Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Programowanie nie ma końca.

La programado ne havas finon.

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Mi nun malrapide preparas la novan eldonon. La teknikaj novaĵoj estas pretaj. Nun mi testas la funkciadon de tuta programo. Ĝis nun mi ne tre atente pritraktis germanan lingvon, la kvalito de traduko estas malalta. La testado de tradukado iras laŭ suba metodo. Mi tradukas iun longan tekston kaj tralegas atente ĉiujn frazojn. La falsajn tradukojn mi kolektas. Poste mi analizas la erarojn. Unue mi rigardas la sintaksan analizon de fonta frazo poste mi analizas la rezulton. Mia programada medio XOTclIDE lasas al mi tre riĉajn eblojn observi la funkciadon de programo. Mi havas ilojn por inspektado de strukturoj.

Mi malkovras ĉiam ion novan. Hodiaŭ mi malkovris, ke sintaksa analizo malprava difinas la funkciojn de frazpartoj de tipo “kiom da (np)”. La funkcio de tiuj frazpartoj estas tre simila al frazpartoj laŭ modelo “multe da (np)”, pri kiu mi jam skribis en Problemoj kun frazparto de tipo “multe da …”. Mi feliĉe povis uzi la samajn strukturojn. Mi ankaŭ plibonigis la funkcion pro trovi subjekton kaj objekton. En frazoj de tipo “Kiom da libroj vi legis”, la “Kiom da libroj” estas objekto. Frue la programo, kiu laboras de maldekstra flanko etiketigis la frazparton kiel subjekto.

Kiam la programo funkcios korekte?

Eble neniam mi atingas la seneraran staton de programo. Tio estas por mi normala konstato. Sed nun, kiam mi tralaboras miajn listojn, mi ofte ne scias, de kio mi devas komenci. La unua konsolo estas, ke unu eraro, kiun mi forigas, unu plibonigo povus pozitive influi la prilaboron de multegaj frazoj, grandaj tekstoj. Ĉiu eĉ eta plibonigo pligrandigas la kvaliton de programo. La lasta zorgo estas, ke ŝanĝoj en programo povus negative influi la funkciojn, kiuj frue korekte laboris. Mi ankaŭ volas labori efektive kaj distingi gravajn fuŝaĵojn de negravaj.

Teraz powoli sposobię nową linię bazową. Techniczne nowiny są gotowe. Teraz testuję operację całego programu. Do teraz nie bardzo uważnie zajmowałem się język niemiecki, jakość tłumaczenia jest niska. Testowanie tłumaczenia idzie według spodnia metoda. Tłumaczę jakiś długi tekst i przeczytam uważnie wszystkie zdania. Fałszywe tłumaczenia zbieram. Potem rozpatruję omyłki. Po pierwsze patrzę na syntaktyczną analizę źródłowego zdania potem ja rozpatruję wynik. Moje {programada} środowisko {XOTclIDE} pozwala do mnie bardzo bogate możliwości obserwować operację programu. Mam przyrządy dla śledztwa struktur.

Odsłaniam zawsze coś nowe. Dziś odsłaniałem, że syntaktyczna analiza niesłuszna definiuje funkcje części zdania typu “ilu ({np})”. Funkcja tych części zdania jest bardzo podobna do części zdania według model “wiele ({np})”, o którym już pisałem w Problemach z częścią zdania typu “wiele …”. Szczęśliwie mogłem użytkować takie same struktury. Także ulepszyłem funkcję z powodu znaleźć subiekta i rzecz. We zdaniach typu “Ile książki odtwarzałeś ”, “Ile książki” jest rzecz. Wcześnie program, który pracuje od lewej strony {etiketigis} część zdania jako subiekt.

Kiedy program będzie funkcjonować poprawnie?

Przypuszczalnie nigdy nie osiągam bezbłędnego stanu programu. To jest dla mnie normalne stwierdzenie. Lecz teraz, kiedy przepracuję moje spisy, często nie wiem, od czego muszę zacząć. Pierwsza pociecha jest, że jedna omyłka, którą usuwam, jedno ulepszenie mogłaby pozytywnie wywierać wpływ na obróbkę wielolicznych zdań, duże teksty. Każdy nawet małe ulepszenie powiększa jakość programu. Ostatnia troska jest, że zmiany w programie mogłyby negatywnie wywierać wpływ na funkcje, które wcześnie poprawnie pracowały. Także chcę pracować właściwie i odróżniać ważne tandety od podrzędny.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de