Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Automatyczne raportowanie i informowanie siecią globalną

Aŭtomata raportado kaj informado per interreto

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

La projekto Esperantilo estas evoluigita de unu persono. Tio estas preskaŭ normala afero ĉe liberaj programoj.
Tamen multaj homoj partoprenis iugrade ĉe la projekto per raportoj aŭ sugestoj. La nombro de tiuj raportoj ne estas granda.
Mankas erarraportoj, kiuj multe helpus al la projekto. Ankaŭ ĝis nun mi ne ricevis neniujn korektojn de vortaroj, kvankam la programo
mem ebligas adapti la vortaron kaj la ŝanĝoj povus esti eksportitaj per funkcio “preferaĵoj->konservu lokajn ŝanĝojn por eksportado”.
Mi pensas, ke ofte homoj ne scias pri tiuj ebloj aŭ tia partopreno en projekto estas tro klopoda. De informoj, kiuj mi ricevis de uzantoj, mi supozas, ke spertaj esperantistoj ne bezonas la programon kaj komencantoj simple ne kapablas helpi aŭ raporti. Do mi devus atendi la tempon, kiam kelkaj nunaj komencantoj iĝos spertaj kaj havos emon raporti :-). Eble la programo havas tro da eraroj kaj la uzantoj pensas, ke ne indas raporti. Mi tute pri tio ne scias.

Komercaj firmaoj, kiuj laboras pri programaro por vasta publiko, havas tute aliajn rimedojn. En tiuj projektoj partoprenis multaj personoj, kiu prizorgas nur pri unu kampo de kreado. Do ekzistas: fakaj specialistoj, testantoj, specialistoj pri varbado, projektantoj, gvidantoj kaj fine programistoj.

Projekto Esperantilo havas subajn problemojn en tiu kampo.

 • Mi ricevas tro malmulte da eraraj raportoj. (Ĝis nun ĉirkaŭ 10)
 • Due mi tute ne scias, kiel homoj uzas la programon. Kiuj funkcioj estas uzataj kaj ŝatataj kaj kiuj funkcioj neniam estas uzataj?
 • La komuna prilaboro de vortaroj ne funkcias.
 • La eraroj (cimoj) en programo povas esti korektitaj nur per nova eldono. Ne ekzistas la eblo de instalado de flikoj (angle: patch).
 • Uzantoj uzas verŝajne ofte malnovan eldonon de programo kaj malofte refreŝigas la programon.
  Tiu estas eble tre verŝajna, ĉar preskaŭ ĉiun duan monaton ekestos nova eldono de programo kun malgrandaj ŝanĝoj.

Kelkaj novaj programoj kiel Firefox aŭ OpenOffice ankaŭ frontas tiujn problemojn. La solvo de tiuj programoj estas, ke la programo uzas interreton por aŭtomate ricevi aŭ sendi informojn. Mi nun testas kelkajn eblojn. Tiuj estas:

 • Direkta raportado de eraroj per interreto.
 • Rapida kaj aŭtomata instalado de programaj flikoj (sen granda elŝuto de tuta programo).
 • Aŭtomata informado pri nova eldono de Esperantilo.
 • Facila sendado de ŝanĝoj en vortaro.
 • Statistiko pri uzado de programo.

Tiaj funkcioj frue ne estis akceptitaj de uzantoj. Oni precipe ne volis, ke programo mem kontaktis servilon per interreto kaj sendas iujn informojn. Sed nun preskaŭ ĉiuj programoj uzas tiujn eblojn. Nuntempe preskaŭ ĉiu komputilo estas daŭre konektita kun interreto.
Ofte multe uzantoj ne havas tempon por lerni pri tiuj ebloj de programo. Ili estas nur maloftaj uzantoj de komputiloj kaj ne scias pri maniero de libera programado. Do ekzistas verŝajne granda grupo de uzantoj, de kiuj mi ne ricevis neniun informon. Mi planas, ke tiujn novajn funkciojn oni povas influi per agordo de preferaĵoj. Kutime uzantoj tamen neniam tuŝas preferaĵojn.
Mi esperas, ke tiuj funkcioj, kiuj ja estas konataj de aliaj programoj, estos bonvenigitaj de uzantoj.

Projekt Esperantilo jest {evoluigita} przez jedną osobę. To jest nieomal normalna sprawa przy wolnych programach.
Jednak liczni ludzie uczestniczyli {iugrade} przy projekcie sprawozdaniami albo podszeptami. Liczba tych sprawozdań nie jest duża.
Brakują {erarraportoj}, które wiele pomogłyby projektowi. Także do teraz nie nie otrzymywałem żadnych korekt słowników, aczkolwiek program
sam umożliwia zastosować słownik i zmiany mogłyby być wcześniej eksportowanymi funkcją “{preferaĵoj-} > powine dochować lokalne zmiany dla eksportowania”.
Myślę, że często ludzie nie wiedzą o tych możliwościach albo takie wzięcie udziału w projekcie jest zbyt zabiegowe. Od informacji, które ja otrzymywały od użytkowników, przypuszczam, że doświadczoni esperantyści nie potrzebują programu i początkującowie po prostu nie są zdolnym pomóc albo raportować. Więc musiałbym czekać na czas, kiedy kilku obecnych początkujących stanie się doświadczonych i będą mieć zamiłowanie raportować: -). Przypuszczalnie program ma zbyt omyłki i użytkowników myśli, że nie jest wartym raportować. Całkiem o tym nie wiem.

Handlowe firmy, które pracują nad oprogramowaniem dla rozległej publiczności, mają całkiem inne sposoby. W tych projektach uczestniczyły liczne osoby, która dba jedynie o jednym zakresie twórczości. Więc istnieje: naukowi specjaliści, testująci, specjaliści o werbunku, zamyślająci projekt, przywódcy i w końcu programiści.

Projekt Esperantilo ma spodnie problemy w tym zakresie.

 • Otrzymuję zbyt mało błędne sprawozdania. (Do teraz około 10)
 • Po drugie całkiem nie wiem, jak ludzie użytkują program. Które funkcje są użytkowane i umiłowane i które funkcje nigdy nie są użytkowane?
 • Wspólna obróbka słowników nie funkcjonuje.
 • Omyłki (pluskwy) w programie mógą zostać poprawione jedynie nową linią bazową. Nie istnieje możliwość instalowania łat (z angielskiego: {patch}).
 • Użytkownicy użytkują prawdopodobnie często starą linię bazową programu i rzadko odświerzają program.
  Ten jest przypuszczalnie bardzo prawdopodobny, ponieważ nieomal każdy drugi miesiąc będzie powstawać nowa linia bazowa programu z małymi zmianami.

Kilka nowych programów jak Firefox albo {OpenOffice} także spotyka się z tymi problemami. Rozwiązanie tych programów jest, że program użytkuje sieć globalną aby automatycznie otrzymywać albo przesyłać informacje. Teraz testuję kilka możliwości. Ci są:

 • Bezpośrednie raportowanie omyłek siecią globalną.
 • Szybkie i automatyczne instalowanie programowych łat (bez dużego downloadu całego programu).
 • Automatyczne informowanie o nowej lini bazowej Esperantilo.
 • Łatwe przesyłanie zmian we słowniku.
 • Statystyka o użyciu programu.

Takie funkcje wcześnie nie zostały zaakceptowane przez użytkowników. Przede wszystkim nie chciano, że program sam skontaktował się z komputerem usługowym siecią globalną i przesyła jakieś informacje. Lecz teraz nieomal wszystkie programy użytkują te możliwości. Obecnie nieomal każdy komputer jest nadal wcześniej łączony z siecią globalną.
Często wiele użytkownicy nie mają czasu aby uczyć się o tych możliwościach programu. Oni są jedynie rzadkimi użytkownikami komputerów i nie wiedzą o sposobie wolnego programowania. Więc istnieje prawdopodobnie duża grupa użytkowników, od których nie nie otrzymywałem żadnej informacji. Planuję, że te nowe funkcje można wywierać wpływ konfiguracją preferencji. Zazwyczaj użytkownicy jednak nigdy nie dotykają preferencji.
Mam nadzieję, że te funkcje, które wszakże są znane przez inne programy, będą zostać przywitane przez użytkowników.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de