Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Ostatnie wydanie Esperantilo w roku 2007

La lasta eldono de Esperantilo en jaro 2007

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

Tio estas la lasta eldono de Esperantilo en tiu jaro. Mi plejparte laboris pri plibonigo de maŝina tradukado al sveda lingvo. Ĉio ĉi okazis pro iniciato de KaGu. Mi mem tute ne regas la svedan lingvon kaj mem neniam programus tiun tradukan modulon.

Mi ankaŭ laboris pri plibonigo de tradukado de angla lingvo al Esperanto. Nun Esperanto povas traduki la bazan gramatikon de angla lingvo. Tio bone sukcesas por facilaj frazoj. Mi testis la programon sur instrua angla materialo, kiu enhavas nur facilaj frazojn. La rezultoj estas bonaj. La problemoj komencas ĉe realaj tekstoj, kiujn mi hazarde prenis de interreto. Por traduko de angla lingvo mi uzas la fremdan sintaksan analizilon de projekto “link grammar parser”. La ebloj de tiu analizilo limigos la kvaliton de tradukado. Tamen mi estas iom surprizita kiel bona tiu analizilo estas. Tio estas unu de maloftaj universitataj projektoj, kiuj rezultigis uzeblan modulon kaj ne nur sonĝitaj tekstoj.

Mi korektis ankaŭ kelkajn erarojn, kiujn feliĉe raportis la uzantoj per la ena erara raportilo de Esperanto. Multaj eraroj raportis KaGu.

Estas por mi tre malhelpa afero, ke uzantoj ne raportas pri eraroj. Mi iam ekscias pri deziroj aŭ eraroj en programo de iuj diskutforumoj. Mi iom ĉagrenas, se mi legas: “Mi ne povis uzi la programon, ĉar ĝi havas tie kaj tie eraron.”. Kiam tiuj homoj komprenos, ke se ili ne raportos pri tiu eraro, la eraro neniam estos korektita. Kial la uzantoj ne raportas al mi? Mi pensas, ke ĉe tiu afero funkcias la sama psikologia afero, kiel ĉe helpado al homoj en amaso da homoj. Se iu suferas en amaso da homoj kaj krias por helpo, neniu helpas. Ĉar ĉiu pensas, ke eble helpos iu alia. Finfine neniu helpas. Ankaŭ uzantoj, kiuj trovis iun eraron, pensas, ke aliaj eble reportos pri tio. Bedaŭrinde la nombro de Esperantistoj estas tre malgranda, kaj nur kelkaj de ili uzas tiun programon. La sama afero estas ankaŭ pri vortumo de deziroj. Mi ankaŭ nur sporade uzas kelkajn funkciojn de Esperantilo. Se neniu raportos, nenio okazos.

Nuntempe eble multaj projektoj suferas pro tiu afero. La novaj uzantoj de reto kutimis havi ĉion tuj en bona kvalito. Ekzistas multegaj interesaj aferoj en la reto. Tial oni ne havas multe da tempo por iu afero. La tempo de intereso por iu afero estas tre mallonga. Estas tre malfacila sed grave afero uzi tiun mallongan tempon por raportado kaj instigo por reagoj. Tial la programoj devas mem kolekti datojn kaj aŭtomate sendi ilin al gepatra sistemo. Tial la uzantoj mem kaŭzas pro ilia konduto tiun kolektadon de datumoj. Tio estas la prezo por mankantaj reagoj.

Nun oni povus uzi Esperantilon por tradukado inter angla kaj pola lingvoj en ambaŭ direktoj helpe de Esperanto. La rezultoj ne estos bonaj, ĉar ĉiu tradukado kaŭzas perdon de kvalito. Mi ankaŭ ne pensas, ke tio estas teknike bona ideo. Mi skribis pri tio jam tiu blogo

Nuntempe ne estas eble en Esperantilo traduki maŝine direkte inter pola kaj angla lingvoj. Tio estos temo por sekva eldono. Tiu funkcio estus ankaŭ utila por Ne-Esperantistoj. Oni tiam povos traduki direkte ekzemple de pola lingvo al germana aŭ sveda lingvoj. Mi ne planas la sekvan plivastigon de tiu programo. Mi volas nun malfermi la programadon de ĉiuj funkcioj kaj pretigi dokumentaron. La lasta eldono venos en eble aprilo. Tiam mi haltigos por iom da tempo la evoluon de programo.

Esperantilo nun rekonas la duobligon de vorto kiel ebla skriba eraro.

To jest ostatnie wydanie Esperantilo w tym roku. Przeważnie pracowałem nad ulepszeniem tłumaczenia maszynowego do szwedzkiego języka. To wszystko zdarzyło się z powodu inicjatywy od {KaGu}. Ja sam całkiem nie władam szwedzkim językiem i sam nigdy nie programowałbym tego modułu tłumaczeniowego.

Także pracowałem nad ulepszeniem tłumaczenia języka angielskiego do Esperanto. Teraz Esperanto może tłumaczyć kluczową gramatykę angielskiego języka. To dobrze ma powodzenie dla łatwych zdań. Testowałem program na szkoleniowym tworzywie angielskim, które mieści jedynie łatwe zdania. Wyniki są dobre. Problemy zaczynają przy rzeczywistych tekstach, które losowo wziąłem od Internetu. Dla tłumaczenia języka angielskiego użytkuję obcego syntaktycznego analizatora projektu “{link} {grammar} {parser}”. Możliwości tego analizatora będą wytyczać jakość tłumaczenia. Jednak jestem trochę zaskakiwany jak dobry ten analizator jestem. To jest jeden rzadkich uniwersyteckich projektów, które rezultowały w zdatnym module i nie jedynie wcześniej śnione teksty.

Poprawiałem także kilka omyłek, które szczęśliwie raportowali użytkownicy wewnętrznym błędnym {raportilo} Esperanto. Liczne omyłki raportowały {KaGu}.

Jest dla mnie bardzo posiłkowa inaczej sprawa, że użytkownicy nie raportują o omyłkach. Kiedyś dowiem się o życzeniach albo omyłkach w programie jakichś forów dyskucyjnych. Trochę przygniatam, jeśli czytam: “nie mogłem użytkować program, ponieważ ono ma tam i tam omyłkę.”. Kiedy ci ludzie będą rozumieć, że jeśli oni nie będą raportować o tej omyłce, omyłka nigdy nie będzie zostać poprawiona. Dlaczego użytkownicy nie raportują do mnie? Myślę, że przy tej sprawie funkcjonuje taka sama psychologiczna sprawa, jak przy pomocy do ludzi w tłum ludzi. Jeśli ktoś cierpi w tłum ludzi i krzyczy dla pomocy, nikt nie pomaga. Ponieważ każdy myśli, że przypuszczalnie pomoże jakiś inny. Ostatecznie nikt nie pomaga. Także użytkownicy, którzy znaleźli jakąś omyłkę, myślą, że inni przypuszczalnie będą przynosić z powrotem o tym. Niestety liczba Esperantystów jest bardzo mała, i jedynie kilku od nich użytkuje ten program. Taka sama sprawa jest także o {vortumo} życzeń. Także jedynie z rzadka użytkuję kilka czynności Esperantilo. Jeśli nikt nie będzie raportować, nic nie zdarzy się.

Obecnie przypuszczalnie liczne projekty cierpią z powodu tej sprawy. Nowi użytkownicy sieci mieli zwyczaj mieć wszystko natychmiast w dobrej jakości. Istnieją wieloliczne interesujące sprawy w sieci. Dlatego nie ma się wielu czasu dla jakiejś sprawy. Czas interesu dla jakiejś sprawy jest bardzo krótki. Jest bardzo trudna lecz ważnie sprawa użytkować ten krótki czas dla raportowania i asumptu dla reakcji. Dlatego programy muszą sami zbierać daty i automatycznie przesyłać ich do ojczystego systemu. Dlatego użytkownicy samą powodują z powodu ich wyrobienia ten zbiór danych. To jest cena dla brakujących reakcji.

Teraz można by było użytkować Esperantilo dla tłumaczenia pomiędzy angielskimi i polskimi językami w obydwóch kierunkach za pomocą Esperanto. Wyniki nie będą dobre, ponieważ każde tłumaczenie powoduje utratę jakości. Także nie myślę, że to jest technicznie dobry pomysł. Pisałem o tym już ten weblog

Obecnie nie jest przypuszczalnie w Esperantilo tłumaczyć maszynowo w kierunku pomiędzy polskimi i angielskimi językami. To będzie temat dla kolejnego wydania. Ta czynność byłaby także użyteczna dla ne-esperantystów. Wtedy można będzie tłumaczyć w kierunku na przykład języka polskiego do niemieckich albo szwedzkich języków. Nie planuję kolejnego poszerzenia tego programu. Chcę teraz otworzyć programowanie wszystkich czynności i szykować dokumentację. Ostatnie wydanie przyjdzie w przypuszczalnie kwietniu. Wtedy pohamuję dla trochę czasu rozwój programu.

Esperantilo teraz rozpozna zdwojenie słowa jako możliwa pisemna omyłka.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de