roku. 4
Ili revenos baldaŭ. Oni wkrótce wrócą. Oni wrócą wkrótce. 3
Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. Wkrótce spłacę mój dług. Zapłacę dług wkrótce. 1
Mia laboro estos baldaŭ finita. Moja praca będzie wkrótce ukończona. Moja praca zostaje wkrótce skończona. 2
Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Jesteś jeszcze małym dzieckiem. Jesteś jeszcze małym dzieckiem. 4
Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Czy pamiętasz jeszcze swoich licealnych kolegów? Czy pamiętasz jeszcze twoich kolegów licealnych? 2
Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. Jeszcze przed dwudziestu laty Internet nie funkcjonował. Jeszcze przed dwudziestoma latami Internet nie funkcjonował. 2
La teo estas jam tute malvarma. Herbata jest już całkiem zimna. Herbata jest już całkiem zimna. 4
Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Czy znalazłeś już swój zegarek? Czy już znalazłeś twój zegar? 1
Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. Pracuję w mojej firmie już pięć lat. Pracuję w mojej firmie już pięć lat. 4
Mi ĵus finis mian laboron. Właŝnie skończyłem moją pracę. Właśnie zakończyłem moją pracę. 3
Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo. On dopiero co świętował pięćdziesiątą rocznicę urodzin. On właśnie świętował pięćdziesiątą rocznicę swojego urodzenia. 0
Mi iras nun al mia onklo. Idę teraz do mojego wujka. Idę teraz do mojego wujka. 4
Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Teraz komputery są bardzo częste w biurach. Teraz komputery są bardzo częste w biurach. 4
De nun mi estas magistro. Od teraz jestem magistrem. Odtąd jestem magistrem. 2
Li ne ĉesigis sian laboron, sed plu faris siajn taskojn. On nie zaprzestał swojej pracy, lecz dalej wykonywał swoje zadania. On nie wstrzymał swojej pracy, lecz dalej wykonywał swoje zadania. 2
Legu plu la libron! Czytaj dalej książkę. Czytaj dalej książkę! 4
Venu tuj al ni! Przyjdź zaraz do nas. Przyjdź zaraz do nas! 4
Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio. Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji. Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji. 4
Anna ne tuj komprenis, kion mi diris. Anna nie od razu zrozumiała, co powiedziałem. Anna nie zaraz rozumiała, co powiedziałem. 1
Vi devus tuj iri al via onklino. Powinieneś natychmiast pójść do swojej ciotki. Musiałbyś zaraz pójść do twojej cioci. 1
Nombro de tradukoj: 573 averaĝa kvalito: 2.57
kvalito 4: 238
kvalito 3: 72
kvalito 2: 122
kvalito 1: 60
kvalito 0: 81
bone kompreneblaj frazoj 54.10%