Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Esperantilo na {OpenOffice}

Esperantilo sur OpenOffice

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

La ĉefa malavantaĝo de Esperantilo por multaj uzantoj estas, ke tio programo ne estas dokumentoredaktilo, sed nur tekstredaktilo. Do ne eblas per Esperantilo formati kaj presi dokumentojn. Nur malmultaj spertaj pri komputiko uzantoj komprenas tiun diferencon. Mi ne celas ankaŭ fari de Esperantilo plenan dokumentoredaktilon, ĉar la programado de tiu sistemo estas por unu persono laboro por kelkcent jaroj.

Ekzistas jam bona libera dokumentoredaktilo OpenOffice, kiu estas bone konata en Esperantujo.
Tiu programo estas ankaŭ aktive tradukata al esperanta lingvo. Do estus tre nature kunligi funkciojn de Esperantilo kun OpenOffice. Kutime oni faros tion kiel tn. kromprogramoj (plugins) por OpenOffice.

Mi jam multe pli frue analizis eblojn de OpenOffice por integriĝo kun Esperantilo. Ekzistas ankaŭ aparta projekto de OpenOffice, kiu pritraktas gramatikan korektadon. La celo de tiu projekto estas ne programi novajn gramatikajn korektilojn, sed kunligi ekzistantajn ilojn kun OpenOffice.
Tiu tasko ne estas teknike facila. Unue la programistoj de OpenOffice devas pripensi, ke ekzistas gramatikaj korektiloj kaj poste oferi konvenan programan interfacon (angle: API) por tiuj iloj. Tiu API jam ekzistas de multaj jaroj, sed ne estas parto de aktuala OpenOffice. Ĝi estis priskribita tie kaj ankaŭ tie. Kiel oni legas sur paĝoj de OpenOffice tiu API estos parto de programo en eldono 2.4. Do tio estas la sekva eldono. Mi esperas, ke tio vere okazos.

La ĉefa problemo estas, ke la gramatika kontrolado devus esti parto de normala kontrolado. Simile al aliaj programoj, la gramatika kontrolado devus kuri en alia programa fadeno kaj ne ĝeni la normalan laboron kun programo. La malkorektaj vortoj aŭ vortgrupoj devas esti markitaj kaj uzanto povus per t.n. kunteksta menuo vidi la sugestojn de korekto.
La nuna API de OpenOffice pritraktas nur literumadon, tial la literumiloj ricevas per tiu API unuopajn vortojn kaj devas pritaksi, ĉu ili estas korektaj. Por gramatika kontrolado (ankaŭ aliaj pli vastaj kontroloj) oni devas analizi tutajn fragmentojn de teksto.
Tio estas tre komplika programado de OpenOffice, kiu postulus vastajn konojn de OpenOffice.
Tamen la projekto LanguageTool jam nun laboras kun OpenOffice. La integriĝo de tiu projekto ne estas tre bona, sed eble por nunaj ebloj la plej bona.

Mi do atendas la eldonon 2.4 de OpenOffice. Mi nun volas ekscii iom pri skribado de kromprogramoj (plugins) por OpenOffice.

Poste mi povos pensi pri aliaj funkcioj de Esperantilo, kiujn oni povos uzi de OpenOffice.
Mi pensas tie pri vortaroj kaj maŝina tradukado. Bedaŭrinde por maŝina tradukado ne ekzistas ĝis nun eĉ planoj por iu API en OpenOffice. La kaŭzo por tio eble estas, ke ne ekzistas multaj uzeblaj tradukaj sistemoj, do la programistoj de OpenOffice ne oferus API por io, kion neniu uzus. Oni ne povas pensi, ke programistoj de OpenOffice pensos iam pri iu malgranda projekto kiel Esperantilo. OpenOffice estas malferma sed ne amatora projekto, do la gvidantoj de tiu projekto certe pensas pri komerco.

Główna wada Esperantilo dla licznych użytkowników jest, że to program nie jest edytor tekstu dokumentu, lecz jedynie edytor tekstu. Więc nie jest możliwe Esperantilo utworzyć i drukować dokumenty. Jedynie nieliczni doświadczoni o informatyce użytkownicy rozumieją tą różnicę. Nie dążę także zrobić od Esperantilo pełnego edytora tekstu dokumentu, ponieważ programowanie tego systemu jest dla jednej osoby pracą dla kilkaset lat.

Istnieje już dobry wolny edytor tekstu dokumentu {OpenOffice}, który jest dobrze znany w Środowisku esperanckim.
Ten program jest także aktywnie tłumaczony na esperancki język. Więc byłoby bardzo naturalnie powiązać czynności Esperantilo z {OpenOffice}. Zazwyczaj będzie robić się to jako tzw. wtyczki ({plugins}) dla {OpenOffice}.

Już o wiele wcześniej rozpatrywałem możliwości od {OpenOffice} dla integracji z Esperantilo. Istnieje także oddzielny projekt od {OpenOffice}, który zajmuje się gramatyczną korekturę. Cel tego projektu jest nie programować nowych gramatycznych {korektilojn}, lecz powiązać istniejące przyrządy z {OpenOffice}.
To zadanie nie jest technicznie łatwe. Po pierwsze programiści od {OpenOffice} muszą przemyśleć, że istnieją gramatyczne {korektiloj} i potem ofiarować należyty interfejs programowy (z angielskiego: API) dla tych przyrządów. Ten API już istnieje od licznych lat, lecz nie jest część od aktualna {OpenOffice}. Ono zostało opisane tam i także tam. Jak czyta się na stronach od ten {OpenOffice}, API będzie częścią programu w wydaniu 2.4. Więc to jest kolejne wydanie. Mam nadzieję, że to naprawdę zdarzy się.

Główny problem jest, że gramatyczna kontrola musiałaby być częścią normalnej kontroli. Podobnie do innych programów, gramatyczna kontrola musiałaby biec w innej nitce programowej i nie krępować normalnej pracy z programem. Błędne słowa albo syntagmy muszą zostać naznaczone i użytkownik mógłby tzw. {kunteksta} menu widzieć sugestie korekty.
Obecny API od {OpenOffice} zajmuje się jedynie korektę ortograficzną, dlatego programy sprawdzający pisownię otrzymują tym API pojedyncze słowa i musi ocenić, czy oni są korektowi. Dla gramatycznej kontroli (także inni rozleglejsze rewizje) trzeba rozpatrywać całe cząstki tekstu.
To jest bardzo skomplikowane programowanie od {OpenOffice}, które wymagałoby rozległych wiedz od {OpenOffice}.
Jednak projekt {LanguageTool} już teraz pracuje z {OpenOffice}. Integracja tego projektu nie jest bardzo dobra, lecz przypuszczalnie dla obecnych możliwości najlepszych.

Więc czekam na wydanie 2.4 od {OpenOffice}. Teraz chcę dowiedzieć się trochę o pisywaniu wtyczek ({plugins}) dla {OpenOffice}.

Potem będę mógł myśleć o innych czynnościach Esperantilo, które można będzie użytkować od {OpenOffice}.
Myślę tam o słownikach i tłumaczeniu maszynowym. Niestety dla tłumaczenia maszynowego nie istnieją do teraz nawet plany dla kogoś API w {OpenOffice}. Powód dla tego przypuszczalnie jest, że nie istnieją liczne zdatne systemy tłumaczeniowe, więc programiści od {OpenOffice} nie ofiarowaliby API dla czegoś, co nikt nie użytkowałby. Nie można myśleć, że programiści od {OpenOffice} będą myśleć kiedyś o jakimś małym projekcie jako Esperantilo. {OpenOffice} jest otwarty lecz nie amatorski projekt, więc przywódcy tego projektu z pewnością myślą o handlu.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de