XML Fonto dosiero

Tradukekzemploj al sveda lingvo

origino homa traduko komputila traduko kvalito
Mia kato kuras tre rapide. Mitt katt springer mycket snabbt. Min katt springer mycket snabbt. 4
Mia kato kuros tre rapide. Min katt kommer att springa mycket fort. Min katt kommer att springa mycket snabbt. 4
Mia kato kuris tre rapide. Min katt sprang mycket fort. Min katt sprang mycket snabbt. 4
Miaj katoj kuras tre rapide. Mina katter springer mycket fort. Mina katter springer mycket snabbt. 4
Mia infano ne kuras malrapide. Mitt barn springer inte långsamt. Mitt barn springer inte långsamt. 4
La libro estas longa. Boken är lång. Boken är lång. 4
Mi donas la katon al mia patro. Jag ger katten till min far. Jag ger till min fader katten. 4
Niaj fraŭlinoj estas belaj. Våra unga damer (fröknar) är vackra. Våra fröknar är vackra. 4
Mi donas al vi la libron. Jag ger boken till dig. Jag ger dig boken. 4
Mi veturas al domo kun ŝi. Jag reser till huset (tillsammans) med henne. Jag reser till ett hus med henne. 4
Mia frato, kiu lernas bone, scias multe. Min bror, som lär (sig) bra, vet mycket . Min bror, som lär bra, vet mycket. 4
Tian ludon, kian vi ludas, mi malŝatas. Jag likar the other way around sådan lek, hurudan du leker,. 4
Ŝi ne estas tia, kia devas esti reĝino. Den, hurudan är tvungen vara en drottning är inte hon. 4
Mia fratino, kiu lernas bone, scias multe. Min syster, som lär (sig) bra, vet mycket. Min syster, som lär bra, vet mycket. 4
La libro, pri kiu mi parolos, estas tre interesa. Boken,om vilken jag kommer att tala om, är mycket intressant. Boken, om vilken jag kommer att tala, är mycket intressant. 4
Mia frato, kun kiu mi estis en domo, manĝas bone. Min bror, vilken jag var tillsammans med i huset, äter bra. Min bror, med vilken jag varit i ett hus, äter bra. 4
Mi havas libron. Jag har en bok. Jag har en bok. 4
Mi estas la dua frato. Jag är den andra brodern. Jag är den andra brodern. 4
La kvina libro malaperis. Den femte boken försvann. Den femte boken försvann. 4
Duopa libro malaperis. En parbok försvann. En två bok försvann. 4
Unue vi legas la libron. Först läser du boken. Först läser du boken. 4
Mi havas unu libron. Jag har en bok. Jag har en bok. 4
Mi ne havas unu libron. Jag har inte en bok. Jag har inte en bok. 4
Mi havas du librojn. Jag har två böcker. Jag har två böcker. 4
Mi havas kvin librojn. Jag har fem böcker. Jag har fem böcker. 4
Mi havas kvin dikajn librojn. Jag har fem tjocka böcker. Jag har fem tjocka böcker. 4
Mi havas multajn librojn. Jag har många böcker. Jag har många böcker. 4
Mi havas multajn dikajn librojn. Jag har många tjocka böcker. Jag har många tjocka böcker. 4
Mi havas kelkajn dikajn librojn. Jag har några tjocka böcker. Jag har några tjocka böcker. 4
Dek dikaj homoj manĝis. Tio tjocka människor åt. Tio tjocka människor ätit. 4
Dek dikaj libroj estas pezaj. Tio tjocka böcker är tunga. Tio tjocka böcker är tunga. 4
Li parolis pri dek pezaj libroj. Han talade om tio tunga böcker. Han talade om tio tunga böcker. 4
Mi venas al domo. Jag kom till ett hus. Jag kommer till ett hus. 4
Mi estas en domo. Jag är i ett hus. Jag är i ett hus. 4
Mi parolas pri domo. Jag talar om ett hus. Jag talar om ett hus. 4
Mi venis de domo. Jag kom från ett hus. Jag kom från ett hus. 4
Tio estas la libro de mia frato. Detta är min brors bok. Det är min brors bok . 4
Tio estas la libro de ŝi. Detta är hennes bok. Det är hennes bok . 4
Pordo estas tre bela. En dörr är mycket vacker. En dörr är mycket vacker. 4
Li estas juna homo. Han är en ung människa. Han är en ung människa. 4
Homoj legas librojn. Människor läser böcker. Människor läser böcker. 4
Hundoj loĝas kun homoj. Hundar bor tillsammans med människor. Hundar bor med människor. 4
Oni legas librojn. Man läser böcker. Man läser böcker. 4
Oni legis librojn. Man läste böcker. Man läste böcker. 4
Oni legos librojn. Man kommer att läsa böcker. Man kommer att läsa böcker. 4
Oni povas legi librojn. Man kan läsa böcker. Man kan läsa böcker. 4
Oni povos legi librojn. Man kommer att kunna läsa böcker. Man kommer att kunna läsa böcker. 4
Oni povis legi librojn. Man har kunnat läsa böcker. Man kunde läsa böcker. 4
Oni devas legi librojn. Man måste läsa böcker. Man är tvungen läsa böcker. 4
Oni legu librojn. Man må läsa böcker. Man må läsa böcker. 4
Vi estas junaj homoj. Ni är unga människor. Ni är unga människor. 4
Vi estas junaj. Ni är unga. Ni är unga. 4
Vi ĉiuj respondas pro tio. Ni ansvarar alla för detta. Ni alla svarar på grund av det. 4
Ili legu librojn. De må läsa böcker. De må läsa böcker. 4
Ŝi devas fari tion. Hon måste göra detta. Hon är tvungen göra det. 4
Mi vivtenas min per mia laboro. Jag försörjer mig på mitt arbete. Jag försörjer mig medelst mitt arbete. 4
Libro estas skribita de fama aŭtoro. Boken är skriven av en berömd författare. En bok är skriven av en berömd författare. 4
Skribita programo ne funkcias. Ett skrivet program fungerar inte. Ett skrivet program fungerar inte. 4
Kio estas tio? Vad är detta? Det är vad? 4
Kiu kreis la internacian lingvon? Vem skapade det internationella språket? Vem skapade det internationella språket? 4
Mi kreis la programon. Jag skapade programmet. Jag skapade programmet. 4
Mi kreas la programon. Jag skapar programmet. Jag skapar programmet. 4
Mi kreos la programon. Jag kommer att skapa programmet. Jag kommer att skapa programmet. 4
Mi neniam legas gazetojn. Jag läser aldrig tidningar. Jag läser aldrig tidningar. 4
Mi konas neniun ruson. Jag känner ingen ryss. Jag känner ingen ryss. 4
Mi nenien veturas. Jag reser ingen stans. Jag reser ingenstans. 4
Konatajn nomojn mi memoras. Kända namn kommer jag ihåg. Jag minns kända namn. 4
Estonta estro ne estas fama. En blivande chef är inte berömd. En framtida chef är inte berömd. 4
Estinta estro ĉesis labori. En före detta chef slutade arbeta. En före detta chef upphörade arbeta. 4
Laboronta homo estas ĝoja. En människa som kommer att vara arbetande är lycklig. En som kommer att arbeta människa är glad. 4
Laboranta homo estas lerta. En arbetande människa är skicklig. En arbetande människa är skicklig. 4
Laborinta homo estas laca. En människa som har arbetat är trött. En som arbetat människa är trött. 4
Legante librojn vi lernas. Läsande böcker lär du dig. Läsande böcker lär du. 4
Leginte librojn vi scias multe. Havande läst böcker vet du mycket. Havande läst böcker vet du mycket. 4
Legonte fremdajn librojn vi devas unue lerni la lingvon. Kommande att läsa främmande böcker måste du först lära språket. Läsande främmande böcker är tvungen du lära först språket. 4
Legantoj de libroj scias multe. Personer som kommer att läsa böcker vet mycket. Läsare av böcker vet mycket. 4
Legintoj de libroj scias multe. Personer som läst böcker vet mycket. Den som läst av böcker vet mycket. 4
Legontoj de libroj estas saĝaj. Personer som kommer att läsa böcker är visa. Blivande läsare av böcker är kloka. 4
Venkintoj ne estos prijuĝataj. Personer som segrat komer inte att dömmas. Segrare kommer att vara inte dömda. 4
Venkitojn oni forgesas. Man glömmer besegrade personer. Man glömmer de besegrade. 4
Ĝi estas granda kiel domo. Den var stor som ett hus. Det är stort som ett hus. 4
Li kuras rapide kiel leopardo. Han springer snabbt som en leopard. Han springer snabbt som en leopard. 4
Li kiel instruisto estas tre bona. .Som lärare är han mycket bra. Han som en lärare är mycket bra. 4
Li estas kiel frato. Han är som en bror. Han är som en bror. 4
La urbo rolis kiel centro de la lando. Staden spelade rollen som landets centrum. Staden spelade roll som ett centrum av landet. 4
Neniu el la infanoj estas miaj. Inget av barnen är mina. - nombro de pronomo kaj substantivo ne similas
Ingen av barnen är mina.
4
La elefanto estas pli granda ol la kuniklo. Elefanten är större än kaninen. Elefanten är större än kaninen. 4
La tablo estas pli granda ol la seĝo. Bordet är större än stolen. Bordet är större än stolen. 4
La hundo de la knabo kuras. Pojkens hund springer. Pojkens hund springer. 4
Li pensas pri si. Han tänker på sig själv. Han tänker angående sig. 4
Oni pensas pri si mem. Man tänker på sig själv. Man tänker angående sig. 4
Mi volas manĝi. Jag vill äta. Jag vill äta. 4
Mi ne povis veni. Jag kan inte komma. Jag kunde inte komma. 4
Mi devos labori. Jag kommer att vara tvungen att arbeta. Jag kommer att vara tvungen arbeta. 4
Mi iras anstataŭ vi. Jag går istället dig. Jag går istället för du. 4
Mi iras antaŭ vi. Jg går framför dig. Jag går framför dig. 4
Mi sidas ĉe komputilo. Jag sitter vid datorn. Jag sitter vid en dator. 4
Ni havis multe da gastoj. Vi hade många gäster. Vi hade mycket av gäster. 4
Ni iris dum tri minutoj. Vi gick i tre minuter. Vi gick i tre minuter. 4
Li kredas je Dio. Han tror på gud. Han tror på en Gud. 4
Li atendas vin. Han väntar på dig. Han väntar på dig. 4
Mi eniras pro la pluvo. Jag går in på grund av regnet. Jag går in på grund av regnet. 4
Mi iras tra la domo. Jag går igenom huset. Jag går genom huset. 4
Li venis je la tria horo Han kom klockan tre. Han kom från tre klockan 4
Hundo saltas sur la tablo. Hunden hoppar på bordet. En hund hoppar på bordet. 4
Hundo saltas sur la tablon. Hunden hoppar på bordet. En hund hoppar upp på bordet. 4
Mi iras en la domo. Jag går inne i huset. Jag går i huset. 4
Mi iras en la domon. Jag går in i huset. Jag går in i huset. 4
Mi komprenas nenion. Jag förstår inte något. Jag förstår inget. 4
Mi vidis nek lin nek lian patron. Jag såg varken honom eller hans far. Jag såg varken honom eller hans fader. 4
Nek leciono nek prelego plaĉis al ŝi. Vare sig lektion eller föreläsning behagade henne. Varken lektion eller en föredrag behagade henne. 4
Mi ŝatas nek drinki nek fumi. Jag tycker inte om att vare sig dricka eller röka. Jag uppskattar varken dricka eller röka. 4
Ŝi estis skribonta. Hon skulle skriva. Hon skrevs. 4
La letero estas skribata de mi. Brevet är skrivet av mig. Brevet är skrivet av mig. 4
La letero estis skribata de ŝi. Brevet hade skrivits av henne. Brevet varit skrivet av henne. 4
La letero estis skribita de li. Brevet hade skrivits av honom. Brevet varit skrivet av honom. 4
Ŝia rakonto estas interesa. Hennes berättelse är intressant. Hennes berättelse är intressant. 4
Ŝi rakontas interese. Hon berättar på ett intressant sätt. Hon berättar intressant. 4
Tio estas bona. Detta är bra. Det är bra. 4
Estas bone. Det är bra. Det är bra. 4
La ĉambro estas varma. Rummet är varmt. Rumet är varmt. 4
En la ĉambro estas varme. I rummet är det varmt. Det är i rumet varmt. 4
La koloro de ŝiaj haroj estas bela. Färgen på hennes hår är vacker. Färgen av hennes hårstrån är vacker. 4
Ĉi tie estas tre bele. Här är mycket vackert. Det är här mycket vackert. 4
Somere estis tre varma vetero. På somrarna var det mycket varm. Det fanns på sommaren mycket varmt väder. 4
Lia amiko estas tute prava. Hans vän har aldeles rätt. Hans vän är helt rätt. 4
Ĉiuj homoj finfine maljuniĝas. Till slut åldras alla människor. Alla människorna åldras slutligen. 4
Hodiaŭ mi vekiĝis je la sepa horo. Idag vaknade jag klockan sju. I dag vaknade jag vid sju klockan. 4
La koncerto komenciĝis ĝustatempe. Konserten började i rätt tid. Konserten började vid rätt tidpunkt. 4
La pordo malfermiĝis mallaŭte. Dörren öppnade sig tyst. Dörren öppnade sig tyst. 4
Lia vizaĝo tre ruĝiĝis pro frosto. Hans ansikte blev mycket rött på grund av kylan. Hans ansikte mycket blev_rött på grund av frost. 4
Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj. Hit kommer att komma sångare, vilkas sånger är mycket populära. Dit kommer att komma sångaren, vems sångerna är mycket populära. 4
La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato. Flickan, vars hår är mycket vackert, kom till min bror. Flickan, vems hårstrån är mycket vackra, kom till min bror. 4
Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla. Det, om vilket han talade, föreföll otroligt. Det, om vad han talade, tycktes otrolig. 4
Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin. .Jag vet mycket väl vad som gör dig glad. Jag vet, vad glädjer dig mycket bra. 4
Mi faros ĉion, kion mi povos. Jag kommer att göra allt jag kommer att kunna. Jag kommer att göra allt, vad jag kommer att kunna. 4
Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos. Du berättade något för mig, som jag aldrig kommer att glömma. Du berättade mig något, vad jag kommer att glömma aldrig. 4
Mi vidis knabon, kiu manĝis torton. Jag såg en pojke, som åt tårta. Jag såg en pojke, som ätit en tårta. 4
Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo. Hon köpte den vackraste klänningen, som fanns i affären. Hon köpte den vackraste klänningen, som varit i affären. 4
La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa. Filmen, som vi tittade på igår, var mycket intressant. Filmen, som vi beskådade i går, varit mycket intressant. 4
Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis. Visa mig boken, som du köpte nyss. - ordono sen signo!
Visa mig boken, som du köpte nyss.
4
Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton. Jag såg pojkar, som åt tårta. Jag såg pojkar, som ätit en tårta. 4
Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis. Visa mig de böcker, vilka du köpte nyss. - ordono sen signo!
Visa mig böckerna, som du köpte nyss.
4
En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis. På den tiden, när jag hade ätit, tittade hon på TV. På den tiden, när jag ätit, hon tittade på tv. 4
Kiam mi venis al li, li dormis. När jag kom till honom, sov han. När jag kom för honom, han sov. 4
Mi volis resti tie, kie mi estis. Jag ville stanna där, varest jag var. Jag ville stanna där, var jag varit. 4
Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro. Intill denna plats, där han bor, finns en stor skog . Det finns bredvid den platsen, var han bor, stor skog. 4
En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj. På denna plats, dit jag kom, fanns mycket människor. På den platsen, vart jag kom, varit mycket av människor. 4
Li estis tia, kia mi volis, ke li estu. Han var sådan, som jag ville att han skall vara. - uzu akuzativon
Den, hurudan ville jag varit han att han må vara.
4
Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ. Idag är det inte en så vacker dag, som det var igår. I dag är inte sådan vacker dag, hurudan varit i går. 4
Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis. Han åt ett så välsmakande kött,som han hittils inte ätit. Han ätit sådan välsmakande kött, hurudan han ätit ännu aldrig förut. 4
Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas. Jag hörde sådana sånger, som jag vanligtvis aldrig hör. Jag lyssnade sådana sånger, hurudan jag lyssnar vanligen aldrig. 4
Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe. Det kommer aldrig att bli, som det varit förut. Det kommer att vara aldrig så, hur förut varit. 4
Li volis nin helpi tiel, kiel li povis. Han ville hjälpa oss på det sätt, som han kunde. Han ville hjälpa oss så, hur han kunde. 4
Mi helpas vin. Jag hjälper dig. Jag hjälper dig. 4
Mi volas helpi vin. Jag vill hjälpa dig. Jag vill hjälpa dig. 4
Mi helpas virinon. Jag hjälper en kvinna. Jag hjälper en kvinna. 4
Mi volas helpi virinon. Jag vill hjälpa en kvinna. Jag vill hjälpa en kvinna. 4
Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla. Ett av huvudskälen, varför människor lär sig Esperanto, är att det är lätt att lära . Det är ett av de huvudsakliga orsakerna, varför människor lär Esperanto, att det är enkelt möjligt att lärat. 4
Pluvis tri horojn. Det regnade i tre timmar. Det regnade tre timmar. 4
Mi estas 20 metrojn for de vi. Jag är 20 meter ifrån dig. Jag är 20 metr bort av du. 4
Mi iras en la ĉambro. Jag går inne i rummet. Jag går i rumet. 4
Mi iras en la ĉambron. Jag går in i rummet. Jag går in i rumet. 4
Mi volas, ke vi legu la libron. Jag vill, att du skall läsa boken. Jag vill att du må läsa boken. 4
Ili volas, ke vi laboru. Jag vill att du skall arbeta. De vill att du må arbeta. 4
Mi multe legos, por ke poste mi povu bone prelegi. Jag kommer att läsa mycket, för att jag sedan skall kunna föreläsa bra. Jag kommer att läsa mycket, att jag må kunna sedan föreläsa bra. 4
Skribu la leteron tuj, por ke ni sendu ĝin ĝustatempe. Skriv brevet genast, så att vi kan skicka det i rätt tid. Skriva brevet genast, att vi må sända det vid rätt tidpunkt. 4
Li venis por vidi vin. Han kom för att se dig. Han kom för se dig. 4
Li programis sen vidi la finon de laboro. Han programmerade utan att se slutet på arbetet. Han programmerade utan se sluten av ett arbete. 4
Ili diskutis pri bezono lerni la lingvon. De diskuterade om behovet att lära språket. De diskuterade angående ett behov att lära språket. 4
Ŝiaj gepatroj petis, ke li morgaŭ vizitu ilin. Hennes föräldrar bad, att han skulle besöka dem i morgon . Hennes föräldrar bade om att han må besöka dem i morgon. 4
Bonvolu sidi ĉi tie! Var snäll och sitt här! Var vänlig sitta här! 4
Bonvolu veni morgaŭ Var snäll och kom i morgon. Var vänlig komma i morgon 4
Bonvolu esti ĝentila! Var snäll att vara artig. Var vänlig vara artigt! 4
Dudek dividite per kvar egalas kvin. tjugo dividerat med fyra är fem. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - subjekto por verbo ne trovita
Det är tjugo delande medelst fyra jämlikt fem.
4
Pri tio mi ne volas disputi. Om detta vill jag inte diskutera. Om det vill inte jag tvista. 4
Pli bone ne disputi kun li pri tio. Det är bäst att inte diskutera med honom om detta. - neinfinitiva verbo ne trovita
Bättre tvista inte med honom om det.
4
Oni vivas ne kun mono, sed kun persono. Man lever inte med pengar, men med en person. 4
Per mono ne ĉion eblas aĉeti. Man lever inte tillsammans med pengar, utan tillsammans med en person. Det är medelst pengar inte allt möjligt köpa. 4
Ŝi kun sia edzo veturis per trajno. Hon reste med tåg tillsammans med sin make. Hon med sin make reste medelst ett tåg. 4
Li parolis kun sia amikino pri Esperanto per telefono. Han talade med sin vänninna på telefon om Esperanto. Han talade med sin väninna angående Esperanto medelst en telefon. 4
Kara amikino! Kära vänninna! En kär väninna! 4
Tulipo kaj rozo estas belaj floroj. En tulpan och en ros är vackra blommor. En tulpan och en ros är vackra blommor. 4
Mi lernu Esperanton. Jag skall lära mig Esperanto. Jag må lära Esperanto. 4
Vi lernu esperanton. Du skall lära dig Esperanto! - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Du må lära Esperanto.
4
Lernu esperanton. Lär Esperanto! - propraj nomoj devas esti grandskribitaj - ordono sen signo!
Lära Esperanto.
4
Ni lernu esperanton. Vi skall lära oss Esperanto! - propraj nomoj devas esti grandskribitaj
Vi må lära Esperanto.
4
Kiu vi estas? Vem är du. Vem är du? 4
Mi estas Eriko Jag är Erik. Jag är Eriko 4
Ĉu vi estas instruisto? Är du en lärare? Är du en lärare? 4
Ne, mi ne estas instruisto. Nej, jag är inte en lärare. Nej, jag är inte en lärare. 4
Kio vi estas? Vadd är du. Vad är du? 4
Mi estas oficisto. Jag är tjänsteman. Jag är en tjänsteman. 4
Ĉu Eriko estas viro? Ar Erik en man. Är Eriko en man? 4
Jes, Eriko estas viro. Ja, Erik är en man. Ja, Eriko är en man. 4
Kiu estas virino? Vem är en kvinna. Vem är en kvinna? 4
Eriko estas la homo kaj Kristino estas la homo. Erik är människan och Kirstina är människan. Eriko är människan och {Kristino} är människan. 4
Ili estas la homoj. De är människorna. De är människorna. 4
Ni ankaŭ estas la homoj. Vi är också människorna. Vi är även människorna. 4
Kia virino ŝi estas? Hurudan kvinna är hon. Hurudan kvinnan är hon? 4
Ŝi estas bela kaj inteligenta virino. Hon är en vacker och intelligent kvinna. Hon är en vacker och intelligent kvinna. 4
Kie ni estas? Var är vi. Var är vi? 4
Legoĉambro estas ĉambro de lego. Ett läserum är ett läsningens rum. !! nekonataj vortoj
Ett rum av ett läsning är ett rum av en läsning.
4
Mondomapo estas mapo de mondo. En världskarata är en världens karta. !! nekonataj vortoj
En karta av en värld är en karta av en värld.
4
Mondolingvo estas lingvo de mondo. Ett världsspråk är ett världens språk. En världsspråk är ett språk av en värld. 4
Kio ĝi estas? Vad är det. Vad är det? 4
Ĝi estas ĉapo. Det är en mössa. Det är en mössa. 4
Kion mi havas? Vad har jag. Vad har jag? 4
Vi havas la ĉapon Du har mössan. Du har mössan 4
Kie estas la ĉapo? Var är mössan. Var är mössan? 4
Kien mi metas la ĉapon? Var lägger jag mössan. Vart ställar jag mössan? 4
Vi metas la ĉapon sur la kapon. (direkto) Du placerar mössan på huvudet. Du ställar mössan upp på huvuden. (en riktning) 4
Kie kaj kion mi faras? Var och vad gör jag. - atendas komon en komenco de subfrazo
Var och jag gör vad?
4
En la ĉambro, vi metas la ĉapon sur la kapon. I rummet, du placerar mössan upp på huvudet. I rumet, du ställar mössan upp på huvuden. 4
La unua sinjorino estas juna, la dua sinjorino estas maljuna. Den första damen är ung, den andra damen är gammal. Den första {sinjorino} är ung, den andra {sinjorino} är gammal. 4
Kiun virinon vi vidas? Vilken kvinna ser du. Vilken kvinnan ser du? 4
Kiuj homoj estas en la ĉambro? Vilka människor är i rummet. Vilka människorna är i rumet? 4
En la ĉambro estas viroj kaj virinoj. I rummet är män och kvinnor. Det finns i rumet män och kvinnor. 4
Kiujn virinojn vi vidas? Vilka kvinnor ser du. Vilka kvinnorna ser du? 4
Kian domon vi havas? Hurudant hus har du. Hurudan huset har du? 4
Kiajn meblojn vi havas? Hurudana möbler har du. Hurudan möblerna har du? 4
Ni parolas inter ni. Vi talar oss emellan. Vi talar mellan vi. 4
Ni interparolas. Vi samtalar. Vi samtalar. 4
Ĉu vi ŝatas bestojn? Tycker du om djur. Uppskattar du djur? 4
Jes, mi ŝatas bestojn. Ja, jag tycker om djur. Ja, jag uppskattar djur. 4
Kiujn bestojn vi ŝatas? Vilka djur tycker du om. Vilka djuren uppskattar du? 4
Kiajn bestojn vi ŝatas? Hurudana djur tycker du om. Hurudan djuren uppskattar du? 4
Kiun floron vi ŝatas? Vilken blomma tycker du om. Vilken blomman uppskattar du? 4
Kian floron vi ŝatas? Hurudan blomma tycker du om. Hurudan blomman uppskattar du? 4
Kian libron vi ŝatas? Hurudan bok tycker du om. Hurudan boken uppskattar du? 4
Kiun libron vi legas? Vilken bok läser du. Vilken boken läser du? 4
Kiun vi amas? Vem älskar du. Vems älskar du? 4
Pri kiu vi parolas? Om vem talar du. Om vems talar du? 4
Pri kio vi parolas? Vad talar du om. Vad talar du om? 4
Li demandis, ĉu mi bone parolas tiun lingvon. Han frågade,talar jag detta språk bra. Han frågade, månne jag talar den språket bra. 4
Ĉu via familio amas vin? Älskar din familj dig. Älskar din familj dig? 4
Jes, mia familio amas min. Min familj älskar mig. Ja, min familj älskar mig. 4
Mi kaj vi estas ni. Jag och du är vi. Jag och du är vi. 4
Per tranĉilo ni tranĉas. Vi skär med kniv. Medelst en kniv skär vi. 4
Per tondilo ni tondas. Vi klipper med sax. Medelst en sax klippar vi. 4
Kion faras montrilo? Vad gör en visare. Vad gör en visare? 4
Montrilo montras En visare visar. - la verbo 'montri' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
En visare visar
4
Kio estas la ilo, kiu kombas? Vad är verktyget som kammar. Vad är verktygen, som kammar? 4
Ĝi estas kombilo. Det är en kam. Det är en kam. 4
La tablo staras antaŭ muro. Bordet står framför en vägg. Bordet står framför en vägg. 4
La muro estas malantaŭ la tablo. Väggen är bakom bordet. Väggen är bakom bordet. 4
La seĝo staras ĉe la tablo. Stolen står vid bordet. Stolen står vid bordet. 4
La fenestro estas apud la tablo. Fönstret är brevid bordet. Fönstert är bredvid bordet. 4
Mi staras inter la tablo kaj fenestro Jag står mellan bordet och fönnstret. Jag står mellan bordet och ett fönster 4
Ĉu ĝi estas via, aŭ lia libro? Är det din eller hans bok. Är det ditt, eller hans bok? 4
Ĝi ne estas mia libro. Den är inte min bok. Det är inte min bok. 4
Ĝi estas ŝia libro Den är hennes bok. Det är hennes bok 4
Ĉu vi konas ŝian libron? Känner du till hennes bok. Känner du hennes bok? 4
Jes, mi konas ĝin. Ja, jag känner till den. Ja, jag känner det. 4
Ĉu ankaŭ lian libron vi konas? Känner du även till hans bok?. Känner du även hans bok? 4
Ne, lian libron mi ne konas. Nej, hans bok känner jag inte till. Nej, jag känner inte hans bok. 4
Legu niajn librojn! Läs våra böcker! Läsa våra böcker! 4
Ĉu viajn librojn mi povas legi? Kan jag läsa era böcker? Kan jag dina böcker läsa? 4
Demandu lin kaj ŝin! Fråga honom och henne! Fråga honom och henne! 4
Ŝi vidas ŝin (koleginon) Hon ser henne. Hon ser henne (en kvinnlig kollega) 4
Ŝi (kolegino) vidas sin (en spegulo) Hon (en kolega) ser sig (i en spegel) . Hon (en kvinnlig kollega) ser sig (i en spegel) 4
Li vidas lin (kolegon) Han ser honom (kolegan). Han ser honom (en kollega) 4
Li vidas sin en spegulo Han ser sig i en spegel. Han ser sig i en spegel 4
Ŝi prenas ŝminkon el sia sako. (propra) Ton tar (fram) smink ur väskan. Hon tar en smink av sin säck. (eget) 4
Ŝi prenas ŝminkon el ŝia sako (ŝi ŝtelas el sako de kolegino) Hon tar smik ur hennes väska.(Hon stjäl ur en kolegas väska.) Hon tar en smink av hennes säck (hon stjäler av kvinnlig kollegas säck ) 4
Li prenas monon el sia poŝo. (propra) Han tar pengar ur sin ficka. Han tar pengar av sin ficka. (eget) 4
Li prenas monon el lia poŝo. (li ŝtelas el poŝo de kolego) Han tar pengar ur hans ficka. (Han stjäl ur en kolegas ficka). Han tar pengar av hans ficka. (han stjäler av kollegas ficka ) 4
De mateno ĝis vespero estas tago. Från morgon till kväll är det dag. Det finns från en morgon fram till en kväll en dag. 4
De vespero ĝis mateno estas nokto. Från kväll till morgon är det natt. Det finns från en kväll fram till en morgon en natt. 4
En tago estas hele. På dagen är det ljust. Det är i en dag ljust. 4
En tago brilas la suno. På dagen lyser solen. I en dag glänser solen. 4
En nokto estas mallume. På natten är det mörkt. Det är i en natt darkly. 4
Lumas la luno kaj steloj. Månen och stjärnor lyser. Månen och stjärnor lyser. 4
En tago la homoj laboras. På dagen arbetar människorna. I en dag arbetar människorna. 4
En nokto la homoj dormas. På natt(en) sover människorna. I en natt sover människorna. 4
Vino estas pli bona ol vodko. Vin är bättre än vodka. Ett vin är bättre än en vodka. 4
La plej bona estas suko. Det bästa är saft. En saft är bästa. 4
Leporo kuras pli rapide ol hundo. En hare springer snabbare än en hund. En hare springer snabbtare än en hund. 4
Plej rapide kuras leopardo. Snabbast springer en leopard. Snabbtast springer en leopard. 4
Pli bona ol bombono estas ĉokolado Bättre än en karamell är chocklad. En choklad är bättre än en konfekt 4
La plej bona estas torto. Det bästa är en tårta. En tårta är bästa. 4
Pli komforte estas veturi ol iri. Det är bekvämare att resa än att gå. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Bekvämtare är gå resa än.
4
Plej komforte estas flugi. Bekvämast är att flyga. Bekvämtast är flyga. 4
De kie vi venis tien ĉi? Varifrån har du kommit hit. Var kom du dit from? 4
Ni venis tien ĉi el nia hejmo Vi kom hit från vårt hem. Vi kom dit av vår hem 4
Kio estas hejmo? Vad är ett hem? Vad är en hem? 4
Hejmo estas loko, kie loĝas familio. Ett hem är en plats där en familj bor. En hem är en plats, var en familj bor. 4
Kiuj personoj estas en familio? Vilka personer finns (är) i en familj? Vilka personerna är i en familj? 4
Geavoj, gepatroj, gefiloj, genepoj estas familio. Mor- och farföräldrar, föräldrar, barn av båda könen, barnbarn av båda könen är en familj. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Morföräldrar och farföräldrar, föräldrar, soner, är grandsoner en familj.
4
Geavoj estas avo kaj avino. . - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Morföräldrar och farföräldrar är morfar/farfar och mormor/farmor.
4
Gepatroj estas patro kaj patrino. Föräldrar är en far och en mor. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Föräldrar är en fader och en moder.
4
Gefiloj estas filo kaj filino. Barn är en son och en dotter. - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Soner är en son och en dotter.
4
Genepoj estas nepo kaj nepino. Barnbarn är en sonson, en sondotter, en dotterson, en dotterdotter . - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Grandsoner är ett barnbarn och en dotterdotter.
4
Tie - estas malproksime. Där - är avlägset. Där - det är avlägsen. 4
Tie ĉi - estas proksime. Här - är nära. Här - det är nära. 4
Mi ne estas riĉa, sed estas feliĉa. . - nur adverboj povas priskribi sensubjektajn frazojn
Jag är inte rik, men är lyckligt.
4
Vortojn ŝparu, agojn faru! Spara på orden, agera! Spara ord, göra gärningar! 4
Bona estas domo nova kaj amiko malnova. Bra (att ha) är ett nytt hus och en gammal vän. - nombro de adjektivo kaj substantivo ne similas
Ett nytt hus och en gammal vän är braa.
4
Timo havas grandajn okulojn. En rädsla har stora ögon. En rädsla har stora ögon. 4
La muroj havas orelojn. Väggarna har öron. Väggerna har ören. 4
Mano manon lavas. Den en hand tvättar en (annan) hand. En hand tvättar en hand. 4
La peto de barono estas ordono. Baronens bön är en order. Barons bön är ett order. 4
Kiu demandas ne eraras. Den (som) frågar felar inte. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo - demando sen signo?
Vem frågar har fel inte.
4
Vesto homon prezentas. Det är kläderna som gör mannen. Ett klädesplagg presenterar en människa. 4
Tempo estas mono. Tid är pengar. En tid är pengar. 4
Pli kara kapo ol ĉapo. Dyrare huvud än mössa. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
En kärare huvud än en mössa.
4
Plej bone ridas, kiu laste ridas. Skrattar bäst som skarattar sist. - subjekto por verbo ne trovita
Bästa skrattar, som skrattar sist.
4
Laŭ la frukto oni arbon ekkonas. Man känner trädet genom frukten. Enligt frukten fåar kännedom man ett träd. 4
Ĉiuj enterigitoj estas plenaj de meritoj. Alla begravda personer är fulla av meriter. Alla personena som were begraven är fulla av meriter. 4
Ankoraŭ neniu plaĉis al ĉiu. Ännu har ingen varit alla till lags. Ännu behagade ingen till alla. 4
En ĉiu aĝo devas kreski la saĝo. Varje handling ökar visdomen. I alla åldern är tvungen klokskapen växa. 4
Pli bona estas io, ol nenio. Bättre något än inget. Något, än inget. är bättre 4
Kiom da mono vi havas? Hur mycket pengar har du?. Hur mycket av pengar har du? 4
Mi havas malmulte da mono. Jag har lite pengar. Jag har lite av pengar. 4
Ĉu vi estas riĉa? Är du rik?. Är du rik? 4
Ne, mi ne estas riĉa, sed mi estas malriĉa. Nej, jag är inte rik, men jag är fattig. Nej, jag är inte rik, men jag är fattig. 4
Kiom da loĝantoj estas en via urbo? Hur många invånare finns det i din stad?. Hur mycket av invånarer är i din stad? 4
La homo, kiu apartenas al io estas ano. Den människa som tillhör något är medlem. - atendas komon en fino de subfrazo
Människan, som tillhör till något är en anhängare.
4
Familiano estas ano de familio. Familjemedlem är medlem i familjen. En familjemedlem är en anhängare av en familj. 4
Ĉu li lavis vin? Tvättade han dig? Tvättade han dig? 4
Ne, li lavis sin. Nej, han tvättade sig. Nej, han tvättade sig. 4
Patro de edzino por ŝia edzo estas bopatro. Hustruns far är svärfar till hennes make. Hustrus fader är för hennes make en svärfar. 4
Patrino de edzino por ŝia edzo estas bopatrino. Hustruns mor är svärmor till hennes make. Hustrus moder är för hennes make en svärmor. 4
Bofamilianoj estas ligitaj per geedzeco, ne per sango. Familjemedlemmars svågerskap uppgstår genom giftermål inte genom blod(sband). Svågersläktingar är sammanbundna medelst marriage, inte medelst en blod. 4
Bogepatroj ne estas gepatroj de bofiloj. Svärföräldrar är i föräldrar till svärsöner. {Bogepatroj} är inte svärsöners föräldrar . 4
En mia ŝranko estas multaj manĝaĵoj kaj trinkaĵoj. I mitt skåp finns många matvaroj och drycker. Det finns i mitt skåp många matar och drycker. 4
Ĉiu homo naskiĝas kaj mortas. Varje människa föds och dör. Alla människan föds och dör. 4
Kiajn kukojn vi ŝatas? Hurudana kakor tycker du om? Hurudan kakorna uppskattar du? 4
Mi ŝatas ĉiajn kukojn. Jag tycker om alla (sorters) kakor. Jag uppskattar alla sorters kakorna. 4
Kiom vi manĝis? Hur mycket har du ätit? Hur mycket ätit du? 4
Ĉiom mi manĝis. Jag har ätit allt. Alltsammans ätit jag. 4
Kiom da palacoj vi havas? Hur många palats har du? Hur mycket av palats har du? 4
Neniom da palacoj mi havas. Jag har inga palats. Jag har icke det minsta av palats. 4
Kiom granda estas tiu turo? hur stort är detta torn? Hur mycket stort är den tornet? 4
La turo estas tiom granda, ke ĝi estas danĝera. Tornet är så stort, att det är farligt. Tornet är så mycket stort att det är farligt. 4
Kies estas la mondo? Vems är världen? Vems är världen? 4
Nenies kaj ĉies estas la mondo. Ingen och alla äger världen. Ingens och världen är allas. 4
Kiun malsanon vi ŝatas? Vilken sjukdom tycker du om? Vilken sjukdomen uppskattar du? 4
Kiam la avo saltas? När farfar hoppar. När hoppar morfar/farfar? 4
Neniam la avo saltas. Morfar dansar aldrig. Hoppar morfar/farfar aldrig. 4
Kiu homo havas tri nazojn? Vilken människa har tre näsor? Vilken människan har tre näsor? 4
Neniu homo havas tri nazojn. Ingen människa har tre näsor. Ingen människa har tre näsor. 4
Kien ili intencas forveturi? Vart tänker de resa? Vart ämnar de börja gå? 4
Nenien ili intencas forveturi. De tänker inte resa någonstans. Ingenstans ämnar de börja gå. 4
Kien vojaĝas la homoj? Vart reser människorna? Vart reser människorna? 4
Ĉien vojaĝas la homoj. Människorna reser i alla riktningar. Alla platser reser människorna. 4
Kiam kaj kie la homoj interparolas? När och var samtalar människorna. När och var samtalar människorna? 4
Ĉiam kaj ĉie la homoj interparolas. Människorna samtalar alltid och överallt. Alltid och överallt samtalar människorna. 4
Kiel li interparolas kun Ĉino? hur samtalar han med en kines? Hur samtalar han med Kines? 4
Neniel li interparolas kun Ĉino. Han samtalar på inget sätt med en kines. På inget sätt samtalar han med Kines. 4
Fiŝoj neniam parolas. Fiskar talar aldrig. Fiskar talar aldrig. 4
En kioma tago de semajno vi ne laboras? Vilken dag i veckan arbetar du inte? I hur mycket dagen av en vecka arbetar inte du? 4
En la sepa tago de semajno mi ne laboras. Den sjunde vecodagen arbetar jag inte. I den sjunde dagen av en vecka arbetar inte jag. 4
Iam ni vizitos Parizon Någon gång kommer vi att besöka Paris. Någon gång kommer att besöka Paris vi 4
Ie vivas iuj homoj, kiuj ne vestas sin. Någonstans lever vissa människor, som inte klär sig. Någonstans lever någon människorna, som inte kläar på sig. 4
Iu rakontis, ke ili manĝas vermojn. Någon berättade, att de äter maskar. Någon berättade att de äter masker. 4
Iel ili vivas. På något sätt lever de. På något sätt lever de. 4
Io stranga okazas en la malnova domo. Något underligt händer i det gamla huset. Något underlig händer i det gammla huset. 4
Iu krias je meznokto. Någon skriker vid midnatt. Någon roper på en midnatt. 4
Ial mi ne kredas tion. Av någon anledning tror jag inte på det. Av någon anledning tror inte jag det. 4
Ne ridu pri ies malfeliĉo! Skratta inte åt någons olycka. Do inte skratta angående någons olyckan! 4
Li aĉetis iom da tero. Han köpte lite jord. Han köpte något av jord. 4
Bona edzo ne amas lian edzinon. En god make älskar inte hans hustru. En bra make älskar inte hans hustru. 4
Bona edzo amas sian edzinon. En god make älskar sin hustru. En bra make älskar sin hustru. 4
En arbaro estas bestaro. I skogen finns djur(grupper). Det finns i skog ett djuriskt rike. 4
Sur la mondo estas homaro. På jorden finns människlighet. Det finns på världen mänsklighet. 4
Belaj hararo kaj dentaro beligas la homon. Vackert hår och vackra tänder förskönar människan. Vacker hår och tanders skara förskönar människan. 4
Partiano apartenas al partio. En partimedlem tillhör ett parti. En invigd lärjunge tillhör till en parti. 4
Urbano apartenas al urbo. En stadsbo hör till en stad. En stadsbo tillhör till en stad. 4
Vilaĝanoj vivas en vilaĝo. Bybor bor i en by. Byboer lever i en by. 4
Urbanoj vivas en urbo. Stadsbor bor i en stad. Stadsboor lever i en stad. 4
En urbo estas domaro. I en stad finns en hussamling. Det finns i en stad hussamling. 4
En vilaĝo estas kamparo. I en by är det land(sbygd). Det finns i en by landsbygd. 4
En urbo estas domegoj. I en stad finns jättestora hus. Det finns i en stad stort huser. 4
En vilaĝo estas dometoj. I en by finns småhus. Det finns i en by litet huser. 4
Kamparanoj havas hundegojn. Bönder har jättestora hundar. Bonder har {egajn} hundar. 4
Sinjorinoj havas hundetojn. Damer har småhundar. {Sinjorinoj} har små hundar. 4
Montaranoj estas kuraĝaj. Bergsbor är modiga. Anhängarer av bergskedja är modiga. 4
Neniel mi povas imagi vivon sur alia planedo. På inget sätt kan jag föreställa mig ett liv på en annan planet. På inget sätt kan jag föreställa ett liv på en annan planet. 4
En montaro estas bestaro kaj birdaro. I en bergskedja finns djur(grupper) och fåglar(flockar). Det finns i bergskedja ett djuriskt rike och fåglars skara . 4
Kien veturas la vagonaro? Vart åker tåget? Vart reser järnvägståg? 4
La nombro de senatanoj estas malpli granda ol la nombro de deputitoj. Antalet senatsmedlemmar är mindre än antalet deputerade. Senatsmedlemers tal är mindre stor än talen av personer som were deputerad. 4
Ŝi havas libregon kaj vortareton. en jättestor bok och en liten ordlista. Hon har en {egan} bok och en liten ordlista. 4
Kursanoj bone lernas. Kursdeltagare lär (sig) bra. Kursdeltagar lär bra. 4
Usonanoj ofte vojaĝas. Amerikaner reser ofta. Amerikaner reser ofta. 4
Se vi estus riĉa, kion vi farus? Om du skulle vara (vore) rik, vad skulle du göra? - demando devas komenci per 'ĉu' aŭ k-tablovorto
Om du skulle vara rik, vad du skulle göra?
4
Mi vojaĝus al Afriko kaj aĉetus elefanton. Jag skulle resa till Afrika och (jag) skulle köpa en elefant. Jag skulle resa till Afrika och skulle köpa en elefant. 4
Kion vi manĝus kaj trinkus, se vi estus riĉa? Vad skulle du äta och dricka, om du vore rik?. Vad skulle du äta och skulle dricka, om du skulle vara rik? 4
Mi manĝus kaviaron kaj drinkus ĉampanon. Jag skulle äta kaviar och (jag skulle) dricka champange. Jag skulle äta kaviar och skulle dricka en champagne. 4
Skribota letero estas en la kapo. Ett brev som kommer att skrivas finns i huvudet. Det finns ett future skrivet brev i huvuden. 4
Skribata letero estas antaŭ mi. Ett brev som skrivs (nu) finns framför mig. Det finns ett skrivet brev framför mig. 4
Skribita letero estas en poŝtkesto. Ett brev som skrivits finns i postlådan. Det finns ett skrivet brev i en brevlåda. 4
Li estas skribonto. Han är en person som kommer att skriva. Han är ett personar som kommer att skriva. 4
Li estas skribanto. Han är en skrivande person. Han är en den skrivande. 4
Li estas skribinto. Han är en person som skrivit. Han är en person som har skrivit. 4
Aĉetonto iras kun mono al vendejo. En person som kommer att köpa går med pengar till affären. En den som kommer att köpa går med pengar till en affär. 4
Aĉetanto donas monon kaj ricevas varon. En person som köper ger pengar och får en vara. En den köpande ger pengar och får vara. 4
Aĉetinto eliras el vendejo sen mono. En person som köpt går ut ur affären utan pengar. En den som har köpt gåar ur av en affär utan pengar. 4
Trinkota kafo estas en la taso. Kaffe som skall drickas är i koppen. Det finns future drucken kaffe i koppen. 4
Trinkata kafo estas en buŝo. Kaffe som dricks är i munnen. Det finns som dricks kaffe i en mun. 4
Trinkita kafo estas en stomako. Kaffe som har druckits finns i magen. Det finns drucken kaffe i en magsäck. 4
Kiam la homo maljuniĝas, liaj haroj griziĝas. När människan åldras, grånar dess hår. När människan åldras, hans hårstrån blir gråa. 4
Oni ne povas juniĝi kontraŭ naturo. Man kan inte bli yngre i strid mot naturen. Man kan inte bli ung mot en natur. 4
Ĉiu homo naskiĝas. Varje människa blir född. Alla människan föds. 4
Tagiĝo. Vesperiĝo. Gryning.Skymning En dagning. en Skymning. 4
Kokido estas infano de koko. En tuppkyckling är en avkomma till en tupp. En kyckling är hönstupps barn . 4
Ĉio, kion mi vidas, estas videbla. Allt, som jag ser, är möjligt att se. Allt, vad jag ser, är skönjbar. 4
Tiu ĉi plado estas manĝebla. Denna maträtt är ätbar. Den här fatet är ätbart. 4
Akvo en rivero ne estas trinkebla. Vatten i en flod är inte drickbart. Vatten är inte i en flod drickbart. 4
La homa korpo estas videbla. Den mänskliga kroppen är möjlig att se. Den mänskliga kroppen är skönjbar. 4
La homaj internaj organoj estas nevideblaj. Människans inre organ är inte möjliga att se. De mänskliga interna organen är osynliga. 4
Per pulmoj oni spiras. Man andas med lungor. Medelst lungor andas man. 4
Oni vidas per okuloj. Man ser med ögonen. Man ser medelst ögon. 4
Oni aŭdas per oreloj. Man hör med öronen. Man hör medelst ören. 4
Oni iras per piedoj. Man går med fötterna. Man går medelst foter. 4
Oni parolas per buŝo. Man talar med munnen. Man talar medelst en mun. 4
La homo, kiu ne aŭdas, estas surdulo. En människa, som inte hör, är döv . Människan, som inte hör, är en döv person. 4
La homo, kiu ne parolas, estas mutulo. Den människa som inte talar, är en stum person. Människan, som inte talar, är en döv person. 4
Maljunuloj ne komprenas junulojn. Gamla personer förstår inte unga personer. Åldringar förstår inte ynglingar. 4
Regurbo de Pollando estas Varsovio. Huvudstad i Polen är Warszawa. !! nekonataj vortoj
{Regurbo} av Polen är Warszawa.
4
Li estas mondcivitano. Han är världsmedborgare. Han är en världsmedborgare. 4
Jarkvarono estas tri monatoj. Ett kvartal är tre månader. !! nekonataj vortoj - nombro de substantiva priskribo kaj substantivo ne estas la sama
Ett kvartal är tre månader.
4
Kuracistoj, flegistinoj kaj sanitaristoj laboras en malsanulejo. Läkare, sjuksköterskor, hälsovårdspersonal arbetar på sjukhus. Läkare, sjuksköterskor och hälsovårdare arbetar i ett sjukhus. 4
Kion oni povas fari per komputilo? Vad kan man göra med en dator? Vad kan man göra medelst en dator? 4
Kion oni povas aĉeti en antikvaĵejo? Vad kan man köpa i ett antikvariat. !! nekonataj vortoj
Vad kan man köpa i {antikvaĵejo}?
4
Kion oni povas aĉeti en ĉifonejo? Vad kan man köpa i en lumpbod? !! nekonataj vortoj
Vad kan man köpa i {ĉifonejo}?
4
En mia monujo estas monbiletoj kaj moneroj. I min portmonnä finns sedlar och mynt. Det finns i min börs sedlar och mynt. 4
Neniu povas nombri sablerojn. Ingen kan räkna sandkorn. Ingen kan räkna sandkorn. 4
Akvero estas guto. En vattedroppe är en vattendroppe. En vattendroppe är en droppe. 4
Kiuj sportaj disciplinoj estas vidindaj? Vilka sportgrenar är sevärda? Vilka disciplinerna är sevärda? 4
La hodiaŭa gazeto estas leginda. Dagens tidning är läsvärd. Den dagensa tidningen är läsvärt. 4
Tio, kion vi rakontas, estas ridinda. Det, du berättar, är löjligt. Det, vad du berättar, är värd att skratta åt. 4
Juĝistaro kaj administaro gardas la leĝojn. Dommarkår och administration bevakar lagarna. !! nekonataj vortoj
Domarkår och {administaro} skyddar lagarna.
4
Aŭtune la tagoj mallongiĝas, la noktoj longiĝas. På hösten blir dagarna kortare, nätterna blir längre. Under hösten extendar the other way around dagarna, natterna bliar spridd. 4
La aero malvarmiĝas. Luften bli kall. Luften kallnar. 4
Mi purigas ŝuojn. Jag rengör skor. Jag görar rent skor. 4
Ŝi beligas sin per kosmetikaĵoj. Hon gör sig vacker med sköhetsprodukter (kosmetika). Hon förskönar sig medelst skönhetsvårdar. 4
Lampoj lumigas la loĝejon. lampor lyser upp bostaden. Lampor belysar bostaden. 4
Dolĉaĵoj dikigas infanojn. Sötsaker gör barn tjocka. Sötsaker gör barn tjocka. 4
Prujno blankigas arbojn. Frosten gör träden vita. En rimfrost vitmenar träd. 4
Tiu ĉi televida programo enuigas min. Det här televisionsprogrammet tråkar ut mig. Den här televisionsa programmet bedrövar mig. 4
Bonvolu pendigi vian mantelon! Var snäll häng upp din kappa. Var vänlig hänga upp din mantel! 4
Ĉu via laboro lacigas vin? Gör ditt arbete dig trött? Tröttar ut ditt arbete dig? 4
Li ĉiam plorigas ŝin. Han får henne alltid att gråta. Han får att gråta alltid henne. 4
Ili venigas librojn el Nederlando. De tar med sig böcker från Holland. De hämtar böcker av Nederländerna. 4
Li funkciigis la maŝinon. Han fick maskinen att fungera. Han sättade igång maskinen. 4
Ĉu vi povas rapidigi vian laboron? Kan du skynda på ditt arbete? Kan du göra snabb ditt arbete? 4
Li havas pli ol 100 librojn. Han har mer än 100 böcker. Han har mer än 100 böcker. 4
Iu ajn povus tion fari. Vem som helst skulle kunna göra detta. Någon som helst skulle kunna göra det. 4
Iu ajn homo povus tion fari. Vilken människa som helst skulle kunna göra detta. Någon som helst människan skulle kunna göra det. 4
Mi havas ambaŭ fratinojn, ambaŭ fratojn kaj ambaŭ domojn. Jag har båda systrarna, bröderna och husen. Jag har bägge systrarna, bägge brrerna och bägge husen. 4
Mi havas la saman fratinon, la saman fraton kaj la saman domon. Jah har samma syster, samma bror och samma hus. Jag har den sammaa systern, den sammaa brodern och det sammaa huset. 4
La kialoj estas ĉiam la samaj. Skälen är alltid de samma. Skälen är alltid sammaa. 4
Li parolis pri lando serĉanta komunan eksteran politikon. Han talade om ett land som söker en gemsam yttre politik. Han talade angående ett land sökande ett gemensamt yttret politik. 4
Li ne volis atendi ŝin. Han ville inte vänta på henne. Han ville inte vänta på henne. 4
Atendante la someron li legis librojn. Väntande på sommaren läste han böcker. Väntande sommaren läste han böcker. 4
Li devas ne pagi. Han måste inte betala. Han är tvungen betala inte. 4
Kredo je sukceso helpas ne ĉiam. Tro på framgång hjälper inte alltid. En tro på en framgång hjälper inte alltid. 4
La libro aperis la sepan de septembro. Boken gavs ut den sjunde september. Boken framträdde on sjunde en september. 4
Bonvolu ne fumi! Var snäll rök inte! Var vänlig röka inte! 4
Lernu bone! Lär dig bra. Lära bra! 4
Ne parolu laŭte! Tala inte högt. Do inte tala högljut! 4
La domo aspektas bone. Huset betraktar bra. Huset sar ut bra. 4
La domo de la patro estas granda. Faderns hus är stort. Faderns hus är stort. 4
Veturilo de la patro estas rapida. Faderns fordon är snabbt. Faderns fordon är snabbt. 4
La homo, kiu apartenas al io, estas ano. Människan som tillhör något, är medlem. Människan, som tillhör till något, är en anhängare. 4
Mi neniam faris tion. Jag har aldrig gjort detta. Jag gjorde aldrig det. 4
Li rajtas atendi ŝin tie. Han får vänta på henne där. Han har tillåtelse vänta på henne där. 4
Li rajtas ŝin tie atendi. Han får vänta på henne där. Han har tillåtelse vänta på henne där. 4
Li ne rajtas vidi ŝin. Han får inte se henne. Han har tillåtelse inte se henne. 4
Li ne havas veturilon. Han har inget fordon. Han har inte ett fordon. 4
Li ne vidis ŝin. Han såg henne inte. Han såg inte henne. 4
Li ne havis la maljunan veturilon. Han hade inte det gamla fordonet. Han hade inte det gammla fordonet. 4
Li ne vidis ŝin du jarojn. Han såg henne inte under två års tid. Han såg inte henne två år. 4
Li ne povis paroli tiun lingvon. Han kunde inte tala detta språk. Han kunde inte tala den språket. 4
Mi ne ŝatas programi tiun programon. Jag tycker inte om att programmera (skriva) detta program. Jag uppskattar inte programmera den programmet. 4
Ŝi ne estas bela. Hon är inte vacker. Hon är inte vacker. 4
Mi ne scias, de kie vi venas. Jag vet inte varifrån du kommer. Jag vet inte, var du kommer from. 4
Estas homoj, kiuj tion povas. Det finns människor som kan detta. Det finns människor, som kan det. 4
Li devas ne lerni. Han måste inte (låta bli att) lära sig. Han är tvungen lära inte. 4
Mi ofte ludis, kiam mi estis infano. Jag lekte ofta, när jag var barn. Jag lekte ofta, när jag varit ett barn. 4
Kiam mi estis infano, mi ludis ofte. När jag var barn, lekte jag ofta. När jag varit ett barn, jag lekte ofta. 4
Dum li estis en tiu lando, li lernis la lingvon tre bone. Under tiden han var i det landet, lärde han sig språket mycket bra. Under han varit i den landet, han lärde språket mycket bra. 4
Ili ofte parolis dum la renkontiĝo. De talade ofta under mötet. De talade ofta under mötet. 4
Li lernis la lingvon, antaŭ ol li vojaĝis al tiu lando. Han lärde sig språket innan han reste till det landet. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Han lärde språket, han resde framför än till den landet.
4
Li lernis la lingvon, post kiam li aĉetis la lernolibron. Han lärde sig språket, efter det att han köpt läroboken. Han lärde språket, efter när han köpte läroboken. 4
Neniu ĝis nun scias tion. Ingen har hittills vetat detta. Ingen vet det fram till nu. 4
Li lernis, ĝis li bone regis la lingvon. Han studerade till dess att han behärskade språket bra. Han lärde, fram till han styrde språket bra. 4
Li lernos plu. Han kommer att lära sig mer. Han kommer att lära vidare. 4
Mi lin ne plu vidis. Jag såg honom inte mer. Jag såg honom inte vidare. 4
La programo iĝas pli kaj pli komforta. Programmet blir mer och mer bekvämt. Programmet blir mer och mer bekvämt. 4
Mi komencis krei la verkon. Jag började skapa verket. Jag började skapa verket. 4
Ŝi estis unu el plej sukcesaj verkistoj. Hon är en av de mest framgångsrika författarna. Hon varit ett av mest framgångsrik författare. 4
Kelkaj el ili suferis malsaton. Några av dem led av hunger. Några av de led en hunger. 4
Unu triono de homoj estas malsata. En tredjedel av människor är hungrig. En människors tre är hungrigt. 4
Mi vidis la infanon plori. Jag såg barnet gråta. Jag såg barnet gråta. 4
Mi vidis infanon plori. jag såg ett barn gråta. Jag såg ett barn gråta. 4
Li petis ŝin veni. Han bad henne komma. Han bade henne om komma. 4
Li promesis al ŝi veni. Han lovade henne att komma. Han lovade henne komma. 4
Li rezignis veni. Han avstod (från) att komma. Han avstod komma. 4
Li ĝojis vidi ŝin. Han gladde sig att se henne. Han glädjade sig se henne. 4
Li sciis lerni. Han viste att lära. Han visste lära. 4
Li evitis paroli pri tio. Han undvek att tala om detta. Han undvek tala om det. 4
Li parolis la polan lingvon. Han talade det polska språket. 4
Li estas la parolanto de pola lingvo. Han är talaret av ett polskt språk. 4
Estas la kvara (horo). Fjärde (en timme) är. 4
Je kioma horo? Vid hur mycket klockan? 4
Mi venos je la kvara. Jag kommer att komma från fyra. 4
Estas la tria kaj dek minutoj. Tredje och tio minuter är. 4
Estas la dek kvina kaj dudek. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Tio femte är och tjugo.
4
Estas kvin minutoj post la sesa. Det finns fem minuter efter sjätte. 4
Mi venos post la oka. Jag kommer att komma efter åttonde. 4
Mi venos antaŭ la unua. Jag kommer att komma framför första. 4
Estas dek kvin antaŭ la dua. - frazoparto sen funkcio en verbofrazo
Det är tio fem framför andra.
4
Ŝi venos je la sepa kaj duono. Hon kommer att komma från sjunde och två. 4
Estas duono antaŭ la naŭa. Två är framför nionde. 4
La komenco estas je la deka kaj kvarono. Börjanen är på tionde och fyra. 4
Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Vi kommer att börja {kvaronhoron} framför fjärde. 4
Komencu ĉirkaŭ la deka! Börja omkring tionde! 4
La diskuto estos morgaŭ matene. Diskussionen kommer att vara i morgon på morgonen. 4
Ni havas la renkonton antaŭtagmeze. Vi har mötet på förmiddagen. 4
Mi finos tagmeze. - la verbo 'fini' estas transitiva; eble uzu la 'iĝ' verbon
Jag kommer att sluta mitt på dagen.
4
Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Vi kommer att äta vår middagsmål vid fem under eftermiddagen. 4
La konferenco okazos vespere. Konferensen kommer att hända på kvällen. 4
Nokte ni dormos. På natten kommer att sova vi. 4
Lundo estas la unua tago de la semajno. En måndag är den första dagen av veckan. 4
Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno, dimanĉo estas la lasta. En lördag är den näst sistaa dagen av veckan, en söndag är den sista. 4
Julio estas la unua monato de la somero. En juli är den första månaden av sommaren. 4
Mi venos la trian de junio. Jag kommer att komma on tredje en juni. 4
Mi venos antaŭ la deka de majo. Jag kommer att komma framför on tionde en maj. 4
Mi venos post la dudeka de aprilo. Jag kommer att komma efter on tjugoste en april. 4
Varsovio, la 22-an de marto 2009. - finita verbo (kun finaĵoj -as, -is, -os, -us aŭ -u) ne trovita
Warszawa, on 22 mars 2009.
4
Mi skribos la libron ĝis majo. Jag kommer att skriva boken fram till en maj. 4
Ili venos dimanĉe, la sepan de oktobro. De kommer att komma under söndagen, on sjunde en oktober. 4
Hodiaŭ estas la unua de majo. Det är i dag on första en maj. 4
Hieraŭ estis mardo. Det fanns i går en tisdag. 4
Mi legis la hieraŭan gazeton. Jag läste den gårdagensa tidningen. 4
Morgaŭ estos ĵaŭdo. Det kommer att vara i morgon en torsdag. 4
Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Jag kommer att betrakta det tomorrowa programmet gärna. 4
Antaŭhieraŭ estis lundo. Det fanns i förrgår en måndag. 4
Postmorgaŭ estos vendredo. Det kommer att vara i övermorgon en fredag. 4
Sabate ni iras al kinejo. Under lördagen går vi till en biograf. 4
Ni laboris la tutan noktotagon. Vi arbetade den helaa dagen av en natt. 4
Ni laboros dum tri semajnoj. Vi kommer att arbeta under tre veckor. 4
Mi venos en la venonta semajno. Jag kommer att komma i den kommande veckan. 4
Mi venos post tri semajnoj. Jag kommer att komma efter tre veckor. 4
Mi venis en la pasinta monato. Jag kom i den passerada månaden. 4
Mi venos post du monatoj. Jag kommer att komma efter två månader. 4
Mi venis unu tagon antaŭe. Jag kom en dag förut. 4
Mi venis unu momenton poste. Jag kom ett ögonblick sedan. 4
Mi venos ĉi-semajne. Jag kommer att komma denna vecka. 4
Mi venos ĉi-monate. Jag kommer att komma {ĉi-monate}. 4
Mi venos ĉi-jare. Jag kommer att komma i år. 4
Ili revenos baldaŭ. De kommer att återkomma snart. 4
Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. Jag kommer att betala skulden snart. 4
Mia laboro estos baldaŭ finita. Mitt arbete kommer att vara snart avslutet. 4
Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Du är ett ännu litet barn. 4
Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Minns du ännu dina lyceumma kollegor? 4
Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. Ännu fungerade inte Interneten framför tjugo år. 4
La teo estas jam tute malvarma. Ten är redan helt kall. 4
Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? Fann du din klocka redan? 4
Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. Jag arbetar i min firma redan fem år. 4
Mi ĵus finis mian laboron. Jag slöt mitt arbete nyss. 4
Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo. Han högtidlighållade den femtioste årsdagen av sin födelse nyss. 4
Mi iras nun al mia onklo. Jag går nu till min farbror. 4
Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Nu är datorer mycket oftaa på kontr. 4
De nun mi estas magistro. Jag är från nu en magister. 4
Li ne ĉesigis sian laboron, sed plu faris siajn taskojn. Han avbrytade med inte sitt arbete, men vidare gjorde sina processer. 4
Legu plu la libron! Läsa boken vidare! 4
Venu tuj al ni! Komma genast till oss! 4
Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio. Genast gick vi efter undersökningen till en restaurang. 4
Anna ne tuj komprenis, kion mi diris. Anna föstod, vad jag sade inte genast. 4
Vi devus tuj iri al via onklino. Du skulle vara tvungen gå genast till din faster. 4
Nombro de tradukoj: 573 averaĝa kvalito: 4.00
kvalito 4: 573
kvalito 3: 0
kvalito 2: 0
kvalito 1: 0
kvalito 0: 0
bone kompreneblaj frazoj 100.00%