Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

{Vortaraj} skarby w TTT

Vortaraj trezoroj en la TTT

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Mi lastatempe trovis ĉeĥan esperantan vortaron de Jan Amos Komenský sur tiu ttt-paĝo. La ĉefa paĝo estas nur en ĉeĥan lingvo kaj mi havis multajn problemojn retrovi la paĝon. Feliĉe mi povis ion kompreni la pagon kaj mi sukcesis elŝuti la vortaron.

Do mi pensas, ke tiu vortaro ne estas tre konata kaj vere kaŝita trezoro. La vortaro estas en kelkaj vidpunktoj tre interesa. Ĝi estas libera por nekomerca uzado. Ĝi estas tre abunda (170000 nocioj!). Ĝi estas preparita en formato de programo Exel. Tre agrable por komputila prilaboro estas la strukturo de vortaro. La vortaro definas por unu nocio: radiko, nocio, fako, ĉeha traduko, esperanta priskibo aŭ sinonimoj, ĉeĥa priskribo.

Mia unua penso pri tiu vortaro estis. Ho, ĉu mi ne sonĝas, ĉu tiu vortaro vere ekzistas. Por pola lingvo, do lingvo de lando, en kiu naskiĝis ja Zamenhofo, ne ekzistas komparebla vortaro kaj ĉeha nacio havas tiun grandan bonŝancon havi iun, kiu kreis kaj eldonis tiun vortaron laŭ moderna maniero kaj eĉ permesis al alian uzi ĝin. Se tia vortaro ekzistus por pola lingvo, miaj daŭraj obstakloj pri kolektado de polaj vortoj ne estus necesaj. Kvankam la vortaro pritraktas la ĉeĥan lingvon, ĝi montriĝis tre praktika por miaj celoj. Unue ĝi estas la granda provizio de vortoj. Ĝi povus servi kiel kompara matarialo por aliaj vortaroj. Feliĉe la kreinto de vortaro por ĉiu nocio difinis la radikon de vorto. Ĉeĥa kaj pola lingvo estas tre similaj. Mi povis derivi multajn tradukojn simple per anstatŭigo de kelkaj literoj.

Esperanta lingvo Ĉeha lingvo Pola lingvo
amuza zábavní zabawny
fiziologo fiziolog fiziolog

Post la antaŭigo, mi povis testi, ĉu tiu vorto ekzistas en pola lingvo, poste mi povis aŭtomate krei la liston kun eblaj tradukoj, kiujn mi povas mane tralabori.

Trazaŭro

Due mi pritraktis la esperantan priskribon de nocioj en tiu vortaro. Ofte ili estis sinonimoj de vortoj. Per tiuj informoj kun priskriboj de REVO-Vortaro mi kreis la liston de sinonimoj, kiu estas bazo por mia esperanto-esperanto vortaro. Tia vortaro estas ankaŭ konata kiel trezaŭro (vidu ankaŭ Trezaŭron de UEA). La tiel kreita listo estas tre abunda sed badaurinde enhavas multajn erarojn. Multaj de ili mi korektis, sed aliaj restos sen korekto. Mi esperas, ke kun helpo de tiu listo mi povos iam krei la sencan reton de vortoj, kiu estos necesa por sekva ŝtupo de maŝina tradukado. Nun la trezaŭro en Esperantilo estas la listo kun sinonimoj, unu sinonimo de linio. La linio enhavas vortoj separitaj per simbolo “:”, kiuj apartenas al unu sinonimo.

maldekstra : liva

granda : potenca : ega : kolosa

ĉiutage : en ĉiu tago

becikle : per beciklo : perbecikle

La trezaŭro povas esti uzita per 2 manieroj (En venonta eldono 0.92 de programo Esperantilo). Vi povas uzi la specialan dialogon “Trazaŭro” per menuo “Lingvistiko->Trezaŭro” aŭ direkte en teksto per loka menuo “Redaktu->Sinonimoj” aŭ klavkombino “Ctrl-j”. Tiu listo estas uzata ankaŭ en proceso de maŝina tradukado. La alia valoro de tiu vortaro estas la fakaj priskriboj (Ekzemple: sport, geogr, bot) de ĉiu vorto.Tamen mi havas kelkajn problemojn kun tiu vortaro. Unue la kvanto da nocioj estas tre abunda, ĝi enhavas tre maloftajn vortojn. Multaj de ili mi ne povis trovi nek en aliaj vortaroj nek en la interreto. Do mi ne decidis importi tiujn vortojn al vortaro de Esperantilo.

Ostatnio znalazłem czeski esperancki słownik od Jan Amos Komenský na tym {ttt-paĝo}. Główna strona jest jedynie w czeska język i miałem liczne problemy odnaleźć stronę. Szczęśliwie mogłem coś rozumieć wypłatę i miałem powodzenie pobierać plik słownik.

Więc myślę, że tym słownikiem nie jest bardzo znany i naprawdę ukradkiey skarb. Słownik jest w kilku punktach widzenia bardzo interesujący. Ono jest wolne dla niehandlowego użycia. Ono jest bardzo rzęsiste (170000 pojęć!). Ono jest przygotowane w formacie przez program Exel. Bardzo miło dla obróbki komputerowej jest struktura słownika. Słownik {definas} dla jednego pojęcia: pierwiastek, pojęcie, dziedzina, {ĉeha} tłumaczenie, esperancki {priskibo} albo bliskoznaczniki, czeski opis.

Moja pierwsza myśl o tym słowniku była. Oj, czy nie śnię, czy ten słownik naprawdę istnieje. Dla języka polskiego, więc język kraju, w którym urodził się wszakże Zamenhof, nie istnieje zrozumiały słownik i {ĉeha} naród ma to duże szczęście mieć kogoś, który stworzył i wydawało ten słownik według nowoczesny sposób i nawet zezwalało do innego użytkować jego. Jeśli taki słownik istniałby dla języka polskiego, moje trwałe przeszkody o zbiorze słów polskich nie byłyby konieczne. Aczkolwiek słownik zajmuje się czeski język, ono ukazało się bardzo praktyczne dla moich celów. Po pierwsze ono jest dużym zasobem słów. Ono mogłoby służyć jako {matarialo} porównawczy dla innych słowników. Szczęśliwie twórca słownika dla każdego pojęcia definiował pierwiastek słowa. Czeski i polski język jest bardzo podobny. Mogłem wywodzić liczne tłumaczenia po prostu {anstatŭigo} kilku liter.

Esperancki język {Ĉeha} język Język polski
zabawny {zábavní} {zabawny}
fizjolog {fiziolog} {fiziolog}

Po ubiegnięciu, mogłem testować, czy to słowo istnieje w języku polskim, potem mogłem automatycznie stworzyć spis z możliwymi tłumaczeniami, które mogę ręcznie przepracować.

{Trazaŭro}

Po drugie zajmowałem się esperancki opis pojęć w tym słowniku. Często oni byli bliskoznacznikami słów. Tymi informacjami z opisami słownika marzenia stworzyłem spis bliskoznaczników, którym jest baza dla mojego esperanto esperanto słownik. Taki słownik jest także znany jak {trezaŭro} (widź także {Trezaŭron} UEA). Tak stworzony spis jest bardzo rzęsisty, lecz {badaurinde} mieści liczne omyłki. ich Liczni ja poprawiało, lecz inni pozostają bez korekty. Mam nadzieję, że z pomocą tego spisa będę mógł kiedyś stworzyć sieć znaczeniową słów, które będzie konieczne dla kolejnego stopnia maszynowego tłumaczenia. Teraz {trezaŭro} w Esperantilo jest spisem z bliskoznacznikami, jeden bliskoznacznik lini. Linia mieści słowa {separitaj} nazwą “:”, którzy zaliczają się jednemu bliskoznacznikowi.

maldekstra : liva

granda : potenca : ega : kolosa

ĉiutage : en ĉiu tago

becikle : per beciklo : perbecikle

{trezaŭro} może zostać użyty 2 sposobami (W przyszłej lini bazowej 0.92 programu Esperantilo). Możesz użytkować specjalny dialog “{Trazaŭro}” jadłospisem “językoznawstwo > {Trezaŭro}” albo w kierunku w tekście lokalnym jadłospisem “{Redaktu-} > Bliskoznaczniki” albo {klavkombino} “{Ctrl-j}”. Ten spis jest użytkowany także w procesie przez tłumaczenie maszynowe. Inna wartość tego słownika jest naukowymi opisami (Na przykład: {sport}, {geogr}, {bot}) od każdego {vorto.Tamen} mam kilka problemów z tym słownikiem. Po pierwsze ilość pojęć jest bardzo rzęsista, ono mieści bardzo rzadkie słowa. ich Liczni ja nie nie mogło nie znaleźć ani w innych słownikach ani w sieci globalnej. Więc nie decydowałem importować te słowa do słownika Esperantilo.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de