Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Powitanie świat!

Saluton mondo!

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Mi bonvenas ĉiujn en blogo de projekto “Esperantilo”.
Post pli ol unu jara ekzisto de programo “Esperantilo”, kiu de simpla redaktilo evoluis je lingvistika sistemo, mi decidis registri la retan adreson “esperantilo.org” kaj lanĉi la blogon.

La projekto estas hobia kaj unuhoma, tial mi ne havas rimedojn (tempon) por oferi profesian dokumentaron.

Mi decidis, ke blogo estas bona medio por priskribi la projekton, informi pri progreso de programado kaj simple skribi ideojn kaj pensojn, kiujn mi havas dum programado.
Lastatempe mi ricevis multajn leterojn de uzantoj, mi amplekse respondas, sed tiuj respondoj ne estas videblaj por ĉiuj, en blogo la situacio estas alia.

Mi esperas ankaŭ, ke en blogo la uzantoj de programo povus priskribi iliajn spertojn kaj dezirojn al la programo, kiu estas videbla kaj arĥivita por ĉiuj, sen peniga administra laboro aŭ preparo.

Dum programado de la programo “Esperantilo” mi kolektis multajn spertojn pri lingvistika programado rilate al Esperanta lingvo.
Unuflanke mi ne havas intereson priskribi tiujn spertojn en akademiaj medioj, sed mi volos, ke tiuj spertoj helpus al aliaj programistoj.
Ĉi tie mi volas priskribi tiujn specialajn spertojn.

Jestem mile widzianym wszystkich w weblogu projektu “Esperantilo”.
Po więcej aniżeli jednym rocznym istnieniu programu “Esperantilo”, które prostego edytora tekstu rozwijało się o lingwistycznym systemie, decydowałem zapisać internetowy adres “{esperantilo.org}” i uruchomić weblog.

Projekt jest hobby i jednoczłowieczy, dlatego nie mam sposobów (czas) aby ofiarować zawodową dokumentację.

Decydowałem, że weblog jest dobrym środowiskiem aby opisać projekt, informować o postępie programowania i po prostu pisać pomysły i myśli, które mam w czasie programowania.
Ostatnio otrzymywałem liczne listy użytkowników, przestronnie odpowiadam, lecz te odpowiedzi nie są widoczne dla wszystkich, w weblogu położenie jest inne.

Mam nadzieję także, że w weblogu użytkownicy programu mogliby opisać ich doświadczenia i życzenia do programu, który jest widoczny i {arĥivita} dla wszystkich, bez żmudnej administracyjnej pracy albo przygotowania.

W czasie programowania programu “Esperantilo” zbierałem liczne doświadczenia o lingwistycznym programowaniu względem Esperanckiego języka.
Z jednej strony nie mam interesu opisać te doświadczenia w środowiskach akademickich, lecz będę chcieć, że te doświadczenia pomogłyby innym programistom.
Tutaj chcę opisać te specjalne doświadczenia.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de