Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowa linia bazowa 0.92 programu Esperantilo

Nova eldono 0.92 de programo Esperantilo

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Esperantilo nun enhavas tezaŭron (aroj de sinonimaj vortoj), kiu povus esti uzate direkte kun redaktado per funkcio “Redaktu->Sinonimoj” aŭ klavkombino Ctrl-j aŭ per speciala dialogo “Lingvistiko->Esperanta Tezaŭro”. Mi kompilis la tezaŭron aŭtomate de priskriboj de REVO-vortaro kaj plejparte de priskriboj de esperanta ĉeĥa vortaro de Jan Amos Komenský. Kvankam mi korektis kelkcent sinonimojn mane, la tezaŭro daŭre enhavas multe erarojn kaj estos certe la temo de venonta prilaboro. Esperantilo serĉas anakaŭ sinonimojn helpe de germana vortaro per retraduko (esperanta->germana->esperanta).

Sintaksa analizo

Tiu estas la ĉefa objekto de mia laboro. La plibonigoj havas direktan influon sur kvalito de maŝina tradukado kaj uzebleco de gramatika korektado. Tamen sintaksa analizo estas daŭre melferma tasko kaj ekzistas multaj kazoj, kiu bezonas plibonigoj en programo.

 • Esperantilo nun rekonas virajn kaj virinajn nomojn laŭ vikipedia paĝo.
 • Esperantilo strebas rekoni ankaŭ nekonatajn vortojn nur laŭ finaĵo.
 • Kelkaj kazoj de erara rekono de subfrazoj estis korigitaj.
 • Korekto de analizo de frazoj kun “kiel”, ekzemple: Li estas kiel granda domo.
 • Plivastigita analizo de vorteto “nur”.
 • Analizo de frazparto de tipo “10 ĝis 20″.
 • Rekono de personaj nomoj de tipo: Gustavo la Unua, Anna de Rulle, Barbara Górniak
 • Mi plivastigis mian bazon de ekzemplaj frazoj je kelkaj specialaj kazoj.
 • Rekono de subfrazo kun “se” ankaŭ sen komo.
 • Korekta analizo de vortgrupo: “nur kiam”, “nur se”.

Pola tradukado

 • Reordigo de personaj pronomoj de lasta pozicio al antaŭlasta pozicio.
 • Korekta tradukado de frazpartoj: Kiom alta, tiom alta.
 • Tradukado de vortoj kun “adi” kaj “ado” al polaj durativaj (niedokonany) formoj.

Esperantilo teraz mieści tezaurus (grupy równoznacznych słów), która mogłaby być użytkując w kierunku z edycją funkcją “{Redaktu-} > Bliskoznaczniki” albo {klavkombino} {Ctrl-j} albo specjalnym dialogiem “językoznawstwo > Esperancki Tezaurus”. Zestawiałem tezaurus automatycznie od opisów słownika marzenia i przeważnie od opisów esperanckiego czeskiego słownika od Wszakżego Będzie kochać Komenský. Aczkolwiek poprawiałem kilkaset bliskoznaczników ręcznie, tezaurus nadal mieści wiele omyłki i będzie z pewnością temat przyszłej obróbki. Esperantilo szuka {anakaŭ} bliskoznaczników za pomocą słownika niemieckiego {retraduko} (esperancki > niemiecki > esperancki).

Syntaktyczna analiza

Tym jest główna rzecz mojej pracy. Ulepszenia mają bezpośredni wpływ na jakości tłumaczenia maszynowego i użyteczności gramatycznej korektury. Jednak syntaktyczna analiza jest nadal {melferma} zadaniem i istnieją liczne przypadki, który potrzebuje ulepszenia w programie.

 • Esperantilo teraz rozpozna męskie i męskie nazwy według wikipediowa strona.
 • Esperantilo dąży rozpoznać także nieznane słowa jedynie według końcówka.
 • Kilka przypadków błędnego rozpoznania zdań podrzędnych zostało {korigitaj}.
 • Korekta analizy zdań z “kiel”, na przykład: Li estas kiel granda domo.
 • Poszerzona analiza słówka “jedynie”.
 • Analiza części zdania typu “10 ĝis 20″.
 • Rozpoznanie osobowych nazw typu: Gustavo la Unua, Anna de Rulle, Barbara Górniak
 • Poszerzyłem moją bazę przykładowych zdań o kilku specjalnych przypadkach.
 • Rozpoznanie zdania podrzędnego z “se” ankaŭ sen komo.
 • Korekta analizo de vortgrupo: “nur kiam”, “nur se”.

Tłumaczenie polskie

 • {Reordigo} osobowych zaimków ostatniej pozycji do przedostatniej pozycji.
 • Tłumaczenie korektowe części zdania: Jak bardzo wysoki, na tyle wysoki.
 • Tłumaczenie słów z “adi” i “ado” do polscy {durativaj} (niedokonany) kondycje.
Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de