Spis treści Artykuł originalny « Poprzedni artykul Nastepny artykul »

Nowa linia bazowa Esperantilo 0.86 teraz możliwa do downloadu

Nova eldono de Esperantilo 0.86 nun elŝutebla

Orignał w języku EsperantoMaszynowe tłumaczenie na język polski

La plej grava novaĵo estas la montrileto de REVO-leksikono. Ĝi povas montri en eta montrilo la enhavon de REVO-leksikono. Mi ofte trovis la retan leksikonon ne tre komforta ĉe serĉado kaj navigado, kaj ĝi premisas la daŭran konekton al interreto. Por ŝparo de memoro mi forigis de leksikono tekstajn fontojn kaj tradukojn. La montrilo oferas ankaŭ la eblojn rigardi la ligojn, kiuj montras al iu vorto (navigado en ambaŭ direktoj). La funkcio estas simila al wikipedia “Ligiloj ĉi tien”. Mi uzis la fonton de REVO-leksikono, sed oni mem povas rekonstrui la leksikonan bazon de tiu fonto. Ĉar REVO uzas ankaŭ GPL-Permisilon, tio bone kunordas kun Esperantilo. Mi aligis ankaŭ statistikan frekvencan bazon de frazpartoj, kiun mi ankaŭ priskribis en mia blogo.

Mi ankaŭ multe laboris pri plibonigo de germana maŝina tradukado. Sed konstante la plej bonan kvaliton liveras pola maŝina tradukado.

Nun la literumado povas ankaŭ proponi sugestojn por misskribitaj vortoj. Ĉar mi enhavigis en Esperantilo la literumilon Hunspell, Esperantilo povas nun literumi aliajn lingvojn kaj uzi listojn de vortoj de OppenOffice projekto. Uzantoj, kiuj jam uzas OppenOffice, kaj jam instalis aldonajn vortarojn, povis ilin anonci en Esperantilo.

Plena listo de ŝanĝoj:

 • nova funkcio: REVO-montrilo
 • nova funkcio: Statistika uzado de vortoj en frazpartoj
 • nova funkcio: literumado de aliaj lingvoj helpe de Hunspell literumilo
 • nova funkcio: propono de sugestoj ĉe literumado
 • transformilo de teksta enkodo subtenas nun ankaŭ enkodon de REVO-leksikono
 • novaj lingvistikaj analiziloj: datumbazo de frazpartoj, disigu en radikitaj frazoj
 • pli bona sintaksa analizo: vorteto “kiel”
 • erarforigo: fleksio de vortoj ĉe ŝanĝo de sinonimo en interaktiva tradukado
 • multaj plibonigoj de maŝina tradukado al germana lingvo
 • kelkaj plibonigoj de maŝina tradukado al angla kaj pola lingvo
 • korektoj kaj plivastigoj de vortaroj (ĉefe germana vortaro)

Kiel kutime mi atendas raportojn pri programfuŝaĵoj kaj proponojn de venontaj funkcioj.

Najważniejsza nowina jest małą wskazówką leksykonu marzenia. Ono może pokazać w małej wskazówce zawartość leksykonu marzenia. Często znalazłem internetowy leksykon nie bardzo wygodny przy poszukiwaniu i żegludze, i ono zakłada trwałe połączenie do sieci globalnej. Dla oszczędności pamięci usunąłem od leksykonu źródła tekstowe i tłumaczenia. Wskazówka ofiaruje także możliwości patrzeć na odnośniki, które pokazują komuś słowo (żegluga w obydwóch kierunkach). Funkcja jest podobna do {wikipedia} “Łącznicy tutaj”. Użytkowałem źródło leksykonu marzenia, lecz sami można rekonstruować leksykalną bazę tego źródła. Ponieważ REVO użytkuje także {GPL-Permisilon}, to dobrze {kunordas} z Esperantilo. Dołączyłem także statystyczną {frekvencan} bazę części zdania, którą także opisałem w moim weblogu.

Także wiele pracowałem nad ulepszeniem maszynowego tłumaczenia niemieckiego. Lecz stale najlepszą jakość wyda maszynowe tłumaczenie polskie.

Teraz korekta ortograficzna może także proponować podszepty dla {misskribitaj} słów. Ponieważ uruchamiałem w Esperantilo program sprawdzający pisownię Hunspell, Esperantilo może teraz {literumi} inne języki i użytkować spisy słów od {OppenOffice} projekt. Użytkownicy, którzy już użytkują {OppenOffice}, i już instalowało dodatkowe słowniki, mogło ich oznajmiać w Esperantilo.

Pełny spis zmian:

 • nowa funkcja: wskazówka marzenia
 • nowa funkcja: Statystyczne użycie słów w częściach zdania
 • nowa funkcja: korekta ortograficzna innych języków za pomocą Hunspell program sprawdzający pisownię
 • nowa funkcja: propozycja podszeptów przy korekcie ortograficznej
 • transformator {enkodo} tekstowego podpiera teraz także {enkodon} leksykonu marzenia
 • nowi lingwistyczni analizatorzy: baza danych części zdania, odłączaj we wcześniej gnieźdzonych się zdaniach
 • lepsza syntaktyczna analiza: słówko “jak”
 • {erarforigo}: fleksja słów przy zmianie bliskoznaczniku w interaktywnym tłumaczeniu
 • liczne ulepszenia maszynowego tłumaczenia do języka niemieckiego
 • kilka ulepszeń maszynowego tłumaczenia do angielskiego i polskiego języka
 • korekty i poszerzenia słowników (głównie niemiecki słownik)

Jak zazwyczaj czekam na sprawozdania o {programfuŝaĵoj} i propozycje przyszłych funkcji.

Artukuł został przetłumaczony w pełni maszynowo przez wolny program Esperantilo
Adres kontaktowy:
mail@xdobry.de